Profile

Cover photo
www.mr-rojanasak.com
2 followers|4,859 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**

1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
คอลัมน์ : ฟังจากปาก ผู้เขียน :   กิตติพิชญ์
ยิ่งวรการสุข การเมืองขณะนี้เป็นอย่างไร                   ต้องขอบอกว่า “ ยุ่งตายห่า ” หมายความว่า สถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทุกภาคส่วน
แม้รัฐบาลทหารภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
ทหารกับการเมืองไทย   (ตอนที่ 1)                 ขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจอยู่หนึ่งบทความที่เกี่ยวกับบทบาททหารกับการเมืองไทย   ผู้เขียนได้อ่านแล้วเห็นว่าควรนำเสนอบทความของท่าน รศ.ดร.กิจบดี   ก้องเบญจภุช   อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน   คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรา...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 

                        นายโรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล
    โทรศัพท์มือถือ ;  089-8080404 , 089 - 6641212
 E– mail:  mr. rojanasak @ gmail . com  Web : www. mr-rojanasak.com
 
ประวัติส่วนตัว
เกิด  :  15  ธันวาคม  2508  อายุ  :  49  ปี 
เชื้อชาติ  : ไทย   สัญชาติ  :  ไทย   ศาสนา  :  พุทธ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก:    กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2544  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เริ่มเรียน เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554
ปริญญาโท : หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา วิชาการบริหารองค์การและการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วันที่ 24  พฤษภาคม   พ.ศ. 2541
ปริญญาตรี : หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา วิชาการบริหาร  คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วันที่ 2  มีนาคม   พ.ศ. 2541
มัธยมศึกษาตอนปลาย :  โรงเรียนมักกะสันพิทยา  พ.ศ. 2525  -  พ.ศ. 2528
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย  พ.ศ. 2522  -  พ.ศ. 2524
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา
งานอบรมประจำปี พ.ศ. 2542
   การอบรมผู้ตัดสินจักรยานขั้นพื้นฐาน ของสมาคมจักรยาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ณ วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
   โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
งานอบรมประจำปี พ.ศ.2545
   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ACT รุ่นที่ 211 พ.ศ. 2545
   การฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2545
งานอบรมประจำปี พ.ศ. 2548
   อบรมโครงการประชาชนมีส่วนร่วม ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ปชร.)  ณ วันที่  9 – 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2548
   อบรมเจ้าของธุรกิจเพื่อความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รุ่นที่ 1)  พ.ศ. 2548
งานอบรมประจำปี พ.ศ. 2552
   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยสถาบัน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552
   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยสถาบัน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552
งานอบรมประจำปี. 2553
   อบรมเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ”  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553
งานอบรมประจำปี 2554
   อบรมหลักสูตร “การสร้าง Web เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554
อบรมปีพ.ศ. 2555
  อบรมโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ” วันที่ 10 เม.ย. 2555
 อบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ ” (ระดับ 5 ) วันที่ 11 เม.ย  - 11 พ.ค. 2555
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555
  อบรมเรื่อง “ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ”ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2555
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม PASW Statics 18 ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิ.ย. 2555
งานอบรมประจำปี พ.ศ. 2556
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ อาคาร ท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรม สื่อการสอนแบบออนไลน์” วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC ๖ ชั้น ๒ อาคารเวียงคำ (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการสัมมนาเรื่อง “วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ”วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มนต์เสนห์ รีสอร์ท อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเชิงนโยบาย ” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การนำสถิติขั้นสูงมาใช้ในงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔  กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยมีส่วนร่วม ” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน๒๕๕๖ ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๓๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงานทำงานในอดีต
   ฝ่ายการตลาดบริษัท ควอลิตี้ อาร์อัส จำกัด  พ.ศ. 2532  -  พ.ศ. 2534
   ผู้จัดการสินค้าแผนกเสื้อผ้าสตรี C&D บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  พ.ศ. 2534  -  พ.ศ. 2536
   เจ้าของกิจการร้าน ส. ศิริวัสดุภัณฑ์  พ.ศ. 2534  -  พ.ศ. 2548
   กรรมการผู้จัดการ หจก. ส.ศิริเพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น  พ.ศ. 2535  -  พ.ศ. 2548
การทำงานในปัจจุบัน
    ปัจจุบันเขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยคอลัมพ์“ คุยสบายๆ สไตล์อาจารย์โรจนศักดิ ”
านการสอน
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี พ.ศ. 2545- 2552  คณะวิทยาการจัดการ
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการ
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจัดการ
   อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปี พ.ศ. 2556
ด้านการเมือง
    ผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตวังทองหลาง กลุ่มมดงาน ของ ดร.พิจิตต  รัตตกุล  พ.ศ. 2541
    อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2549
   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ส่งเสริมตรวจสอบการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
ด้านการกีฬา
   กรรมการฝ่าย COMP/TECH COM “ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์”     กรุงเทพมหานคร    ปี ค.ศ.1998 ของสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542
   กรรมการฝ่ายการต้อนรับ “ การจัดการแข่งขันเอื้องหลวงทัวร์ออฟไทยแลนด์ 99”  สมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542
   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันสมาคมมวยสากลสมัครเล่น    แห่งประเทศไทย ปี ค.ศ. 1999  ( พ.ศ. 2543 )
   กรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกนักมวย ไปชกกีฬาโอลิมปิก ซิดนีย์ 2000  เลค 3 ประเทศไทย  ( พ.ศ. 2543 )
   หัวหน้าคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์  แห่งประเทศไทยครั้งที่  6 - 9  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 - 2002  ( พ.ศ. 2541  -  พ.ศ. 2547 )
ด้านสังคม 
   เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2541  -  พ.ศ. 2544
   เลขาธิการเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (สทช.)
   ที่ปรึกษาสำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์ www.pimthai.co.th
   เลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม
   ประธานฝ่ายสังคมและ CSR สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย

