ชื่อพื้นเมือง          ; บานไม่รู้โรย , กะล่อม (เหนือ) ดอกสามเดือน (เชียงใหม่,ใต้) และตะล่อม (เหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Gomphrena globosa  L.
ชื่อวงศ์                 ; AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ              ; Everlasting, Globe Amaranth
ประโยชน์             ; นิยมใช้ชนิดดอกขาวทำยา ปลูกเป็นไม้ประดับ
Photo
Shared publicly