Profile cover photo
Profile photo
ข้าวเหนียว หมูปิ้ง
898 followers -
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์

898 followers
About
ข้าวเหนียว's interests
View all
ข้าวเหนียว's posts

Post has attachment

Post has shared content
ตำรายาโบราณ (ภาค ๑)
ตำรายาฉบับนี้ ไม่ทราบอายุของเอกสาร เพราะไม่ปรากฏวัน เดือน ปี ที่แต่งหรือคัดลอก และไม่ปรากฏชื่อ สภาพเอกสาร ไม่สมบูรณ์ ตัวเล่มฉีกขาดตอนท้าย
ผู้แต่งหรือผู้คัดลอกแต่อย่างใด มีเพียงบันทึกยารักษาโรคต่างๆ และตัวยาสมุนไพรที่ใช้ทำยา เช่น ยาแก้ไข้สันนิบาต
ยาแก้สะอึก ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ชัก เป็นต้น มีทั้งยาสำหรับกิน ยาทาภายนอก หรือยาพ่น นอกจากนี้ในส่วนท้าย
ของหน้าปลาย ยังมีส่วนที่เป็นคาถาที่เรียกว่า โองการพระอรหันต์แปดทิศ และโองการพระมหาเถรตำแย

โองการพระอรหันต์แปดทิศ กล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณได้ทำยาพิษขึ้นมา แล้วท้าวกุเวรพร้อมด้วยบริวารยักษ์
ได้นำยาพิษไปโปรยตามที่ต่างๆ จนมนุษย์และสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยและตาย พระพุทธเจ้าจึงให้พระอรหันต์แปด
พระองค์ไปปราบยักษ์และถอนพิษเหล่านั้น ซึ่งได้แก่ พระสารีบุตรที่ทิศบูรพา พระกัสสปะที่ทิศอาคเนย์ พระโมคคัล
ลานะที่ทิศทักษิณ พระอานนท์ที่ทิศหรดี พระโกณฑัญญะที่ทิศประจิม พระควัมปติที่ทิศพายัพ พระกัจจายนะที่ทิศ
อุดร และพระราหุลที่ทิศอีสาน

โองการพระมหาเถรตำแย เป็นคาถาบทหลักที่ใช้ในการถอดถอนคุณไสย คุณผี ตลอดจนสิ่งอัปมงคลต่างๆ
หรือใช้ประกอบการทำน้ำมนต์เพื่อใช้ถอดถอนคุณไสยต่างๆ เช่น เสน่ห์ยาแฝดเป็นต้น
ชื่อมหาเถรตำแยน่าจะมาจาก ฤาษีอเตรยะ ซึ่งเป็นฤาษีที่เป็นปรมาจารย์ทางด้านการแพทย์และเป็น
อาจารย์ของหมอชีวกโกมารภัท แพทย์ประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสารและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๏ เปลือกลูกทับทิม ๑ ครั่ง ๑ สีเสียดเทศ ลูกเบญกานี เปลือกเมล็ดมะขาม เป็นยาเม็ดแก้ลงละลาย
น้ำทับทิมดีแล ยาต้มแก้ไข้จับเชื่อม๗หายแล รากมะปราง รากหมาก รากมะพร้าว รากมะเดื่อ รากเท้ายายม่อม
รากหวายขม รากไอเนียว รากชิงชี่ รากพุงดอ รากกะนาก ต้มกินแก้จับเชื่อมซึมหายแล

๚ ๛ ยาต้มแก้จับเชื่อมหายแล รากมะนาว รากย่านาง ขอบชะนางทั้ง ๒ หัวคล้า ยาข้าวเย็น ทางตาล
ใบบัว รากสลอดน้ำ เท้ายายม่อม จันทน์ทั้ง ๒ รังพึงราง ต้มกินหายแล

๚ ๛ ยาต้มกินแก้จับคลั่งหายแล ๚ ให้ต้มยาขนานนี้กิน รากเท้ายายม่อม หัวคล้า หัวผักหนาม ราก
ขี้กาแดง หัวแห้วหมู บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย จันทน์ทั้ง ๒๘ สมอทั้ง ๓ รากฝักเคา สันพร้าหอม ใบมะกา กกลังกา
ขันทองพยาบาท ต้มกินหายแล

๚ ๛ ยาต้มกินแก้ไข้เนื้อสันนิบาต๙กินหายแล หัวคล้า รากผักหนาม รากมะแว้งเครือ รากมะเขือขื่น
รากมะอึก รากย่านาง รากเล็บมือนาง รากหวายขม รากพุงดอ รากชิงชี่ รากสลอดน้ำ รากไอเนียว รากก้างปลา
ทั้ง ๒ รากคนทา รากตอใส บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย แห้วหมู ชะลูด อบเชย จันทน์ทั้ง ๒ ใบมะกา ขี้เหล็กทั้ง ๕๑๐
เทียนทั้ง ๕๑๑ โกฐทั้ง ๕ เกษรทั้ง ๕ ก้านสะเดา ฝักราชพฤกษ์ สมอทั้ง ๓ ยาดำ ๑ บาท ต้มกินแก้ไข้เนื้อสันนิบาต
หายแล ๛ใดโชมามากแลวยาสนเทลีย

๚ ๛ ยาต้มกินแก้ไข้เนื้อจับเชื่อมให้ร้อนกินหายแล รากฝักเคา รากเท้ายายม่อม รากมะเดื่อชุมพร
รากตำลึง หัวคล้า รากกกลังกา แฝกหอม จันทน์ทั้ง ๒ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ใบมะกา ขี้เหล็กทั้ง ๕

๚ ๛ ยาต้มกินแก้สันนิบาตมันให้คลั่งหายแล ยาสรเทล รากมะขาม ผักแพวแดง รากมะแลงทั้ง ๓
เทียนดำ แฝกหอม สมอพิเภกทั้ง ๕ รากเสนียด รากมะเขือขื่น แห้วหมู บอระเพ็ด แก่นขี้เหล็ก จันทน์ทั้ง ๒
แก่นสน ไม้สัก ๑ สักขี ๑ รากผักเลียมพิ เบญจกูลทั้ง ๕๑๒ ฝักราชพฤกษ์ ต้มกินหายแก้คลั่งข(นาน)หนึ่งเท่านี้

๚ ๛ ยาต้มแก้ไข้เนื้อสันนิบาตกินเช้าเย็นหายขนานหนึ่งเท่านี้ ยาข้าวเย็นทั้ง ๒ หัวคล้า รากชิงชี่ รากใบ
รวก รากเท้ายายม่อม รากมะเดื่อชุมพร รากคนทา รากย่านาง หญ้าปากควาย รากมะแว้งทั้ง ๒๑๓ รากมะเขือขื่น
ต้มกินเช้าเย็นหายแล

๚ ๛ ยาต้มแก้ไข้จับมันให้ร้อนคลั่งแก้ด้วยยานี้หายมามากแล ขมิ้นอ้อย ๗ แว่น บอระเพ็ด ๗ แว่น
ตาไม้ไผ่ ๗ ตา รากขี้กาแดง ลูกกะดอม แห้วหมู รากย่านาง คนทา รากมะเดื่อชุมพร รากเท้ายายม่อม จันทน์ทั้ง
๒ หัวหอม เกษรบัวหลวง ก้านสะเดา ๓๓ ก้าน รากสลอดน้ำ หญ้าปากควาย ต้มกิน

ฯ ๛ ยาต้มแก้ไข้เนื้อสันนิบาต เอาโกฐทั้ง ๙ ๒ สลึง เทียนทั้ง ๗ ๑ สลึง ลูกผักชีทั้ง ๒ ๑ สลึง กระวาน
๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง ลูกจันทน์ ๑ สลึง ดอกจันทน์ ๑ สลึง แก่นสน ๑ สลึง เถามวกแดง ๑ สลึง เถาวัลย์เปรียง ๑
สลึง รากย่านาง ๑ สลึง รากเท้ายายม่อม ๑ สลึง รากแฝกหอม ๑ สลึง รากคนทา ๑ สลึง รากไม้รวก ๑ สลึง
แห้วหมู ๑ สลึง รากคา ๑ สลึง รากขี้เหล็ก ๑ สลึง แก่นขี้เหล็ก ๑ สลึง ข่าต้น ๑ สลึง เทพธาโร ๑ สลึง
รากมะคำไก่ ๑ สลึง สะมุนลแวง ๑ สลึง อบเชย ๑ สลึง ชะเอมเทศ ๑ สลึง ลูกมะตูมอ่อน ๑ สลึง หัวคล้า ๑ สลึง
รากมะเดื่อ ๑ สลึง รากมะกรูด ๑ สลึง รากมะนาว ๑ สลึง รากมะปราง ๑ สลึง แกแล ๑ สลึง ดอกสารภี ๑ สลึง
ดอกพิกุล ๑ สลึง ดอกบุนนาค ๑ สลึง ดอกมะลิ ๑ สลึง ดอกจำปา ๑ สลึง กระดังงา ๑ สลึง เกษรบัวหลวง ๑ สลึง
เกษรบัวเผื่อน ๑ สลึง ชะลูด ๑ สลึง ใบมะกา ๑๖ ใบ ๑ สลึง แก่นแสมทั้ง ๒ ๒ สลึง จันทน์ทั้ง ๒ ๑ สลึง เบญกานี
ทั้ง ๕ ๑ สลึง

ยาไข้จับนานหาย
ยาต้มแก้ไข้จับกรอบได้ทั้งปวงจับมิหายต้มยานี้กินหายแล ฯ รากเท้ายายม่อม รากคล้า รากคนทา รากไม้
รวก แก่นขี้เหล็ก มะคำไก่ เถาวัลย์เปรียง แก่นกะนูน รากข่า ยาไพล เม็ดฝ้าย ขมิ้นอ้อย ยาไข้จับนานหาย
ถ้ายังมิหายให้ต้มยานี้กินหายแล ฯ สมอทั้ง ๓ แสมทั้ง ๒ เจตมูลเพลิง รากช้าพลู รากผักเสี้ยนผี ผิวมะกรูด
เปลือกมะตูม แก่นกะนูน แก่นไม้สัก ลูกจันทน์ ๓ ลูก สะค้าน แห้วหมู จันทน์ทั้ง ๒ แก่นลั่นทม ฯ

ยาต้มแก้สันนิบาตคลั่ง ให้ต้มยานี้กินแก้คลั่งหายแล ๚ เอาจันทน์แดง จันทน์ขาว รากคา รากปีป
หัวทัวมู เกษรบัวหลวง ต้มกินแก้คลั่งเชื่อมหายแล ขนานหนึ่ง ฯ ถ้าไข้มันให้คลั่ง ท่านแก้ด้วยยานี้ต้มกินหายแล ฯ
รากมะตูม รากขี้เหล็ก ยาข้าวเย็นเหนือ ยาข้าวเย็นใต้ แก่นกะนูน หัวคล้า ขมิ้นอ้อย ๕ ชิ้น ต้มกินแก้คลั่งหายแล
ยาขนานหนึ่งฯ ถ้าไข้มันจับให้ร้อนคลั่ง ต้มขนานนี้ให้กินแก้

๛ รากก้างปลา รากย่านาง เท้ายายม่อม รากมะเดื่อชุมพร คนทา เถาน้ำนอง ยานี้ต้มกินแก้ไข้จับร้อน
คลั่งต้มนี้กินหาย

ฯ ๛๛ ต้มกินแก้ไข้จับหายแล ยานี้ให้กินแก้ไข้จับดีนักแล ฯ แก่นแสมทะเล แก่นแสมสาร ลูกกะดอม ๗
ลูก พญามือเหล็ก แกแล ขมิ้นอ้อย ๗ แว่น บอระเพ็ด ๗ แว่น ยานี้ต้มกินแก้ไข้จับหายแล ได้เชื้อแล้วยาสนเทลีย ฯ
ยาต้มแก้ไขจับเชื่อมซึมลืมตามิขึ้น

๏ ยาต้มแก้ไข้จับเชื่อมให้ซึมลืมตามิขึ้นท่านให้ต้มยานี้กินเถิด ฯ โกฐหัวบัว ๒ สลึง โกฐก้านพร้าว ๒ สลึง
โกฐสอ ๒ สลึง โกฐเชียง ๒ สลึง โกฐเขมา ๒ สลึง เทียนดำ ๒ สลึง เทียนแดง ๒ สลึง เทียนสัตบุษย์ ๒ สลึง เทียน
ตาตั๊กแตน ๒ สลึง เทียนขาว ๒ สลึง เนื้อไม้กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก ลูกเรว ๒ สลึง ลูกกระวาน ๒ สลึง ราก
อบเชย ยาต้มกินแก้ไข้จับเชื่อมกลางวันแลกลางคืนหายแล ฯ

ยาลมกาลสิงคลี๑๔จับหัวใจ
ยาขนานนี้แก้ลมกาลสิงคลีจับหัวใจ ปากมิออกให้เชื่อมอยู่ลมหัศะดมทั้ง ๕ มันเข้าติดอยู่ ฯ จันทน์ทั้ง ๒
โกฐทั้ง ๕ พิษนาศน์ รากบัวหลวง กะลำพัก ไคร้เครือ ดอกบุนนาค สารภี มะลิ ชะมด พิมเสน ชะเอม หวาย
ตะมอย หัวมหาการ กฤษณา เนระพูสี ดอกพิกุล น้ำจันทน์ น้ำซาวข้าว แก้ไขเชื่อมปากมิออก แก้ลมหวด ต้มก็ได้
บดแท่งก็ได้กิน ฯ

ยาต้มแก้สันนิบาตสารพัดไข้
ยาต้มกินแก้ไข้เนื้อสันนิบาตสารพัดไข้ทั้งปวง ยานี้เอาเสมอกัน ฯ รากไม้รวก รากเท้ายายม่อม รากฝักเคา
รากเข็มขาว รากกะนาก รากพุมเลียงทั้ง ๗ รากคนทา รากย่านาง รากมะกล่ำตาหนู รากอบเชย เชือกเขามวก
เกษรบัวหลวง จันทน์ทั้ง ๒ ดอกสัตบุษย์ ดอกพิกุล ดอกกะดังงา ดอกสารภี บุนนาค หญ้าตีนนก กฤษณา
กะลำพัก ชะเอมทั้ง ๒ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ฯ

ยาต้มแก้ไข้สำประชวน๑๕
ยาต้มแก้ไข้สำประชวนให้แน่นหน้าอกกันเขามิได้หายแล ๚ ๛ สมอทั้ง ๓ ๑ บาท หัวยาชันนะกาด ๑ บาท
ยาเกล็ดหอม ๑ บาท ใบสะเดา ๑ บาท ลูกกะดอม ๑ บาท จันทน์แดง จันทน์ฃาว สักขี ๑ บาท กฤษณา ๑ บาท
เนื้อไม้ ๑ บาท เบญกานีทั้ง ๕ ๑ บาท สิ่งละบาทจบขนานหนึ่งแล

ยาต้มเจริญอาหารแล
ฯ ๛ ยาต้มเจริญอาหารแก้ไข้กินข้าวมิได้ กินยานี้กินข้าวได้แล ๚ โกฐเขมา ๑ บาท โกฐสอ ๑ บาท
แห้วหมู ๑ บาท รากช้าพลู ๑ บาท รากจิงจ้อ ๑ บาท สมอพิเภก ๑ บาท สมอไท ๑ บาท บอระเพ็ด ๗ องคุลี
ก้านสะเดา ๓๓ ก้าน ลูกกะดอม ขมิ้นอ้อย ๕ ชิ้น ต้มกินแก้ไข้ ฯ ๏ ยาต้มแก้ไข้เนื้อประดงขนานหนึ่ง ฯ

ยาต้มกระทุ้งไข้แล
ยาต้มขนานนี้กระทุ้งไข้๑๖ ๚ ๛ รากมะเดื่อมอญ รากหมาก รากฝักเคา รากมะพร้าว รากย่านาง ราก
พันงู-แดง รากคัดมอน รากคันทรง ขนานหนึ่งแล ฯ รากสลอดน้ำ ทางตาล หัวคล้า ยาข้าวเย็น เชือกเขาย่านาง
ขมิ้น-อ้อยต้มกิน ฯ

ยาแก้สันนิบาตมือกำตีนกำดังฝีเคา ๚ ยาแก้ร้อนไข้ในอก รากส้มป่อย รากชุมเห็ดไทย แก่นประดู่
ลูกประคำดีควาย หอมแดง กินแก้การใน ทั้งเด็กผู้ใหญ่เอารากคูน ใบกระวาน ใบกะเม็ง เปลือกมะคำดีควาย
ต้มบิดน้ำกิน ๓ อึก ฯ

ยาแก้สะอึก
ยาแก้สะอึกกินก็มี สูบก็มี ในนี้สารพัดทุกยัง เขาควายเผือกเผา เขากวาง ผิวหวายตะค่า สูบแก้สะอึกแล
ฯ เอาแววนกยูง เกล็ดปลาช่อน เผาไฟกินหายแล
ฯ รากหมาก รากมะพร้าว รากตาล ต้มบิดน้ำให้กินหายแล
ฯ ยาแก้สะอึกหายแล หอมแดงเผา ลูกจันทน์ ขิง พริกไทย ดีปลี การะบูนบดกินแก้สะอึกหายแล
ยาแก้สะอึก หอมแดง ลูกมะตูมอ่อน ขิง เขาหมวกแดง ฝนด้วยน้ำซาวข้าวกินแก้สะอึกหายแล ต้มด้วย
น้ำผึ้งกินแก้สะอึกหายแล
ฯ ยาแก้สะอึกหายแล เท้ายายม่อม รากสัตบรรพ์ พันงู ฝนด้วยน้ำ
ฯ ๏ ยาแก้สะอึกแล เอาลูกยอเผาไฟ ดินประสิว เกลือสินเธาว์ บดละลายน้ำกินหายแล ฯ
๏ ยาแก้เกลือดมันให้เป็นบ้าแล้วก็คลั่งไปต่างๆ น้ำมะกรูดทะนาน ๑ น้ำขิงทะนาน ๑ น้ำข่าทะนาน ๑
น้ำกระเทียมทะนาน ๑ น้ำไพลทะนาน ๑ น้ำกะทิทะนาน ๑ น้ำผึ้งทะนาน ๑ ยานี้เคี่ยวสามเอาหนึ่ง เมื่อจะเคี่ยว
ลงยันต์ตรีนิสิงเห ไม้สะเก ๓ ดุน ฯ

ยาดองแก้ริดสีดวง๑๗แล
ยาดองแก้ริดสีดวงมันให้ไอกินยานี้หายแล เอามะกรูด ๓๓ ใบ พา ๔ เอา ๓ บอระเพ็ดทะนาน ๑ เกลือ
ทะนาน ๑ รากคนทีสอ หัวบุก หัวกลอย หัวอุดตะพิด หัวกะดาดแดง หัวกะดาดขาว ขมิ้นอ้อย ๓๐ ข้าวเหนียว
ทะนาน ๑ ข้าวหมาก ๗ ใบ แก้เลือดลม ยาแก้ปวดหัวเป็นกำลัง เอาว่านน้ำ ใบตำลึง ใบพุดทรา ใบฟาง
ใบกะเพรา ขมิ้นอ้อย ตำพอกทอนหายแลฯ ถ้าลงเป็นเลือด เอาเปลือกพุทรา เปลือกมะคำไก่ ต้มกินหายแล ฯ

ยาส้มมิดน้อย ฯ ยาแก้ปวดหัว
๏ ยาส้มมิดน้อยแก้ไข้เนื้อสันนิบาตกินก็ได้ พ่นก็ได้ น้ำดอกไม้เป็นกระสาย ว่านน้ำ จันทน์ทั้ง ๒ กะลำพัก
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู กรุงเขมา กรีกะตุก จุกโรหินี เจตมูลเพลิง ว่านเปราะ โกฐหัวบัว เทียนทั้ง ๕
แฝกหอม เนระพูสี แห้วหมู ดอกจงกลนี ดอกพิกุล สัตบงกช บุนนาค จำปา สมอทั้ง ๓ ชะมด พิมเสน ฯ

ยาส้มมิดน้อยแก้ไข้เนื้อสันนิบาต บดด้วยน้ำดอกไม้เป็นกระสายยา เอาพิมเสน ว่านเปราะ ใบหนาด
ใบผักใหญ่ ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง ใบน้ำเต้า ขี้วัว ดอกพิกุล บุนนาค สารภี เกษรบัวหลวง จันทน์แดง จันทน์-
ขาว สน บดละลายน้ำจันทน์แดงน้ำจันทน์ขาวทั้งกินทั้งชะโลมหายแล ยาส้มมิดน้อยมีอยู่สองทะนาน ฯ ยาท่านให้
วาง

ยาส้มมิดใหญ่ ฯ
ยาส้มมิดใหญ่ ท่านให้เอายานี้แล เอาสมอทั้ง ๓ กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก ชะมด พิมเสน ลูกจันทน์
ดอกจันทน์ โกฐทั้ง ๙ เทียนทั้ง ๕ รากไคร้เครือ จันทน์ทั้ง ๒ ชะเอมเทศ มหาสดำ เขามวกทั้ง ๒ ลูกเบญกานี
สักขี ขู่คะ รากย่านาง ดอกพิกุล บุนนาค สารภี สัตตบุษย์ ดอกลำเจียก ดอกการะเกด กะดังงา เกษรบัวหลวง
เกษรบัวเผื่อน สัตตบงกช ดอกมะลิ ดอกจำปา ว่านกีบแรด ชะลูด สมุลแว้ง นอแรด งาช้าง เขากวาง เขี้ยวตะเข้
เขี้ยวเสือ เขี้ยวหมู กรามแรด กรามช้าง เอาเท่ากันทำแท่ง(ละ)ลายน้ำดอกไม้น้ำจันทน์ น้ำซาวข้าว กินแก้
เรียกมิขานหายแล ฯ

ยาสามริดมหาพรหม ฯ
ยาชื่อสามริดมหาพรหมแก้ไข้ทุกประการทั้งหลายทั้งปวงแล เอาดอกมะกรูด ดอกมะนาว ดอกพิกุล
บุนนาค ดอกบัวหลวง ดอกสารภี รากย่านาง เถามวกทั้ง ๒ บัวขาว สัตตบงกช สัตตบุษย์ ชาดผง โกฐหัวบัว
โกฐเชียง โกฐเขมา สน สักขี จันทน์แดง จันทน์ขาว กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก แก่นประดู่ แก่นพรม แก่น
สะเดา แก่นมะขาม แก่นซองแมว บัวเผื่อน เขี้ยว งา นอแรด กระดูกงูคลับ สะมิงคลา ลำพันทอง ชะมด พิมเสน
สัง กำยาน บดเป็นแท่งไว้เท่าลูกผักปลัง ทั้งกินทั้งชะโลม ติดค่าทองคำเปลว ๑๐๐๐ แผ่นค่าไว้ ละลายน้ำดอกไม้
แก้เชื่อมลืมตามิขึ้น ท่านให้เอาใบเฉียงพร้าหอม ใบพิมเสน ใบทองพันชั่ง ใบผักกะโชมตำเอาน้ำละ

ยาประสะขาว ฯ
ฯ ๛ ๏ ยาประสะขาววางทีหลังยาส้มมิดใหญ่แก้ไข้ได้ทุกประการแล เอากระดูกแร้ง กระดูกกา กระดูกงู
เหลือม กระดูกงูทับทา ปากกา เขี้ยวเสือ เขี้ยวตะเข้ เขี้ยวหมู งาช้าง เขากวาง ว่านกีบแรด กรามช่าง เขาแพะ

ฯ ๛ ยาประสะขาววางทีสอง รองกันเป็นอันดังลงมาแก้ไข้ได้ทุกอัน จันทน์ทั้ง ๒ ชะเอม โกฐสอ โกฐ
เขมา โกฐจุฬาลัมพา โกฐหัวบัว หวายตะค่า หวายตะมอย พิษนาศน์ หัวมหาการ เกษรบัว ดอกมะลิ พิกุล
สารภี กฤษณา กะลำพัก เนระพูสี รากไคร้เครือ ชะมด พิมเสน ยานี้เอาเท่ากันบดแท่งกิน น้ำจันทน์ น้ำดอกไม้
ทารอน น้ำซาวข้าว ฯ อ้าปากมิออก น้ำอ้อยแดง ให้จับนิ่งแน่ไปหายแล ฯ วางยาประสะขาวแล้วจึงวางยาประสะ
ดำเป็นอันดับกันมาเถิด

ยาประสะดำ
ยาประสะดำ เอาลูกประคำดีควาย เบี้ยแก จันทน์ทั้ง ๒ แก่นสน ลูกราชดัด หวายตะค่า หวายตมอย
พิษนาศน์ พาชะไน ระยอม ไคร้เครือ หัศะดำ เนระพูสี สังกะรีน มาฏดำ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ กระวาน กานพลู
ดอกสารภี ดอกบุนนาค เกษรบัวหลวง บดแท่งดีรำหัดแล้วหายแล ฯ

ยาแก้พิษสำแลง ฯ
๏ ยาขนานนี้เป็นสำหรับถอนพิษยาทั้งหลายแก้พิษสำแลง ท่านให้เอา รากมะนาว รากมะกรูด ราก
สะเนียด รากทอง รากมะแว้งต้น รากมะแว้งเครือ รากอ้อยแดง รากพิรังกาสา จันทน์แดง จันทน์ขาว ฝนกินถอน
ยา ฯ ๏ วางยาประสะดำแล้ว จึงยามหานิลเป็นอันดับกันมาเถิด

