ชื่อพื้นเมือง          ; ยี่เข่ง(ทั่วไป),คำฮ่อ(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Largerstroemia  indica L.
ชื่อวงศ์                 ; LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ              ; Crape myrtle, Indian lilac, Crape  flower
ประโยชน์             ; ใบใช้ตำพอกหรือทาแผลสด แก้ผดผื่นคัน ดอกแก้ตกเลือด หลังคลอด แก้หนองใน ตำพอกแก้กลากเกลื้อน แผล ฝี
Photo
Shared publiclyView activity