کلمه
کلمه
کلمه
اینجا قحطی شعر است و
قحطی چشم های تو و
باران کلمه...


آیدین پورضیایی
Shared publiclyView activity