Profile cover photo
Profile photo
Dobrev&LyutskanovLawFirm
194 followers -
A partner to trust
A partner to trust

194 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Личният фалит

Държавите в ЕС, както и много други държави, сред които САЩ, Канада, Русия и др., имат законодателства, които уреждат възможността за откриване на производство по несъстоятелност на физическите лица. В нашето Народно събрание бяха внесени два законопроекта, но закон за личния фалит не беше приет.

За несъстоятелност на физическо лице може да се говори тогава, когато то не е в състояние да изпълнява паричните си задължения и не разполага с достатъчно имущество, за да удовлетвори кредиторите си. При активни действия от страна на кредиторите, длъжниците могат да останат такива през целия си живот. Когато това се случи, длъжниците предпочитат да влязат в сивата икономика, за да не могат да бъдат установени техните реални приходи и нямат интерес да развиват икономическа дейност, тъй като облагите от нея биха ползвали не тях и семействата им, а кредиторите. Като резултат от това, тези лица не увеличават своите приходи и имущество, не внасят данъци и осигуровки, което има негативен ефект не само за тях и техните семейства, но и за данъчната и осигурителната система и за обществото като цяло. Срещу такива длъжници може да има образувани изпълнителни дела, по които кредиторите правят разходи, без реални възможности за събиране на вземанията, натрупват се значителни разноски, допълнително натоварващи длъжника.

Според доклада на Световната банка от 2017 г.: „Към ефективно изпълнение на безспорни парични вземания: уроци от Източна и Централна Европа“, при законодателно уреждане на личната несъстоятелност може да се подобри справедливото разпределение на плащанията към множество кредитори, да се даде възможност за ново начало на длъжниците и техните семейства, да се намалят излишните разходи по събиране на вземанията, да се повиши създаването на редовен облагаем доход, увеличаване на икономическата активност и насърчаване на предприемачеството, подобряване на стабилността на икономиката.

Разбира се, има рискове да се създаде стимул към безотговорно поведение на длъжниците, използване на производството не по предназначение или „белязване“ на такива длъжници.
По законодателен път би могло да се постигне справедлив баланс между интересите на длъжниците да имат възможност за нов старт и правото на кредиторите да съберат вземанията си. Това не беше постигнато от внесените в Народното събрание законопроекти през 2015 и 2017 г.
За да се избегне възможността за създаване на противоречиви правни норми, уредбата на стабилизацията и несъстоятелността може да бъде уредена в отделен закон, в който да бъдат предвидени процедурите по отношение на физическите и юридическите лица.

Необходимо е да бъдат посочени предпоставките за началото на тези производства, както и лицата, които имат правото да се обърнат към съда – длъжникът и неговите кредитори, както и съответните срокове за това. Необходимо е да бъде уредено в кои случаи молбата следва да бъде уважена и в кои – отхвърлена, както и дали длъжникът може да се ползва от този вид защита повече от веднъж.

Компетентният орган за тези производства е съдът. Необходимо е тези производства да се отразяват в съответния регистър, като се създаде възможност кредиторите своевременно да узнаят за образуването на производството и да предявят вземанията си. Необходимо е да бъде гарантирано правото на всеки кредитор, да предяви вземането си, независимо дали същото е съдебно установено или не. Съответно е необходимо да има регламентирана процедура как се одобряват вземанията на кредиторите от съда и съответно – способите за защита на длъжника и кредиторите.

Необходимо е да бъде уредено какво се случва с изпълнителните и съдебните дела срещу длъжника, както и да бъде предвидена възможността при откриване на производство по несъстоятелност на физическо лице също да бъде назначаван синдик. Необходимо е да бъдат уредени процедурите за удовлетворяване на кредиторите, изготвяне и приемане на погасителен план, в краен случай - осребряването на имуществото. Може да бъде предвидена възможността за извънсъдебно споразумение, доброволна продажба на имущество, за да се избегне публичната продан и др. Необходимо е ясно да бъде разграничено кое е несеквестируемото имущество на длъжника – физическо лице, как се определя началната дата на неплатежоспособността и да се посочат недействителните и отменимите сделки. Необходимо е да бъде уредена и възможността за частично или пълно освобождаване на длъжника от непогасените му задължения след изчерпването на секвестируемите активи, както и да бъдат въведени ограничения за определен период от време в последващата дейност на физическото лице. Тези ограничения е необходимо да бъдат за разумен срок от време, за да може да не се възпрепятства напълно възможността на физическото лице да извършва икономическа дейност, а да му се даде възможността да извършва икономическа дейност и да печели от нея.