ยามหานิล ฯ
ยามหานิลขนานนี้ใช้ได้มาก เอาสะวาด ลูกประคำดีควาย ลูกมะกอก ลูกมะขามป้อม ลูกสะบ้า ใบ
สันพร้ามอญ ใบทองหลาง ใบมน ใบมะเดื่อมอญ ใบมะเดื่ออื่น ไม้รวก ไม้พุทรา ไม้สะแก ไม้ประดู่ ไม้สัก แก่น
สน แก่นสักขี ฟาง งวงตาล แก่นแสมทั้ง ๒ หัวงูเห่า หัวแร้ง หัวกา หัวเต่านา หัวมหาการ รากมะแว้งทั้ง ๒ ราก
ลำโพง กำแพงเจ็ดชั้น ตาไม้ไผ่ หนังกระเบน หญ้ายองไฟ สะมูดดำ เบี้ยผู้ หางปลาช่อน เขากวาง งาช้าง ขี้แมง
สาบ ขี้หมูเถื่อน ขี้วัว กะดองปูทะเล กะดองแมงดา ผมคน เขาควาย เขาวัว รากพันงูแดง เนระพูสี โคกกะออม
รากลำโพง หอยมังพู หอยแครง หอยสังข์ มุก เห็ดไม้แดง เห็ดกะทืน เห็ดตะเคียน เห็ดตะขาม หวายขม หวาย
ตะค่า เถาหัวลิง แววนกยูง กระดูกหนู กระดูกวัว กระดูกเสือ กระดูกกระต่าย กระดูกงูเหลือม กระดูกหมา
กระดูกลิง กระดูกไก่ กระดูกหมูเถื่อน กระดูกม้าดำ กระดูกแพะ กระดูกงูทับทา ชะเอมทั้ง ๒ จันทน์ทั้ง ๒ ขมิ้น-
อ้อย ดอกการะเกด ดอกลำเจียก ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ ยาเก้าสิ่งนี้เผาทั้งนั้น เผาให้หมด ฯ

ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง
ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง มันจับยืนไปแล้วให้สะดุ้งชักมือเท้า เอาเทียนทั้ง ๕ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู
ใบระงับ พิษนาศน์ รากผักเค็ด รากชุมเห็ดเทศ ขู่คะ ข้าวมวก ตับเต่าทั้ง ๒ ชางนาว หัวมหาการ รากฝักเคา
งาช้าง เขากวาง เขี้ยวเสือ กรามแรด เอาเท่ากัน สิ่งละ ๑ สลึง บดกิน น้ำซาวข้าวแก้ชักมือแก้ชักเท้า ฯ ๏ แก้ไข้
จับเชื่อมให้ปากเหม็น นอนแน่ไปกลางวันแลกลางคืน เอาโกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ เกษรพิกุล บุนนาค สารภี เกษรบัว
หลวง พรมมิ ไพล ข่าตาแดง ลูกดอกจันทน์ กระวาน ลูกราชดัด จันทน์ทั้ง ๒ บดแท่งละลายน้ำดอกไม้กินแก้ปาก
เหม็นจับเชื่อม นอนแน่ไปกลางวันและกลางคืน ฯ

ยาสุขเกษม ฯ แก้ไข้จับเชื่อม
๏ ยาชื่อสุขเกษมแก้ไข้สารพัด ท่านให้เอาแก้เชื่อม น้ำดอกไม้ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน ใบกระวาน
กานพลู ชะลูด กฤษณา เนื้อไม้ ขอนดอก จันทน์ทั้ง ๒ ดอกพิกุล บุนนาค มะลิ บัวหลวง อบเชย ลูกมะขามป้อม
ลูกขวักจับ กระจับสด แห้วหมู กระดังงา โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ลูกเบญกานี แก้ไข้สารพัด ฯ
ยาแก้ไข้หอบ น้ำซาวข้าว น้ำจันทน์นาว แก้เชื่อมน้ำดอกไม้ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู โกฐหัวบัว
ดอกบุนนาค หวายตะค่า เขาควายเผือก หนังกระเบน รากดิน เห็ดขี้วัว พริกไทย ดีปลี หัวหอม กระเทียม ขิง
เม็ดมะนาว บดแท่งกินน้ำมะนาว ถ้ามิฟัง๑๘แทรกน้ำประสานทอง ดีงูเป็นกระสาย ฯ

ยาประทานชีวิต
ยาชื่อประทานชีวิตแก้คลั่ง แก้รากแก้ร้อน แก้เสลด โกฐหัวบัว โกฐเขมา กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกบัวหลวง ดอกมะลิซ้อน ดอกการเกด แห้วหมู กระจับ ถั่วพู
ถั่วเขียว ชะมด พิมเสน ข้าวตาก กิ่งยาทั้งหลายแก้เชื่อม ดีตะเข้ ดีงูแทรกแก้คลั่ง น้ำดอกพิกุลกินข้าวได้ เอา
น้ำตาลทรายแทรกแก้สลบ น้ำมะพร้าวนาระเก แก้ร้อนด้วย แก้เสลด น้ำอ้อยแดง ถ้าจะให้ลงน้ำส้มทั้ง ๓ แก้ตกน้ำ
สุราใช้ได้ร้อยแปดหายแล ฯ

ยาแก้ชัก ฯ
๏่่ ยาแก้ชักแก้รากแก้เชื่อมแก้ชัก น้ำซาวข้าว แก้เชื่อมน้ำดอกไม้ ฯ สมอทั้ง ๓ เปราะหอม กันทะสาพี ๑
บาท โกฐทั้ง ๙ เทียนเยาวพาณี บุนนาค ๒ บาท ใบพิมเสน เถาหัวลิง หญ้าตีนนก รากบัวหลวง จันทน์ทั้ง ๒
ลูกยออ่อน ฯ

ยาแท่งข้าว
ยาแท่งข้าว แก้ร้อนน้ำซาวข้าว แก้เชื่อมน้ำดอกไม้ เอารากไม้รวก จันทน์ทั้ง ๒ กฤษณา เนื้อไม้ หวาย
ตะค่า กระดูกงูเหลือม เบี้ยผู้ เบี้ย(จั๊ก)จั่น โกฐหัวบัว เปราะหอม ใบพิมเสน สันพร้ามอญ อบเชยทั้ง ๒ เกษรบัว
หลวง สารภี พิกุล บุนนาค มะลิ ชะลูด น้ำประสานทอง ดินสอพอง ลิ้นทะเล พิมเสน บดแท่งแก้สารพัดไข้ ฯ

ยาชื่อฝ่นแสนห่า
๏่่ ยาชื่อฝ่นแสนห่า แก้ร้อนน้ำซาวข้าว ทั้งกินทั้งพ่น ฆ้องสามย่าน หางตะเข้ ผักเป็ด รากหมาก น้ำคัง
ยาน้ำดับไฟ ใบระงับ ใบฝักเขด ใบตำลึง ใบโคกกะออม ใบมะระ ใบชิงช้าชาลี รากมะปราง รากมะนาว ดินสอ
พอง บดแท่ง ถ้าร้อนฝนกับน้ำซาวข้าวทั้งกินทั้งพ่นแก้ร้อนหายแล ชื่อฝ่นแสนห่า ฯ ๏่่ แก้คุณผีแลคุณคนกระทำแล
แก้บ้าสารพัดแล เอาฝักราชพฤกษ์ ๗ ฝัก อสรสุโล ปุสพุภ ตาไม้ไผ่ ๓ ม อ อุ แก่นสน ก ย น อ ไม้สัก ก ร ม
ถ สักขี อิสฺวาสุ แก่นประดู่ อนคฺคโร จันทน์แดง อาทามจุป จันทน์ขาว ทิ ม ส อํ ขุ แก่นแสมสาร อิกวิติ
แก่นแสมทะเล จิเจรุนิ ว่านกีบแรด ก อ ต จ ว่านร่อนทอง บ พ ยุ ห แก่นขี้เหล็ก น วิ จ อา แก่นปรุ อามํทาสํ
แก่นกันเกรา อิ อ ส อ ขมิ้นอ้อย นโมพุทฺธาย บอระเพ็ด ทสวิปิปสฑ ส้มป่อย สํวิทาปุภยป ลูกมะตูมอ่อน
อจฺจ อ ส ก้านสะเดา ๓๓ ก ข จนจบ ใบมะนาว ๑๐๘ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆะคุณ ข่า ๓๓ แว่น อาการ ๓๒
สมอทั้ง ๓ ๑ บาท แห้วหมู ๑ บาท เกษรทั้ง ๕ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ใบมะกา ๑ บาท โคกกะออม ๑ บาท ขี้วัว ๑
บาท เจตมูล ๑ บาท ช้าพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ขิง ๑ บาท ยาดำ ๖ สลึง มะกรูดพาสี น ม พ ท ๚๛

ยาหม้อใหญ่แก้เลือดลม ฯ

๏  ยาหม้อใหญ่เลือดลม เจ็บหลังเจ็บท้อง ลมปัตฆาต ๕๐๐ จำพวกเลือด เอาขี้เหล็กทั้ง ๕ พญามือเหล็ก
บอระเพ็ด ใบมะกา รากชะพลู สมอไทย สมอพิเภก สะค้าน เจตมูล ใบคนทีสอ แห้วหมู ผักเสี้ยนทั้ง ๒
มะขามป้อม รากเท้ายายม่อม รากหวายขม รากแฝกหอม รากชิงชี่ รากย่านาง เถาวัลย์เปรียง หวายตะค่า ใบ
มะขาม ใบส้มป่อย ยาไชชาร มะกรูด ๓ ลูก โคกกะสุน รากตองแตก รากไม้รวก รากมะแว้งเครือ รากมะเขือขึ่น
ใบมะงั่ว ๑๐๘ ใบมะนาว ๑๐๘ ใบส้มเสี้ยว ๒๐๘ ใบส้มซ่า ๑๐๘ ยาดำ ๑ บาท เกลือถ้วย ๑ ต้มกินหายแล ฯ

๏ สิทธิการิยะ ยาบำรุงเลือดลมแลมันให้หอบหาแรงมิได้ กรำฝนกรำฟ้ามิได้มันให้หนาวสะท้าน ตากแดด
มิได้มันหาวแลเรอเจ็บท้องน้อย ถ้าเป็นโลกดังนี้แล ท่านว่าเป็นเพื่อเลือดแลลม เอาขี้เหล็กทั้ง ๕ รากอังกาบ ๖ บาท
รากเสนียด ๑ บาท รากตองแตก ๑ บาท เลือดแรด ๑ บาท สารส้ม ๑ บาท ดินประสิว ๑ บาท เทียนดำ ๑ บาท
จุกหอม ๑ บาท ยาดำ ๑ บาท แล้วเอาว่านหางช้างต้นนึง ใส่ลงกับฝักราชฤกษ์ ๗ ฝัก ขยำเอาแต่น้ำ เมื่อจะลงหม้อ
เสกด้วยสรรพาสี ๓ คาบ จึงลงยันต์ตรีนีสิงเห ปิดปากหม้อยานี้ต้มกินดีนักแล สิ้นเท่านี้ ฯ ฯ

ใบมะนาว ๑๐๘ ลงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ดอกบัว ๕ ดอก ลง นโมพุทฺธาย ไพล ๗ ชิ้น อสํวิสุโล
ปุสพุภ ขมิ้นอ้อย ๗ ชิ้น สํวิทาปุกยป ใบมัดกา ๑๒ ใบ ลงตรีนิสิงเห ๓๗๕๔๖๕๑๗๕๒๘๕ บอระเพ็ด ๓ ชิ้น ม อ
อุ ว่านหางช้างลงประจุขาด ว่านน้ำ ๓ ใบ น ม น อ ก อ น อ ก อํ ข่า ๓๒ ชิ้น ลงอาการ ๓๒ ท่านให้เอาใบมะขาม
ใบส้มป่อย ขี้เหล็กทั้ง ๕ แห้วหมู แก่นแสมทั้ง ๒ เถาวัลย์เปรียง แก่นลั่นทม โคกกะออม รากมะตูม รากมะกรูด
เจตมูล สะค้าน ดีปลี ขิง ชะพลู สมอทั้ง ๓ ยำดำ ๑ บาท สิ้นเท่านี้ ฯ

หัวยัง ๕ ตำลึง ยาข้าวเย็น ๕ ตำลึง รากจำปา ๑๐ บาท รากมะยมตัวผู้ ๑ บาท เปลือกกะดังงา ๑ บาท
รากไทรย้อย ๑ บาท ขันทองพยาบาท ๑ บาท ยาโรคสำหรับบุรษจบแล ฯ ๏่่ เปลือกขี้อายยาสูบตำผงโรย ฯ

๏ ยาทามะเร็ง เอาคางคกตายซาก หนอนตายยาก ขอบชะนางทั้ง ๒ สีเสียดทั้ง ๒ ขี้ผึ้งน้ำมันดิบ
สินนะสี น้ำมันมะเร็งจบ ฯ๛ บอรเพ็ด ๕ ตำลึง ดีปลี ๕ ตำลึง สะค้าน ๓ บาท เจตมูลเพลิง ๓ บาท สลอด ๖
สลึง แช่มูตรโคไว้ ๕ วัน แล้วเอาตากแดดให้แห้ง ตำเป็นผงละลายนำผึ้งแลไล่ตัวนักแล ฯ๛

ยาเลือดคลั่ง ฯ ยามะเร็ง
ยาแก้เลือดคลั่งเป็นแถ ท่านให้เอาเทียนดำ ๑ บาท คำฝอย ๑ บาท เลือดแรด ๑ บาท สารส้ม ๑ บาท
ยาดำ ๑ บาท รากตองแตก ฝักราชพฤษก ๕ ฝัก ว่านหางช้างต้น ๑ ยานี้ต้มกินแก้เลือดคลั่ง ฯ

รหัสเอกสาร นฐ ๔๑ ๐๓๐๓
ต้นฉบับ สมุดไทย
อักษร  ไทย-ขอมไทย
ภาษา ไทย-บาลี
เส้น หมึก, ดินสอ
หนังสือ


คำนวล คำมณี. สรรพคุณยาไทย. ปัตตานี : โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง, ๒๕๔๕.
ณรงศักดิ์ ค้านอธรรม. ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน, ๒๕๕๑
บุตร ปานประดิษฐ์. ยาพื้นบ้าน. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยแลพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
เนื่องในโอกาสไหว้ครู พิธีเปิด “ศูนย์การศึกษาพัฒนาการแพทย์แผนไทยภาคใต้.” สงขลา, ๒๕๔๙.
ประวัติศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : แพทย์พระราชทานคนแรก ตำราสรรพคุณยา
ฉบับของ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้พิมพ์พระราชทานในวันพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ป.จ, ม.
ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๓๔.
ขนาด   ๑๑.๕ x ๓๖.๕ซม.
สถานที่พบ  วัดท่าพูด ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม
จำนวนเล่ม ๑ เล่ม
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร
Photo
Photo
2013-11-04
2 Photos - View album

Post has shared content
วันนี้เอาอาหารออกแนวฟิวชั่นนิดๆมาฝากคับ😆
ข้าวเบอร์หมูราดซอสกระเพรา..ทำง่ายมั้ย😕...
ไม้รู้เหมือนกัน..สำหรับผม..ผมว่าง่ายนะ

ส่วนผสม...
1.หมูบด2ขีด/กระเทียมสับละเอียด1ชช./
พริกไทป่นปลายช้อนชา/ซอสปรุงรส1ชช./
ซอสหอยนางรม1ชช./แป้งข้าวโพดครึ่งช้อนชา
2.กระเทียม1ชต./พริก(เผ็ดตามชอบ)/
ใบกระเพรา....เอามาปั่นให้ละเอียด
3.ซอสปรุงรส1ชช.
4.ซอสหอยนางรม1ชต.
5.น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชา
6.ซีอิ้วขาว1ชช.
7.ใบกระเพราทอดกรอบ
8.แป้งทอดกรอบ

วิธีทำ.
เอาหมูบดมาหมักกับเครื่องปรุงตามข้อ1.นวดให้เข้ากันแล้วปั้นให้เป็นก้อนแบนหนาๆตามรูป..เอาเข้าเวฟประมาณ3-4นาที..เสร็จแล้วเอาออกมาชุบผงแป้งให้ทั่วทั้งก้อนแล้วเอาลงทอดอีกครั้งให้ผิวหน้าเหลืองกรอบ..เสร็จแล้วก็พักไว้
ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อย..เอาของที่ปั่นลงผัดให้หอมแล้วปรุงรสตามชอบ..เติมน้ำนิดหน่อยพอข้นดีก็ปิดไฟ..ตักข้าวใส่จานเอาหมูทอดวางข้าง..ราดด้วยน้ำซอส..พร้อมใบกระเพราทอดกรอบ..ก็อร่อยดีนะ...ใครชอบของแปลกควรลอง😅😅
Photo

Post has shared content
วันนี้มีสูตรน้ำราดหมูแดงสูตรผงพะโล้มาบอกกัน
พร้อมกันรึยัง..พร้อมแล้วก็ลุยยยย😄😄
เตรียมเครื่องปรุง.
1.ผงหมูแดงตราแม่พลอย1ซอง
2.คะนอร์ก้อน1ก้อน
3.น้ำเปล่าลิตรครึ่ง
4.รากผักชีบุบ4รากใหญ่ๆ
5.น้ำตาลปี๊บ1ทัพพีพูนๆ
6.น้ำตาลทราย1ทัพพี
7.ซอสหอยนางรม4ช.ต.
8.ซอสปรุงรส3ช.ต.
9.ซีอิ้วขาว3ช.ต.
10.ซีอิ้วดำ1ช.ต.
11.งาขาวคั่ว5ช.ต.
12.น้ำย่างหมูแดง
13.ผงพะโล้2ซอง(ในภาพ)หรือ1ช.ต.
14.แป้งข้าวโพดละลายน้ำ
วิธีทำ...
ตั้งกระทะหรือหม้อใบใหญ่ต้มน้ำให้เดือด.ใส่คะนอร์ก้อนกับรากผักชี..พอน้ำเดือดใส่ผงหมูแดงกับผงพะโล้..คนให้เข้ากันแล้วใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดยกเว้นงาขาวคั่ว..ชิมดูให้ออกรสหวานเค็ม..สีน้ำซอสก็อย่าให้ออกสีดำสนิทมากจนเกินไป..จะดูไม่น่ากิน..พอชิมรสได้ตามต้องการแล้วก็เร่งไฟให้น้ำซอสเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไป..รีบคนให้เข้ากัน..และอย่าใส่เยอะจนเกินไปพอเวลาเย็นมันจะแข็งตัวเป็นเจลเลย..ได้ที่แล้วปิดไฟใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากัน..จะตักพักใส่หม้อหุงข้าวอุ่นเอาไว้ก็ได้หรือจะเก็บใส่กระปุก..เวลาอยากทานก็เอาเข้าเวฟ...ง่ายๆนะ............
ส่วนหมูแดงเราก็ใช้ผงหมักหมูอันนี้แหละผสมน้ำ1แก้วใส่น้ำตาลทราย1ช.ต.น้ำตาลปี๊บครึ่งช.ต.ซอสปรุงรส1ช.ต.ซอสหอยนางรม1ช.ต.และซีอิ้วดำ1ชช.ผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายแล้วเอาหมูลงหมัก..ทิ้งไว้ข้ามคืนยิ่งดีหมูจะออกมาหอมมากและสีจะสวยด้วย..ตอนอบเราใช้ไฟแค่150°นาน40นาที...ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหมูที่คุณหั่นลงหมักด้วย..ถ้ามันยังไม่สุก..ไม่ใช่ปัญหากลับด้านหมูแล้วใช้ไฟเท่าเดิมตั้งเวลาอีกาก15นาทีก็ได้กินแล้ว....อ้อ!!อย่าลืม..น้ำที่มันนองที่ก้นถาดให้เอามาผสมใส่ในน้ำราดหมูแดงด้วย.....ขอให้สนุกกับการทำอาหารนะคับ..เดี๋ยวมาดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร😆😆😆😆
Photo

Post has shared content
คุณมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังหรือไม่? ใช้วิธีธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพนี้..เพื่อกำจัดมันออกไป

ก้อนไขมันที่ปรากฏตามผิวหนัง มักพบเจอตามหนังศีรษะ คอ ใต้วงแขน และแขนของเรา พวกมันเจริญเติบโตออกมาเป็นเนื้องอกที่สามารถพบเจอได้ตลอดเวลา เนื้องอกเหล่านี้เรียกว่า ก้อนเนื้อไขมัน (Lipoma) ก้อนไขมันมักปรากฏตามส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย บางครั้งสามารถขึ้นได้ทั่วร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมา


ความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันเหล่านี้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนของร่างกายในเวลาเดียวกัน

พวกมันไม่ได้ก่ออันตรายใดๆ แต่มันสร้างความน่าเกลียดเมื่อมองเห็น ก้อนไขมันใต้ผิวหนังไม่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมันจะเป็นก้อนอยู่อย่างนั้น แต่มันอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้

หากคุณต้องการผ่ามันออกไป คุณอาจได้รับภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเช่นการติดเชื้อและอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดที่คุณอาจต้องทนกับบาดแผลหลังการผ่าตัดเป็นเวลาหลายชั่วโมง

และนี่เป็นเหตุผลที่คุณควรรักษาและกำจัดก้อนไขมันนี้ออกไปด้วยวิธีธรรมชาติ โดยที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงและความเสี่ยงใดๆ วันนี้เราจะนำเสนอสูตรที่จะช่วยให้คุณกำจัดเนื้อเยื่อไขมันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามธรรมชาติ วิธีกำจัดก้อนไขมันใต้ผิวหนัง?

ส่วนผสมทั้งหมดเหล่านี้หาง่ายและราคาไม่แพง คุณอาจมีส่วนผสมเพื่อทำสูตรนี้อยู่ในบ้านของคุณแล้วก็ได้


สูตร 1


สำหรับสูตรนี้คุณจะต้องใช่ไข่แดงหนึ่งฟองและเกลือสองช้อนโต๊ะมาผสมให้เข้ากันดีและใช้ส่วนผสมนี้ทาพอกไว้บริเวณที่ได้รับผลกระทบวันละ 4 ครั้ง การรักษาด้วยวิธีนี้อาจมีเวลาที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนไขมัน แต่มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น คุณสามารถใช้ส่วนผสมนี้ไนการรักษาได้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ จนกว่าก้อนไขมันจะหายไป

สูตร 2


ทำง่ายมาก เพียงแค่คุณผสมน้ำผึ้งและแป้งอเนกประสงค์อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะและคนให้เข้ากันจนเหนียวข้นดี จากนั้นให้นำไปพอกทิ้งไว้ที่ก้อนไขมันของคุณให้หนาประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซ็นติเมตรและใช้ผ้ากอซปิดทับไว้อีกชั้น วิธีรักษานี้ต้องใช้เวลาประมาณ 36 ชั่วโมงถึงจะเห็นผลลัพธ์ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณต้องใช้ส่วนผสมนี้ทาไว้ที่ก้อนไขมันอย่างน้อยครึ่งวันถึงหนึ่งวันต่อการทำแต่ละครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และคุณจะรู้สึกว่าก้อนไขมันค่อยๆ ยุบหายไปจนหมด

สูตร 3


เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายมาก เพียงแต่คุณต้องใช้เวลารอสักหน่อย วิธีนี้ให้คุณใช้โปรพอลิส (Propolis) เพียงไม่กี่หยดทาไปบริเวณก้อนไขมันวันละครั้ง ไขมันจะค่อยๆ หายไปในเวลาสองหรือสามสัปดาห์ วิธีนี้อาจไม่รวดเร็วแต่มันคุ้มค่ามากที่ได้ลอง


ขอบคุณ ที่มา


อ้างอิง : thehealthylifestyle365.com
แปลข้อมูลโดย : http://www.rak-sukapap.com/
Photo

Post has shared content
แชร์เก็บไว้เลย สูตรล้างไขมันสะสมในลำไส้ ล้างพิษในลำไส้ ลำไส้สะอาด สุขภาพดีขึ้น

สุขภาพร่างกายเราเป็นเรื่องสำคัญ อย่าละเลยที่จะดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง โทษที่เกิดจากการที่ไขมันที่เกาะในผนังลำไส้ กระเพาะอาหาร หากสะสมมาจะทำให้เกิดข้อบกพร่องและเป็นผลทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น1. ถุงน้ำดี ทำให้นอนไม่หลับ อารมณ์ฉุนเฉียว นิ่วในไต สายตาเสื่อม ปวดเมื่อยตามร่างกาย

2. เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้มึนศีรษะ

3. ไตเสื่อม ทำให้ความจำลดลงและเป็นคนขี้หนาว

4. ม้ามชื้น ทำให้อาหารที่กินเข้าไปแปรสภาพเป็นไขมันเป็นผลทำให้อ้วนง่าย

5. ม้ามโต ทำให้เหนื่อยง่ายเพราะม้ามไปเบียดปอด

6. ถ้าไขมันเกาะลำไส้เล็กมากๆ จะทำให้ลำไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีได้ เป็นผลทำให้เป็นหวัดในตอนเช้าหรือหวัดเรื้อรัง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เกิดโรคภูมิแพ้ ทำให้จามในตอนเช้า

7. ถ้าไขมันในตับสูง การสร้างเม็ดเลือดจะลำบาก ฉะนั้นการดื่มตามสูตรนี้ นอกจากช่วยลดหน้าท้อง ยังส่งผลให้อาการป่วยทั้ง 7 ประการนี้หายไป ด้วย

หน้าท้องเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะบ่งบอกถึงว่า ตอนนี้สภาพร่างกายคุณเป็นอย่างไร นั้นก็หมายถึงอาหารที่คุณกินเข้าไปมันเข้ามันสะสมจนทำให้คุณมีไขมันหน้าท้องมาก และจะทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วนไปในที่สุด และหน้าท้องเมื่อมีไขมันสะสมแล้วก็ลดยากเสียด้วยพอ ๆ กับไขมันที่สะโพกนั่นแหละ เราจึงมีวิธีทำสูตรนี้มาแนะให้ทำกันค่ะ

สูตรลดหน้าท้องนี้ จะช่วยปรับสมดุลร่างกายและควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคปวดข้อ เป็นตะคริวอยู่บ่อยๆ หรือโรคอ้วน สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ดื่มเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี และช่วยบรรเทาโรคต่างๆ ได้

นมสดรสจืด หรือ นมสดไขมันต่ำ 1 กล่อง ขนาด 250 ml

-โยเกิร์ตรสจืด หรือ โยเกิร์ตรไขมันต่ำ ครึ่งถ้วย

-น้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ(ถ้าไม่อยากให้หวานมาก ก็ลดเหลือ 3/4 ช้อนค่ะ)

-มะนาวสด 1 ลูก

น้ำผึ้ง จะพบว่าในน้ำผึ้งมีสารเอนติออกซิเดนท์ เช่นเดียวกับที่มีในผักใบเขียวและยังมีวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแร่ และกรดอะมิโน ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ แร่ธาตุที่กล่าวมาล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายที่จะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ บำรุงโลหิต

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบ และต้องดื่มตอนเช้า มื้อเดียวก่อนอาหาร มื้ออื่นไม่เห็นผล ควรวางทิ้งไว้ 15-30 นาที เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงาน และควรดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จะเห็นผลดียิ่งขึ้น

สรรพคุณไม่ใช่ยาลดน้ำหนักโดยตรง แต่จะปรับธาตุ ล้างพิษในลำไส้ ล้างไขมัน กินวันแรกๆ จะ เห็นเลยว่าอุจจาระจะเป็นสีดำ และไล่ลมในกระเพาะดีมาก ระยะต่อมา เมื่อลำไส้และกระเพาะอาหารในร่างกายปรับตัวได้กับอาหารที่กินแล้วจะเข้าสู่ ภาวะปกติ แต่ต่อมาจะมีความรู้สึกว่าหน้าท้องยุบลงเนื่องจากจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต ทำให้ลำใส้ทำงานได้ดีไม่ทำให้ลำใส้บวมหน้าท้องป่องควรกินทุกเช้าติดต่อกันทุกวันนะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลที่มาจาก: ธรรมชาติบำบัด อ.สุทธิวัสน์ เครดิต คุณสาคู Facebook คณะการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และเพจ พระอธิการ นพดล กันตสีโล
Photo

Post has shared content
แชร์เก็บไว้เลย! 6 เทคนิค อึให้ดี ไม่มีตกค้าง หมอปัญหาท้องอืด ปวดหลัง ปวดขา
สำหรับเทคนิค "อึให้ดี ไม่มีตกค้าง" มีดังนี้


1. อย่าอั้นอึตอนเช้า เพราะถ้าเลยเช้าไปแล้ว กว่าร่างกายจะส่งสัญญาณให้ปวดอีกอาจจะนานจนผิดเวลา2. อึให้ตรงกับเวลาเดิม เหมือนเป็นการช่วย "โปรแกรมลำไส้" ให้คอยบีบไล่อึออกมาสม่ำเสมอก็จะไม่ค้างครับ

3. รอจังหวะขณะอึ ถ้าขณะนั่งห้องน้ำถ่ายหนัก อยู่ ถ้าไม่ปวดอย่าเบ่งครับ ให้ลองจับสังเกตว่ามันจะ"ปวดเป็นช่วงๆ" แล้วก็คลายไปแล้วประเดี๋ยวก็ปวดบีบขึ้นมาอีก นั่นเป็นเพราะลำไส้คนบีบตัวเป็น ลูกคลื่นเหมือนงูเลื้อย ถ้ามันเลื้อยมาถึงตรงอึพอดีมันจึงปวดขึ้นมา ถ้าเบ่งตอนไม่ปวดจะเหมือนเป็นการ "แกล้งลำไส้" ให้เกิดแรงดันขึ้นมาโดยใช่เหตุเกิดโป่งพองขึ้นมาได้ "ริดสีดวงทวาร" เป็นของแถม

4. นวดลำไส้ ถ้าในเด็กให้นวดรอบสะดือ ในผู้ใหญ่ให้นวดตรงท้องด้านล่างซ้ายเลยสะดือไป นวดเบาๆ ไปมาแล้วทิ้งไว้สักพักจะรู้สึกปวดถ่ายขึ้นมา

5. เอามือกดท้องด้านซ้ายล่างขณะถ่าย หรือจะลุกขึ้นนั่งยองเอาหน้าขาเป็นตัวกดไล่อึออกมา เพราะที่จริงแล้วการอึที่ดีตามธรรมชาติของคนคือ"นั่งยอง" เพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าขาด้วย การที่ฝรั่งเอาส้วมแบบนั่งมาให้เราใช้เป็นการผิดธรรมชาติมนุษย์ที่จะไม่มีแรงเบ่งอึมากในท่านั่งห้อยขา ทำให้คนเอเชียกลายเป็นทั้งริดสีดวงและท้องผูกมากเหมือนฝรั่งด้วย


6. ลุกขึ้นเดินไปมา จะทำให้ไส้บีบตัวดี สักพักไส้จะบีบรีดเอา "อึท้ายขบวน" ที่เหลือออกมาแล้วเราจะรู้สึกปวดเบ่งอีกที

** ไม่ว่าใครก็ตามถ้าความถี่ในการอึน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่า "ท้องผูก"


นอกจากออกกำลังกายแล้วอาจใช้อาหารล้างลำไส้ช่วยได้ คือ


1. น้ำมะขามเปียก


2. ลูกพรุนแห้งรับประทานทั้งผล เพราะจะได้กากด้วย ไม่ต้องแยกกินแต่น้ำ ยกเว้นถ้าเป็นเด็ก


3. แอปเปิ้ลเขียว กินทั้งผลหรือปั่นทั้งกากก็ได้


4. ถั่วดำ จัดเป็นอาหารล้างพิษได้ด้วย


5. สับปะรดและมะละกอที่มีน้ำย่อยช่วยกัดกากคราบโปรตีนเก่าๆ ที่ถูกย่อยไม่หมดและจะมีสภาพติด เป็นอุจจาระยางเหนียวสีดำคล้ายกับ "จาระบี"


6. ให้เลี่ยงการ ดื่มน้ำเย็นในตอนเช้า โดยให้ดื่มน้ำปกติหรือน้ำอุ่นตอนเช้าขณะตื่นมาท้องว่างจะช่วยให้ไส้บีบรัดตัวได้ ชวนให้ปวดอึขึ้นมาได้ดีทีเดียวค่ะ

ขอบคุณ ที่มา

Cr.บรรยากาศ / กลุ่ม สุขภาพดีมีไว้แบ่งปัน
Photo

Post has shared content
เทคนิควิธีแก้ไขมะม่วงออกดอกแล้วร่วง ไม่ติดลูก..ต่อไปนี้มะม่วงดกเต็มต้นแน่นอนที่บ้านใครดอกมะม่วงร่วงไม่จับลูก..มีสูตรปุ๋ยแบบธรรมชาติชีวภาพมาบอก..แก้ได้ผลดีเยี่ยม

สาเหตุเกิดจาก เพลี้ยจักจั่นหรือแมงกะอ้า มักมาในช่วงมะม่วงออกดอก เพลี้ยจักจั่นจะทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงช่อดอกมะม่วง ทำให้ช่อดอกขาดน้ำเลี้ยงไม่สามารถเจริญต่อเป็นผลได้ ดอกจึงร่วงและในขณะเพลี้ยจักจั่นดูดน้ำเลี้ยงจะขับถ่ายของเหลวมีรสหวานออกมาติดตามใบ และกิ่ง สารของเหลวนี้เป็นอาหารของราดำเป็นอย่างดีจึงเจริญเติบโตได้ดีตามช่อมะม่วงเป็นสีดำ ประกอบกับในช่วงเช้าของฤดูหนาว(ฤดูออกดอกของมะม่วง)มักมีหมอกซึ่งเพิ่มความชื้นสูง ยิ่งทำให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราดำได้เป็นอย่างดี จึงระบาดได้อย่างรวดเร็ว


วิธีการป้องกันกำจัด


1. ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ ช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากเชื้อราได้บ้าง การฉีดน้ำแรงพอช่วยให้ตัวอ่อนเพลี้ยกระเด็นออกมาจากช่อดอก เพื่อชะล้างมูลน้ำหวานที่เกิดจากเพลี้ยจักจั่น เพื่อป้องกันการเกิดราดำไม่ควรฉีดน้ำแรงในช่วงติดผลอ่อน อาจทำให้ผลร่วงได้

2. ใช้ควันไล่ให้เพลี้ยจักจั่นหนีไป โดยการสุมควันที่โคนต้นมะม่วงให้มีควันมาก ๆ ส่วนการกำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดนั้น ให้ทำก่อนที่จะระบาดมาก หรือทำในระยะที่ยังเป็นตัวอ่อน จะสามารถกำจัดได้ง่าย ถ้าปล่อยไว้จนเป็นตัวแก่จะมีปีกบินหนีไปยังต้นอื่น เมื่อคนเดินเข้าไปใกล้ หรือเมื่อพ่นยาฆ่าแมลงซึ่งจะทำให้การกำจัดไม่ค่อยได้ผล

3. ช่วงที่ดอกมะม่วงยังไม่บานให้ใช้กาวเหนียวสำหรับดักแมลงทาขวดน้ำพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกสีเหลือง หรือลูกเหม็นใส่ถุงตาข่าย แขวนไว้บริเวณใต้พุ่มมะม่วงหลาย ๆ จุดเพื่อดักและไล่เพลี้ยจักจั่น แต่ถ้าช่วงดอกบานไม่ควรใช้ลูกเหม็นเพราะกลิ่นลูกเหม็นทำให้แมลงที่ช่วยผสมเกสรเช่น ผึ้ง ตัวต่อ แตน ไม่กล้าเข้ามาผสม หรือ

1. ใช้ขวดพลาสติกซึ่งจะเป็นขวดเปล่าน้ำดื่มที่ใช้แล้ว หรือขวดพลาสติกอื่นในลักษณะเดียวกันนี้
2. ผูกเชือกหรือลวดสำหรับใช้แขวนที่ต้นมะม่วง
3. จากนั้นให้ใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ หรือน้ำมันพืชก็ได้เช่นกัน ทาชโลมให้ทั่วทั้งขวดพลาสติกนั้น

4. นำขวดไปแขวนไว้ตามต้นมะม่วงหรือในทรงพุ่มมะม่วงต้นละประมาณ 3-4 ขวด มากน้อยแล้วแต่ตามประสงค์

5. ขั้นตอนต่อไปก็ให้สั่นกิ่งมะม่วง / เขย่าต้นมะม่วง เพื่อให้แมลงต่างๆ รวมทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นบินออกมา เมื่อมาสัมผัสโดนกับน้ำมันที่ทาไว้ ความเหนียวหนืดของน้ำมันจะทำให้แมลงติดไปไม่ได้ จากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ติดอยู่อย่างนั้นจะแห้งตายไปเอง ซึ่งวันหนึ่งควรเขย่าไล่แมลงเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง เท่าที่จะมีเวลา

4. แมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยจักจั่น ได้แก่ ผีเสื้อตัวเบียน แมลงวันตาโต แตนเบียน สำหรับตัวห้ำได้แก่ มวนตาโต กิ้งก่า และตุ๊กแก

5.ใช้น้ำยาล้างจาน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งได้ทดลองแล้วได้ผลดีมาก

6.สาบเสือ : ใช้ส่วนใบ/ต้นแก่แห้ง บดป่น 1 กก. แช่น้ำ 20 ลิตร นาน 24 ชม. หรือต้ม 1 ชม.ได้หัวเชื้อ อัตราใช้ หัวเชื้อ 1 ลิตร/น้ำ 20 ลิตร ศัตรูพืช หนอนกระทู้ หนอนใย หนอนคืบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย

7. ยาฉุน :

(1) ใช้ส่วนต้นสดแก่จัด(แกนกลางมีสารมากที่สุด) และใบสดแก่ บดละเอียดหรือสับเล็ก 1 กก. แช่น้ำ 20 ลิตร นาน 48 ชม. หรือต้มพอเดือดแล้วปล่อยให้เย็น ได้หัวเชื้อ อัตราใช้ หัวเชื้อ 1 ลิตร/น้ำ 20 ลิตร …

(2) ใช้ยาเส้นหรือยาฉุน 2 กก. ผสมน้ำ 100 ลิตร คนบ่อยๆ จนน้ำเป็นสีน้ำตาลไหม้ ได้หัวเชื้อ อัตราใช้ หัวเชื้อล้วนๆ ไม่ต้องเจือจางน้ำ …

(3) ยาฉุนหรือยาเส้น 1 กก. ผสมน้ำ 2 ลิตร ต้มจนเดือดนาน 30-60 นาที ได้หัวเชื้อ อัตราใช้ หัวเชื้อที่ได้เจือจางน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 3-5 วัน

แล้วหลังจากดอกบานและติดผลเท่าเล็ดถั่วเขียวแล้วค่อยพ่นด้วยน้ำหมักปลีกล้วยอีกทุก 7 วัน และหยุดพ่นเมื่อผลโตเท่าหัวแม่มือ

สูตรน้ำหมักดอกปลีกล้วยน้ำว้าบำรุงขั้วดอกสำหรับไม้ผล


1. ปลีกล้วยน้ำว้า 3 กิโลกรัม
2. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
3. น้ำ 3 ลิตร
4. ถัง 20 ลิตร 1 ถัง

วิธีการทำ


1. นำปลีกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้มาหั่นหรือสับให้ละเอียด
2. นำน้ำตาลทรายแดงมาละลายกับน้ำในถังที่เตรียมไว้
3. จากนั้นนำปลีกล้วยที่สับละเอียดแล้วลงไปผสมกับน้ำตาลทรายแดงที่เตรียมไว้
4. ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

วิธีการนำไปใช้ประโยชน์


1. นำน้ำหมักดอกปลีกล้วยน้ำว้าที่ได้ในอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำสะอาด 100 ลิตร คนให้เข้ากัน
2. นำไปใช้ฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดในช่วงที่ไม้ผลกำลังออกดอก ทุก ๆ 7 วัน โดยให้ฉีดในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณ ที่มา

Share-si.com
Photo

Post has shared content
เฮทั้งประเทศ!! รัฐบาล ยัน ไม่ยกเลิก "บัตรทอง" แถมยังเพิ่มสิทธิอื่นๆอีกมากมาย


เป็นกรณีที่ประชาชนหลายคนกำลังกังวลกันเลยทีเดียว สำหรับโครงการ "บัตรทอง" ในการรักษาโรคกับทางโรงพยาบาลรัฐ ที่ก่อนหน้านี้เหมือนรัฐจะมีมติว่าจะยกเลิกโครงการบัตรทอง ทำให้ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำหลายคนต่างกังวลว่าโครงการที่ช่วยเหลือคนยากลำบากจะถูกยกเลิกไป

ล่าสุด (22 ก.พ.) พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยว่า จากการที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า รัฐพยายามจะล้มเลิกโครงการบัตรประกันสุขภาพ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอนั้น ไม่เป็นความจริง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังร่วมมือกันอย่างดีในการดูแลประชาชนและได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นด้วย


“ปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 128,533 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,197.32 ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 87.75 บาทต่อหัว และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2-3 ปีนี้ โดยพี่น้องประชาชนยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม และมีส่วนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น คือ ค่าบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน” พลโทสรรเสริญ กล่าว


พลโทสรรเสริญ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้ประชาชนตรวจสอบการรับข่าวสารให้ดีก่อนจะเชื่อ โดยเฉพาะในโลกโซเชียล ที่มีทั้งข่าวจริงและไม่จริง ไม่น่าเชื่อถือออกมาทำให้ประชาชนสับสนอยู่ตลอด


ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับประชาชนเลยทีเดียวค่ะ ที่รัฐให้ความใส่ใจในเรื่องสวัสดิการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ ที่มา


ข้อมูลจาก : Kaijeaw.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th

Photo

Post has shared content
แจกฟรีๆ สูตรกล้วยแขก ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน ทอดขายแล้วรวยแน่


แจกฟรีๆ สูตรกล้วยแขก ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน ทอดขายแล้วรวยแน่ นี่คือ "สูตรกล้วยแขก" ที่คุณสมาชิกหมายเลข 2287288 สมาชิกเว็บไซต์พันทิป นำมาแจกให้ฟรีๆ! เปิดทางให้ทุกคนสามารถนำไปทำขายเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักกันได้เลย

ไปดูกันเลยว่าสูตรของเจ้าของกระทู้จะเด็ดสะระตี่แค่ไหน? พร้อมแล้วไปลุยกันเลย!!"สูตรกล้วยแขก" แจกกันฟรีๆ ทำง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน!!
ส่วนผสม

1. แป้งข้าวจ้าวตราเหรียญทองคู่ 500 กรัม
2. แป้งข้าวโพดตราเหรียญทองคู่ 46.5 กรัม
3. มะพร้าวขูดขาว 385 กรัม
4. น้ำตาลทราย 155 กรัม
5. เกลือป่น 14 กรัม
6. หัวกะทิ 625 กรัม
7. น้ำปูนใส 115 กรัม
8. งาขาว 100 กรัม
9. ผงฟู 27 กรัม
10. กล้วยน้ำว้า

ขั้นตอนการทำ (เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น!!!)

1. ผสมแป้งทั้งสองชนิดให้เข้ากัน ใส่มะพร้าว น้ำตาลทราย เกลือ งาขาว ผงฟู และใส่หัวกะทิ น้ำปูนใสให้เข้ากัน


2. ปอกกล้วยน้ำว้า หั่นตามยาวเป็นสามส่วน นำกล้วยที่ปอกแล้วใส่ในส่วนผสมที่เตรียมไว้


3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันมากหน่อย ทอดกล้วยแขกด้วยไฟปานกลาง จนกล้วยสุกเหลือง


ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก... คุณสมาชิกหมายเลข 2287288 สมาชิกเว็บไซต์พันทิป

Photo
Wait while more posts are being loaded