اگر جایی که ایستاده اید را نمیپسندید...
عوضش کنید...
شما درخت نیستید!
پاسکال
Shared publiclyView activity