ยื่นหนังสือตรวจสอบการทุจริต .
 ปี พ.ศ 2552 
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีแก่โครงการจัดการน้ำเสียคลอง   ด่าน จ.สมุทรปราการ วันอังคารที่ 29  กันยายน พ.ศ. 2552  ที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดฐาน      “ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ”  วันอังคารที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ที่สำนักงานอัยการสูงสุด
   ยื่นหนังสือเรื่อง. หน่วยงานของรัฐเจตนาช่วยเหลือผู้กระทำความผิด วัน        พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ต่อประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา                       
 ปี พ.ศ. 2553
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ทวงสัญญา ป.ป.ช. ฟ้องผู้ฮุบทีพีไอ วันที่  21 มกราคม           พ.ศ. 2553 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง. คดีคลองด่านใกล้หมดอายุความ ชี้หลักฐานแน่นตอนนำเข้า ครม. วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง.  ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี่ระบบบำบัดน้ำเสียในคดีคลองด่านวันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง.  เร่ง ป.ป.ช. จัดการคดีคลองด่าน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2553 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง. จี้ป.ป.ช.เร่งเอาความผิดคดีคลองด่าน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2553 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง. กระทุ้ง ป.ป.ช.ให้แจงประชาชนคลองด่านหมดอายุเมื่อไร วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ.2553  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 ปี พ.ศ. 2554
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ล็อคสเปคกำจัดขยะแบบโบราณ บิ๊ก กทม. เอื้อผลประโยชน์   พวกพ้อง วันที่ 9 มิถุนายน  พ.ศ.2554 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช )
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ล็อคสเปคกำจัดขยะแบบโบราณ บิ๊ก กทม. เอื้อผลประโยชน์ พวกพ้อง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง. )   
   ยื่นหนังสือเรื่อง. เร่งคดีคลองด่าน คดีใกล้หมดอายุความ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือเรื่อง. ล็อคสเปคกำจัดขยะแบบโบราณ บิ๊ก กทม. เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง  วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   ยื่นหนังสือนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บริหาร กทม.ต่อสัญญาเอกชนกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบแบบมีพิรุธ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2554 ที่สำนักนายกรัฐมนตร
 ปีพ.ศ.2555
   ยื่นหนังสือประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา  เรื่องขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆของ ป.ป.ช.  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
   ยื่นหนังสือคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตวุฒิสภา  เรื่องขอให้ตรวจสอบ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทำทุจริตประพฤติมิชอบในการขึ้นเงินเดือนให้กับตนเอง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เกียรติประวัติที่ได้รับ
   โล่ห์เกียรติคุณของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม “ในฐานะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ” พ.ศ. 2542
   โล่ห์เกียรติคุณ จากกองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ “ในการสนับสนุนกิจการของหน่วย ” พ.ศ. 2544ได้รับเข็มที่ระลึก “ ศักดิเดชน์ ” กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เนื่องจากเป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี  มีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2545
   ได้รับประกาศนียบัตรการบริจาคโลหิต จำนวน 16 ครั้ง จากสภากาชาดไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547
   โล่ห์รางวัลเกียรติยศในฐานะ “ ผู้อุทิศเวลาเพื่อการศึกษาของชาติดีเด่น ” เครื่อข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.) พ.ศ. 2549
   ได้รับประกาศนียบัตรการบริจาคโลหิต จำนวน 24 ครั้ง จากสภากาชาดไทย วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2550 
   ได้รับเข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประกาศนียบัตร ณ  วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์ 
   มอบสีทาอาคารให้แผนกรักษาความปลอดภัยกองข่าวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พ.ศ. 2542 
   มอบขนมกรอบจำนวน 10 ลัง ให้แก่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2544 มอบขนมกรอบจำนวน 10 ลังให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด ปี พ.ศ. 2544
   สนับสนุนและอุปการะคุณแก่ หน่วยกองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษา พระองค์ ตลอดปี พ.ศ. 2546   
   สนับสนุนมอบสีน้ำพลาสติกให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อนำไปบูรณะทาสีกำแพงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตามโครงการ“ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗๒ พรรษา ”  พ.ศ. 2547 
   สนับสนุนมอบสีน้ำพลาสติกทาสีเมรุ วัดตะล่อม ซ. พาณิชยการธนบุรี ถ. จรัญสนิทวงศ์ 13 พ.ศ. 2548
   สนับสนุนมอบสีน้ำพลาสติกถวายวัดหนองตะโก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2549
   สนับสนุนมอบสีน้ำพลาสติกถวาย วัดเขาพระบาทน้อย อ. แก่งคอย จ.สระบุรี   พ.ศ. 2549 
   สนับสนุนมอบสีน้ำพลาสติกทาสีเพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงเรือนที่พักของพลทหารกองประจำการ และบ้านพักข้าราชการ  มลฑลทหารบกที่13 (จ.ลพบุรี) วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 ผลงานทางวิชาการ : บทความตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ ; บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ ; บทสัมภาษณ์ ; งานวิจัย
- บทความที่ลงหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมพ์ “ คุยสบายๆสไตล์อ.โรจนศักดิ” (สามารถอ่านได้ที่  www. mr-rojanasak.com )
- บทความทางวิชาการที่ลงหนังสือวารสารวิชาการ
- งานวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ” ปี พ.ศ. 2553  โดยคุณโรจนศักดิ แสงธศิริวิไล  และคุณรุ่งอร่าม  โอมา
รายการสื่อทางโทรทัศน์ดาวเที่ยม มีดังนี้
 รายการโทรทัศน์ออนไลน์   ผลิตรายการโดย  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU.online)
รายการ ”สาระน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ”  โดย อาจารย์โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล รับชมได้ที
 รายการ  “ ต้านทุจริตกับ ส.ท.ช. ” สถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ  ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22 .00 น.  -  23.00 น. ปี พ.ศ. 2555 ดำเนินรายการโดย  : คุณสมนึก วิทยารักสรรค์  ผู้อำนวยการนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน ;  คุณไชยนิรันดิ์  พะยอมแย้ม  รองประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ( ส.ท.ช.)
คุณโรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล  เลขาธิการเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.)
รายการ  “ หยุดโกงชาติร่วมต้านคอรัปชั่น ” สถานีดาวเทียมสุวรรณภูมิ  ออกอากาศทุกวันอังคาร  เวลา 22 .00 น.  -  23.00 น. ดำเนินรายการโดย  : คุณไชยนิรันดิ์  พยอมแย้ม  ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม  ; คุณโรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล  เลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ; คุณสมนึก วิทยารักสรรค์  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน ปีพ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
รามอินทรา เตรียมความพร้อมสู่ “ AEC 2558 ”                  กีฬากอล์ฟ
เป็นส่วนหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศทั่วโลกที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ร้องคสช. เร่งออนแอร์
ทีวีดาวเทียมที่จอดับ พร้อมเสนอแนวทางแก้คอรัปชั่น             นาย ไชยนิรันดร์   พยอมแย้ม    ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม
และนายโรจนศักดิแสงธศิริวิไล เลขาธิการองค์กรฯ
เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาคอรัปช...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
2 people
โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล's profile photo
www.mr-rojanasak.com's profile photo

