Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Dotacje - Consulting - Finanse Poznań
6 obserwatorów
6 obserwatorów
O mnie
Wpisy użytkownika Dotacje - Consulting - Finanse Poznań

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Bank Światowy opublikował najnowszy ranking "Doing Business". Polska zajęła w nim 32 miejsce na 189 krajów (tuż za Francją, ale przed Hiszpanią), jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu. W ciągu ostatniego roku niewiele się zmieniło i wg rankingu czołówkę najbardziej przyjaznych biznesowi państw w dalszym ciągu stanowią: Singapur, Nowa Zelandia a także Hongkong. Dalsze miejsca zajęły Dania, Korea Południowa, Norwegia, Wielka Brytania, USA, Finlandia i Australia.

• Minister finansów Mateusz Szczurek podpisał porozumienie Competent Authority Agreement (CAA). Zakłada ono wymianę informacji podatkowych, wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim. 

• Zdaniem MFW nasz kraj powinien zdecydować się na obniżkę stóp procentowych. W opinii ekspertów Funduszu gospodarka w tym i przyszłym roku będzie rosnąć w tempie ok. 3 % rocznie. Dopiero pod koniec 2015 r. inflacja może delikatnie wzrosnąć. Zdaniem MFW, warto ją jednak pobudzić obniżką stóp procentowych.
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Wrześniowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6 % r/r i spadła o 0,9 % m/m. Stopa bezrobocia na koniec września wyniosła 11,5 %, wobec 11,7 % na koniec sierpnia oraz 13 % przed rokiem.

• Sejm podjął decyzję, aby wszelkie umowy zlecenia były „ozusowane” do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2016 r. Składki od dochodów członków rad nadzorczych trzeba będzie płacić już od początku 2015 r.

• Według GUS w 2013 r. polskie firmy wydały na innowacje 32,9 mld pln, czyli o 3,7 miliarda zł mniej niż w 2012 r.

• Według Naczelnego Sądu Administracyjnego internetowe operacje handlowe podlegają ustawodawstwu podatkowemu. Dotyczy to osób korzystających z portali aukcyjnych. Według prawnika, Radosława Płonka z kancelarii Płonka-Ozga "rodzaj opodatkowania zależy między innymi od sposobu, w jaki zarabiamy pieniądze. Jeżeli sprzedajemy składniki swojego majątku, aukcje nie są systematyczne i nie są źródłem stałego zarobku, wówczas nie musimy płacić podatku VAT". Inny ekspert Roman Namysłowski z Crido Taxand zwraca uwagę na to, że ważny jest też limit sprzedaży, którą firma osiąga w ciągu roku. Podkreśla on, że w przepisach VAT jest specjalne zwolnienie przedmiotowe. Jeżeli obrót przedsiębiorstwa nie przekroczy 150 tysięcy zł rocznie, nie musi ona płacić tego podatku. 
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Według informacji GUS w 2013 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1 mln 754,4 tys. przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (to spadek o 1,6 % r/r). W grupie tej dominowały firmy należące do osób fiz., a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,3 %. Największy odsetek stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,1 %) oraz budownictwo (12,2 %). Wzrósł też udziałów firm prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (do 12,1 % w 2013 r.).

• Według prognoz NBP:
   > w 2015 r. ceny wzrosną o 1,2 %, a wzrost PKB wyniesie o 3,3 %
   > 2014 rok zamknie się bardzo niską inflacją rzędu 0,2 %, a PKB wzrośnie o 3,1 %
   > w 2016 r. inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 2,1 %, a PKB wzrośnie o 3,4 %.

• Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany wg ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego UE. Według unijnego biura statystycznego Eurostat, ceny w Polsce liczone według HICP we wrześniu 2014 r. w ujęciu rocznym spadły o 0,2 %, po spadku o 0,1 w sierpniu.

• Liczony przez GUS wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, CPI - ang. Consumer Price Index) we wrześniu spadł o 0,3 % r/r, a w ujęciu miesięcznym nie zmienił się. 
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

*  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe: obniżyła stopę referencyjną o 50 pb, wynosić będzie ona 2,00 % w skali rocznej. Stopa lombardowa obniżona została o 100 pb do 3,00 %. Stopa depozytowa pozostała bez zmian, 1,00 %, a stopa redyskonta weksli została obniżona o 50 pb do 2,25 %. Równocześnie RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje, w tym projekcja inflacji, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się dynamiki CPI w średnim okresie poniżej celu NBP.

*  Według resortu pracy bezrobocie we wrześniu spadło do 11,5 %. z poziomu 11,7 % w sierpniu. Liczba bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 30 tys. do poziomu 1.824 tys.

*  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Zgodnie z nim firma, której zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Przez "pomoc publiczną" ustawa będzie uznawać zwolnienie od podatku dochodowego, a roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będą się przedawniały po 10 latach. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Premier Ewa Kopacz zapowiedziała dodatkowe środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), które będą przeznaczone na wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Zostaną one zwiększone do 25 mld zł, a program gwarancji de minimis – rozszerzony i przedłużony do końca 2016 r.

• Sierpniowa sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,3 % r/r, po spadku o 1,1 % r/r w lipcu. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,2 % m/m. Dane roczne skorygowane o liczbę dni roboczych, a dane miesięczne są odsezonowane.

• Z danych NBP wynika, że eksport towarów z Polski wzrósł w II kw. tego roku o 6,1% r/r (do 38.829 mln euro), zaś import wzrósł o 8,2% r/r (do 38.758 mln euro). W omawianym kwartale saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 71 mln euro.

• Według rządowej deklaracji w expose do połowy 2015 r. powinna być przyjęta ustawa, zgodnie z którą od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy.

• Z "Prognozy ludności na lata 2014-2050" opublikowanej przez GUS wynika, że liczba mieszkańców Polski będzie systematycznie malała i w 2050 r. spadnie do 33 mln 950 tys. mieszkańców. Społeczeństwo będzie się też gwałtownie starzeć. W tej chwili ludność Polski wynosi 38,5 mln. 
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• We wrześniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej spodziewa się dalszego spadku stopy bezrobocia. Według GUS, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,7 %.

• Spada tempo wzrostu polskiego PKB. Wyniosło ono kolejno 3,4 % r/r w I kwartale, 3,3 % r/r w II kwartale i 2,5 % r/r w III kwartale. Równocześnie pojawiła się deflacja.

• Wg GUS w 2013 r. za granicą przebywało 2,2 mln Polaków (rok wcześniej 2,13 mln). Obecnie poza krajem mieszka 1,41 mln więcej naszych obywateli niż w 2002 r. Oznacza to, że zamiast spodziewanych powrotów, emigracja zbliża się do rekordowego wyniku z 2007 r. (według GUS wówczas poza Polską mieszkało 2,27 mln osób). 

• Sejm uchwalił nowelizację kilku ustaw podatkowych, która ma umożliwić od 2015 roku wstępne wypełnianie za podatników deklaracji PIT. Przyjęto zmiany w ustawie, tak o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak i w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozwiązania ustawowe umożliwią wstępne wypełnianie deklaracji podatkowej przez administrację podatkową. Usługa ta będzie adresowana głównie do osób fizycznych.
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Rząd deklaruje kolejne inwestycje w aktywizację bezrobotnych. W 2015 r. ma przeznaczyć na ten cel 5,6 mld zł. Oznacza to, że wydatki na walkę z bezrobociem wzrosną o ok. 600 milionów złotych. Według optymistycznych prognoz rządu, bezrobocie ma spaść na koniec przyszłego roku do 11 % (wobec 13,4 % na koniec 2013 r.). Działania rządu będą koncentrować się na aktywizację młodych. Wydatki na ten cel wzrosną o ponad 80 %. Wzrosną nakłady na uruchamianie przez bezrobotnych działalności gospodarczej.

• NBP podał, że w lipcu 2014 r. eksport towarów został oszacowany na poziomie 14.071 mln EUR (wzrost o 6,4 % r/r), a import 13.678 mln EUR (wzrost o 4,5 % r/r). W lipcu 2014 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 1.649 mln EUR. Saldo rachunku finansowego, w lipcu 2014 r., było ujemne i wyniosło 1.453 mln EUR. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 420 mln EUR.

• Kolejny miesiąc spadają ceny i według prognoz, w kolejnych miesiącach również będziemy je odnotowywać. Nie można wykluczyć, że spadki cen mogą spowodować poważne kłopoty dla naszej gospodarki, a długotrwała deflacja może wywołać poważne problemy w już i tak napiętym budżecie. Główną przyczyną spadku cen żywności jest rosyjskie embargo. 

• Cena ropy WTI spada od czerwca. Jeśli obecne tendencje utrzymają się, to na koniec 2014 roku za baryłkę tej ropy inwestorzy będą płacić około 90 USD. To skutek wzrostu produkcji ropy łupkowej w USA i spadku importu do Stanów Zjednoczonych. Kiedy Stany Zjednoczone rozpoczną eksport gazu do Europy, ceny tego surowca również spadną, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę na Starym Kontynencie. Pozytywnie wpłynie to też na polska gospodarkę.

• Górnictwo przeżywa kłopoty, są one wynikiem złej koniunktury i procesów przemian na rynku technologii energetycznych (OZE). Ceny węgla na rynkach światowych są rekordowo niskie.
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,7 %, wobec 11,9 % w lipcu.

• Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która ma zapewnić przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej możliwość skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

• Według Eurostat-u produkcja przemysłowa w Polsce (wyrównana dniami roboczymi) w lipcu 2014 r. wzrosła o 2,3 % r/r, po wzroście o 2,8 % r/r w czerwcu.

• Sejm uchwalił w piątek ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, także gruntach. Ma ona umożliwić osobom posiadającym mieszkanie uwolnienie kapitału w nim zamrożonego. Właściciel nieruchomości będzie otrzymywał pieniądze w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie mieszkanie, chyba że spadkobiercy zdecydują się je wykupić.
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> PROGNOZA GOSPODARKI – CLI <<<

Z najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że w lipcu wskaźnik wyprzedzający CLI dla Polski wyniósł 100,60 pkt. (wobec 100,58 pkt. w czerwcu).

Analogicznie, w lipcu 2013 roku wskaźnik CLI dla Polski wynosił 100,31 pkt. 
Zdjęcie

Wpis zawiera załącznik
>>> CO SIĘ DZIEJE W GOSPODARCE <<<
Informacje dotyczące koniunktury i perspektyw, istotne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

• Wg Ministerstwa Gospodarki tempo wzrostu PKB w tym roku wyniesie 3,3 %. Analitycy ministerstwa podtrzymują, że w tym roku spożycie ogółem wzrośnie o 2,7 %, a spożycie indywidualne o 3,0 %. Inflacja w tym roku wyniesie 0,3 %, natomiast stopa bezrobocia w grudniu 12,3 %. 

• W ubiegłą środę, Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 rok. Deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46.08 mld zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 %, a średnioroczna inflacja - 1,2 %. Przewidziano też nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 %, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 %, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 %. Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2015 rok przyjęło, że RPP w 2014 r. obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych (0,5 pkt. proc), a w 2015 r. pozostawi je bez zmian. W rezultacie, w 2014 r. stopa referencyjna wyniesie średnio 2,4 %, a w 2015 r. obniży się do 2,0 %.

• Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,5 % w skali rocznej. Jednak wiele wskazuje na to, że obniżki stóp procentowych są w Polsce bardzo prawdopodobne.

• Dotychczasowa wicepremier Elżbieta Bieńkowska będzie w Komisji Europejskiej odpowiedzialna za obszar przemysłu, jednolitego rynku, przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw. Ma też być jednym z zastępców szefa KE.
Zdjęcie
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów