สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ เดอะโซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรบรรยาย โดย นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-30
124 Photos - View album
Shared publiclyView activity