http://vietjack.com/html/html_marquees.jsp
Một dòng chữ chạy trong HTML là một phần cuốn của văn bản được hiển thị dọc theo chiều ngang hay dọc theo chiều dọc trang của bạn phụ thuộc vào các thiết lập. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ <marquees>.
Shared publiclyView activity