නියම අපවාදය. තමන් විවිධ මාර්ගඵල ලබා ගත් බව සඳහන් කරමින් මාධ්ය ඉදිරියේ පෙනී සිටින පුද්ගලයන් කාලයෙන් කාලයට මතු වෙනවා. ඒ ගැන මගේ අදහස නම් එවන් මත පිළිබඳ කතා කිරීමට ...
1
Add a comment...