Profile cover photo
Profile photo
abdollah sheykhlar
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
‏می‌خواهید مکانتان را در Google+‎ با من به اشتراک بگذارید؟ این قابلیت را در اینجا روشن کنید: https://plus.google.com/settings
Add a comment...

Post has shared content
#مـــــــــــــــادرم شـــــــاعر نیســـــــــت
در عــــــوض نصــــف غــــــــزل هـــای جـهــــــــــــــــــــــــان را گفــــــــــــــته
شعـــــــــــــــــر را مــی فهمــــــــــــــــد

#مـــــــــــادرم قافیــه ی لبخنــــداســـت
وزنِ احســــــــاس ردیــــــــفِ بـــــودن

#مــــــــــــادرم مثنـــوی معنــوی اســـت
حـــــــافظ و سعــــــــــدی و خیّــــــــام و نظامــــــــــــــــی اصـــــــــــــــــــــــلا

#مــادرم شعــرترین منــــزوی اســـــــــت
مــــــــــن ربــــــــــــــــــــاعی هستــــــم
خـواهـــــــــــرانم ،غـــــــــــــــــــزل انــد
پـــــــدرم شــــــــــــــــــــــعر سپیـــــــــد
صبــــــــــــــح، بیـــــــــــــدل داریــــــــم
با کمــــــــــــی نــــــــــــان و پنیـــــــــــر
ظهـــــــر سهـــــراب و عطـــــرریحــــان
شـــــــــب رهــــــــــی یـــــــــا قیصـــــر

#مــــــــــــادرم شـــــــــــاعر نیســــــــــت
در عـــــــوض نصــــــف غــــــــزل هــای جهــــــان را گفتــــه دفتـــــــرشعـــــرش آب ناشـــرش آیینـــه و محــــلّ توزیـــع
خانـــــــــــــه ی کوچـــــــــــک مــــــــــــا❤❤❤
Animated Photo
Add a comment...

Post has shared content
ب انجمن زیبا دعوت دارید عزیزان من همگی تشریف بیارین
خوشحال میشم
Add a comment...

Post has shared content
سلام برهمه باحالا
Originally shared by ****
پیشینه یک ضرب المثل پرکاربرد!

نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد . روستاییه خر سوار آنجا رسید .از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود رو به شیخ نهاد تا بر سفره نشیند .

شیخ گفت : خر را پهلوی اسب من مبند که همین دم لگد زند و پایش بشکند .

روستایی آن سخن نشنید با شیخ به نان خوردن مشغول گشت . ناگاه اسب لگدی زد .
روستایی گفت : اسب تو خر مرا لنگ کرد .
شیخ ساکت شد و خود را لال ظاهر نمود . روستایی او را کشان کشان نزد قاضی برد .
قاضی از حال سوال کرد . شیخ هم چنان خاموش بود .
قاضی به روستایی گفت : این مرد لال است .........؟
روستایی گفت : این لال نیست بلکه خود را لال ظاهر ساخته تا اینکه تاوان خر مرا ندهد پیش از اینکه با من سخن گفته ......

قاضی پرسید : با تو سخن گفت .......؟

او جواب داد که : گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد بزند و پایش بشکند....... قاضی خندید و بر دانش شیخ آفرین گفت.

شیخ پاسخی گفت که زان پس درزبان پارسی مثل گشت:"جواب ابلهان خاموشی ست"

امثال و حکم-علی اکبر دهخدا
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Baby Siberian Husky II 

The Siberian Husky (Russian: сибирский хаски, "Sibirsky hasky") is a medium size, dense-coat working dog breed that originated in north-eastern Siberia. The breed belongs to the Spitz genetic family. It is recognizable by its thickly...
Photo
Add a comment...

Post has shared content
صل الله علیک یا ابا عبدالله الحسین و لعنت الله علی اعدائک یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما.
ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻭ
ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﻭ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ . ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺭﯾﺶ ﺑﻪ
ﺯﻣﯿﻦ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﺵ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﮎﺁﻟﻮﺩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ ـ ﻋﺠﻞﺍﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﯽﻓﺮﺟﻪﺍﻟﺸﺮﯾﻒ ـ ﻇﻬﻮﺭ ﮐﻨﺪ ... ﺷﻌﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ
ﯾﺎ ﻟﺜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺍﺳﺖ . ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ! ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﺯ ﺟﺪﺵ
ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺟﺪﻡ ﺣﺴﯿﻦ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ، ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺧﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺳﺮﺥ ﺑﺎﺭﯾﺪ . ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ! ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ
ﺍﺷﮑﺖ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮﺩ، ﺧﺪﺍ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﯾﺰ ﻭ
ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯﺩ . ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ! ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﮐﻦ . ﺍﯼ ﭘﺴﺮ
ﺷﺒﯿﺐ ! ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠﯽﺍﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪﻭﺁﻟﻪ ـ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯼ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ . ﺍﯼ ﭘﺴﺮ
ﺷﺒﯿﺐ ! ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺛﻮﺍﺏ ﯾﺎﻭﺭﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯽ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ
ﺑﯿﺎﺩﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ، ﺑﮕﻮ ﮐﺎﺵ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻮﺯ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪﻡ.
ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ! ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﺮﺍﯼ
ﺣﺰﻥ ﻣﺎ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﺎ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻣﻼﺯﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﻣﺎ
ﺑﺎﺵ ﻭ ... ‏». ‏[۱ ‏]
← ۲ . ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺩﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺭﻗﯽ
ﺣَﺪَّﺛَﻨِﯽ ﻣُﺤَﻤَّﺪُﺑْﻦُ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﺯُ ﺍﻟْﮑُﻮﻓِﯽُّ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﺑْﻦِ ﺍﻟْﺤُﺴَﯿْﻦِ ﻋَﻦِ
ﺍﻟْﺨَﺸَّﺎﺏِ ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﯽِّﺑْﻦِ ﺣَﺴَّﺎﻥَ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِﺑْﻦِ ﮐَﺜِﯿﺮٍ ﻋَﻦْ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺍﻟﺮَّﻗِّﯽِّ :
ﻗَﺎﻝَ ﮐُﻨْﺖُ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﺑِﯽﻋَﺒْﺪِﺍﻟﻠَّﻪِ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺳْﺘَﺴْﻘَﯽ ﺍﻟْﻤَﺎﺀَ ﻓَﻠَﻤَّﺎ
ﺷَﺮِﺑَﻪُ ﺭَﺃَﯾْﺘُﻪُ ﻗَﺪِ ﺍﺳْﺘَﻌْﺒَﺮَ ﻭَ ﺍﻏْﺮَﻭْﺭَﻗَﺖْ ﻋَﯿْﻨَﺎﻩُ ﺑِﺪُﻣُﻮﻋِﻪِ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﯽ ﯾَﺎ ﺩَﺍﻭُﺩُ
ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗَﺎﺗِﻞَ ﺍﻟْﺤُﺴَﯿْﻦِ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﻓَﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ ﺷَﺮِﺏَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀَ ﻓَﺬَﮐَﺮَ
ﺍﻟْﺤُﺴَﯿْﻦَ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﻗَﺎﺗِﻠَﻪُ ﺇِﻟَّﺎ ﮐَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺃَﻟْﻒِ ﺣَﺴَﻨَﺔٍ
ﻭَ ﺣَﻂَّ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺃَﻟْﻒِ ﺳَﯿِّﺌَﺔٍ ﻭَ ﺭَﻓَﻊَ ﻟَﻪُ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺃَﻟْﻒِ ﺩَﺭَﺟَﺔٍ ﻭَ ﮐَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﺃَﻋْﺘَﻖَ
ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺃَﻟْﻒِ ﻧَﺴَﻤَﺔٍ ﻭَ ﺣَﺸَﺮَﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ" ؛ ‏[۲ ‏]
←← ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ
ﺩﺍﻭﺩﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺭﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺑﻮﺩﻡ
ﺁﺏ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺁﺏ ﻧﻮﺷﯿﺪ، ﮔﺮﯾﺴﺖ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ ﻏﺮﻕ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺍﯼ ﺩﺍﻭﺩ ! ﺧﺪﺍ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺴﯿﻦ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺭﺍ ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺪﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺏ ﻧﻮﺷﺪ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﺭﺍ ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﻨﺪ، ﺟﺰ ﺁﻥﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ، ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﮔﻨﺎﻩ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ، ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ، ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ
ﺑﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻣﺤﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﯾﺎﺭﺍﺕ، ﺑﺎﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﺏ ‏«
ﺛﻮﺍﺏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ـ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ
ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻟﻌﻦ ﻓﺮﺳﺘﺪ ‏» . ‏[ ۳‏]
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
۱. ↑ ﺷﯿﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺍﻻﻣﺎﻟﯽ، ﺹ ۱۹۲ ﻭ ۱۹۳، ﺍﻋﻠﻤﯽ، ﺑﯿﺮﻭﺕ، ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ، ۱۴۰۰ ﻕ.
۲.
↑ ﺍﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ، ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﯾﺎﺭﺍﺕ، ﺹ ۱۰۷، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﻟﻌﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ،
ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﻧﺠﻒ، ۱۳۵۶ﻕ.
۳.
↑ ﺍﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ، ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﯾﺎﺭﺍﺕ، ﺹ ۱۱۴، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﻟﻌﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ،
ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﻧﺠﻒ، ۱۳۵۶ﻕ
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded