Shared publicly  - 
 
ز اینکه عنوان این نوشته، غیرمتعارف است، عذر می‌خواهم، اما اگر چه عبارتی نامعمول است، وضع امروز ما را به خوبی بیان می‌کند.

به گزارش سافت گذر ;از زمانی که کار خبری و اطلاع‌رسانی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را انتخاب کردیم، آن را وظیفه‌ای ملی پنداشته‌ایم.

تمامیبررسی‌ها، اسناد و راهبردهای داخلی و بین‌المللی توسعه، بر اهمیت فناوریاطلاعات و ارتباطات تاکید داشت و بهره‌مندی از ابزار فناوری اطلاعات بهویژه شبکه بین‌المللی اینترنت را حق اساسی انسان‌ها و تسریع کننده توسعهمی‌شمرد.

در عین حال از مخاطرات اینترنت نیز غافل نبوده‌ایم و اعتقاد داشته‌ایم غفلت از این مخاطرات، خوش‌خیالی و سد راه توسعه است.

اماهرگز انتظار نداشتیم نگاه‌هایی که در دهه ۷۰ شمسی به فناوری اطلاعات وجودداشت، بار دیگر با شدت بیشتری رخ بنماید، تا جایی که مزایای IT و اینترنترا زیر خروارها خروار شک و بدگمانی مدفون کند.

به گزارش سافت گذر ;این روزها اظهاراتیمی‌شنویم که به ذهنمان هیچ ایده‌ای متبادر نمی‌کند، مگر اراده‌ای قوی برایشیطانی دانستن شبکه‌ای که توامان، هم مزایای فراوان دارد و هم معایب بسیار.

اینچنیناست که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات را اساساضدامنیتی می‌داند و معاون وزیر اطلاعات، اینترنت را نه ابزار تهدید وجاسوسی، که خود تهدید قلمداد می‌کند.(خبرگزاری فارس) یا اینکه پیش از آن،معاون سازمان صدا و سیما در نظری کسب درآمد از فروش پهنای باند را غیرحلالمی‌داند.

شاید ذهنیت‌مان زیاد هم نادرست نباشد، قطع دوباره دسترسیبه سرویس‌های ایمیل آن هم بدون اطلاع کاربران بعد از این اظهارات، ضمناینکه تشدید نگاه‌های امنیتی را نشان می‌دهد، حاکی از این است که کسی حقکاربران در آگاهی از امکان قطع دسترسی‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد، فرقی همنمی‌کند اگر مردم و رسانه‌ها خواستار این حقشان شده باشند.

چه می‌توان گفت جز اینکه همه ما ول معطلیم.
Translate
1
Add a comment...