ชื่อพื้นเมือง          ; ลิ้นกระบือ,กระบือเจ็ดตัว,กำลังกระบือ(ภาคกลาง),กะเบือ(ราชบุรี),ใบท้องแดง(จันทบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Excoecaria   cochinchinensis   Lour  var. 
ชื่อวงศ์                 ; EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Picara
ประโยชน์             ; ใบ ใช้ขับน้ำคาวปลาหลังการคลอด
Photo
Shared publicly