Profile cover photo
Profile photo
Kiran Kashyap
195 followers
195 followers
About
Posts

Post has attachment
Incredible Bhadra..!
Incredible Bhadra.
Incredible Bhadra.
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Incredible Bhadra.
Steve had planned to visit India after a gap of 5 years. Knowing that am a nature freak, he expressed his desire to visit one of the Tiger sanctuaries to get a glimpse of the Royal Bengal Tiger, the pride of India.  Well, first thing that came to my mind wa...
Incredible Bhadra.
Incredible Bhadra.
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Arm Chair Birding.
Eat, relax and bird--that's exactly what you'd do at this place. Lot of arm chairs around and a typical bird bath set up in the middle of a green patch, surely is tempting..!  With all the rustic set up, The old magazine house never disappoints a bird watch...
Arm Chair Birding.
Arm Chair Birding.
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Arm Chair Birding.
Eat, relax and bird--that's exactly what you'd do in this place. Lot of arm chairs around and a typical bird bath set up in the middle of a green patch, surely is tempting..!  With all the rustic set up, The old magazine house never disappoints a bird watch...
Arm Chair Birding.
Arm Chair Birding.
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Kaiga Bird Marathon--2017
Kaiga Bird Marathon--2017
Kaiga Bird Marathon--2017
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Kaiga Bird Marathon--2017
Back from exile! I guess, it is one of my favorite places on earth that I choose to visit over again. It's always good to be part of Kaiga Birders group who have evolved a lot in the recent years. Their contribution towards bird count have been impeccable. ...
Kaiga Bird Marathon--2017
Kaiga Bird Marathon--2017
kiranvrb.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Birds and Bears of Daroji.
Birds and Bears of Daroji.
Birds and Bears of Daroji.
kiranvrb.blogspot.in
Add a comment...

Post has attachment
Birds and Bears of Daroji.
This is from the parts of Karnataka where mining industry rules. Bellary district is known for land and mining mafia which has shaken the whole country in recent years. But at the same time, this part of our state also has abundant wildlife culture. Hampi, ...
Birds and Bears of Daroji.
Birds and Bears of Daroji.
kiranvrb.blogspot.in
Add a comment...

Post has attachment
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಲಪಾತಗಳು.
ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು ಜಲಪಾತಗಳ ಬೀಡು. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೇ ವೈಭವದಿಂದ ಹರಿದು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಜಲಪಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ.  ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತದಿಂದ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.  ೧: ಭೇಡ್ತಿ ನದಿಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನ: ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ: (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗುರು ದರ್ಶನ). ಎರಡು ಗುಡ್ಡಗಳ...
Add a comment...

Post has attachment
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಲಪಾತಗಳು.
ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು ಜಲಪಾತಗಳ ಬೀಡು. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, E¯Éèà ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ J®ègÀ
ªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ EAvÀºÀ d®¥ÁvÀUÀ¼À §UÉÎ NAzÀÄ £ÉÆÃl. £À£ÀUÉ §ºÀ¼À EµÀÖªÁzÀ ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ
d®¥ÁvÀ¢AzÀ F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. 1: ¨sÉÃrÛ £À¢AiÀÄ gÀÄzÀæ
£ÀvÀð£À :: ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded