ഇനിയിപ്പോ ക്രിസ്മസ് വക കേക്ക് തന്നില്ലാ എന്ന് ആരും കുറ്റം പറയണ്ടാ ..
ഇതാ പിടിച്ചോ ...

( ഒരു കഷ്ണം ഞാന്‍ കഴിച്ചു , ബാക്കി നിങ്ങള്ക്കാ ... )
ബഹളമുണ്ടാകാതെ എല്ലാവരും വീതിച്ചു കഴിച്ചോ !!!

മെറി ക്രിസ്മസ് !!!
Photo
Shared publiclyView activity