ชื่อพื้นเมือง         ; หูกระจง,แผ่พระบารมี, หูกวางแคระ(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Terminalia   ivorensis  A.   Chev.
ชื่อวงศ์                 ; COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ              ; Black afara
ประโยชน์             ; ปลูกประดับสวน อาคาร ให้ร่มเงา ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กว้าง เช่น สวนสาธารณะ
Photo
Shared publiclyView activity