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
รายการ  “ครบเรื่องเรื่องชาวบ้าน”. ครั้งที่ : 39 ตอน . ปลูกจิตสำนึกสร้างเยวชนคนดี ออกอากาศ
: วันอังคารที่    14  เดือน  เมษายน 
พ.ศ.  2558   (เริ่มครั้งที่ 14. ปี 2558 )   เวลา :
20. 00 – 21. 00 น.  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิ
และ ทางสถานีวิทยุ FM .
92.2...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
บทบาทผู้นำกับการบริหารงานสู่เป้าหมาย ควรมีลักษณะอย่างไร           บทบาทของผู้นำในยุคที่ผ่าน ๆ มานั้น สังคมและธุรกิจถือว่าไม่มีบทบาทที่สำคัญ   ผู้นำนั้นสามารถเรียนรู้ ฝึกอบรม และเสริมสร้างขึ้นมาได้ ทั้งนี้เพราะว่าผู้นำได้เป็นที่ยอมรับว่า มีบทบาทสำคัญต่อการบร...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**

1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
การสรรหาบุคคลในประเทศที่พัฒนา และ 6 วิธีแนวทางพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ การวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหาร
การศึกษาพิจารณาการจัดการตามแนวทฤษฎีแผนใหม่ การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ขอบข่ายของการวางแผนงานบุคคล ขั้นตอนการบริหารงาน ข้อพิจารณาที่สำคัญของการบริหารง...
 ·  Translate
1
Add a comment...

www.mr-rojanasak.com

Shared publicly  - 
 
**
สินค้าขายดี  ท่านต้องทำอย่างไร ? เทคนิคการตลาดจัดเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจของผู้บริหาร
ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบให้เลือกมากมายสำหรับนำมาปรับใช้เพื่อความเหมาะสมของธุรกิจ  จึงเป็นสิ่งสมควรที่ผู้ประกอบการจะต้องทำความรู้จักและศึกษาเรียนรู้ความ...
 ·  Translate
Service Unavailable. Error 503.
1
Add a comment...
People
Have them in circles
2 people
โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล's profile photo
www.mr-rojanasak.com's profile photo
Contact Information
Contact info
Phone
0898080404, www.mr-rojanasak.com
Email