گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه ی سوسیسن
Shared publiclyView activity