Производството по несъстоятелност и на физическите, и на юридическите лица, може да бъде преосмислено не като край на имуществото и дейността, а като възможност за ново начало след изчистването на задълженията. Такава промяна би имала положително влияние върху икономиката и върху обществото като цяло.

https://www.legaldl.com/lawyer/kameliya_yotova/
____________

Personal Insolvency

The EU Member States, as well as many other countries, including the United States, Canada, Russia and others, have legislation which regulates the opportunity for opening insolvency proceedings for natural persons. Two bills were presented in the National Assembly of Bulgaria but no legislation on the personal insolvency was enacted.

A natural person is insolvent when the person can no longer meet his or her financial obligations and does not have sufficient assets to satisfy his or her creditors. When the creditors decide to act, the debtor may well turn into a “constant debtor” throughout his or her life. If this happens, debtors opt for joining the shadow economy so that to prevent the identification of their actual income and have no interest in pursuing business activities since the benefit would go to the creditors rather than to themselves and their families. As a result, the debtors do not increase their income and property and they do not pay taxes and social security contributions, which affects not only themselves and their families but also the taxation and social security system and society as a whole. Enforcement proceedings may be opened against such debtors and then creditors incur costs without any real chance of collection and the substantial costs incurred turn into an additional burden for the debtor.

As it is pointed out in the 2017 World Bank report Towards Effective Enforcement of Uncontested Monetary Claims: Lessons from Eastern and Central Europe, the personal insolvency regulation can enhance the fair distribution of payment among the collective of creditors, create the opportunity for a fresh start of debtors and their families, reduce wasteful collection costs, increase the production of regular taxable income, maximize economic activity and encourage entrepreneurship, and enhance the stability of the economy.
Of course, there are the risks of offering incentives for debtors to act irresponsibly, improperly gaining advantages of the insolvency system, or “stigmatizing” debtors.

A legislative act could strike a fair balance between the interests of debtors to have a fresh start and the right of creditors to collect the debts. That was not achieved through the bills which were tabled in the National Assembly in 2015 and 2017.

For the purpose of avoiding the possibility for the collision of statutory provisions, the regulation of stabilization and insolvency could be set out in a separate law that could provide for the insolvency of both natural and legal persons.
It is necessary to specify the preconditions for the opening of insolvency proceedings and the persons who are eligible to petition the court, i.e. the debtor and his or her creditors, as well as the relevant time limits. It is also necessary to determine the cases in which the petition should be granted and the cases in which it should be rejected and to establish whether a debtor could resort to this type of remedy more than once.

The competent authority for such proceedings is the court of justice. Insolvency proceedings should be entered into the relevant register that would enable creditors to become aware of the opening of the proceedings in a timely manner and to file their claims accordingly. The legal framework should guarantee the right of each creditor to file a claim, no matter whether the debt is established by the court or not. Therefore it is necessary to introduce a procedure of court approval of creditors’ claims and the relevant remedies available to the debtor and to his or her creditors.

The regulation should set out what would happen to the administrative and judicial enforcement against the debtor and the opportunity for appointing an administrator in the case of insolvency of natural persons. Furthermore, it is necessary to regulate the procedure of satisfying creditors’ claims, the preparation, and adoption of the debt repayment scheme and, ultimately, the conversion of assets into cash. The legal framework might cover also the options for out-of-court settlement, a voluntary sale of assets to prevent the public sale, etc. It is necessary to establish the unsequestrable assets of the natural person, the commencement date of the inability to pay, the invalid and revocable transactions. The regulation should provide for a partial or full exemption of the debtor from the unpaid debts after the sequestrable assets are exhausted. Some restrictions on the subsequent activities of the natural person should be introduced for a certain period of time. The time limit should be reasonable so that to avoid complete prevention of the natural person from engaging in business activities and to give the person the opportunity to engage in business and generate income.
The insolvency proceedings for both natural and legal persons could be reassessed from being the end of assets and operations into an opportunity for a fresh start after the debts are repaid. Such a change would produce a positive impact on the economy and society as a whole.

Learn about our sphere of activity "Insolvency"
https://www.legaldl.com/services/insolvency/

#DobrevLyutskanov #PersonalInsolvency

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как функционира Европейският съд?

Научете за начина, по който Съдът функционира, предизвикателствата, пред които е изправен и обхвата на дейността му чрез примери от практиката.

#DobrevLyutskanov #ЕвропейскиСъд #CommissionerHR
Add a comment...

Post has attachment
Среща на работната група за човешки ресурси, образование и корпоративно-социална отговорност на Американската търговска камара в България

На 04.10. се провeде среща на работната група за човешки ресурси, образование и корпоративно-социална отговорност на Американската търговска камара в България, на която бяха обсъдени темите за това как да намерим персонал с необходимата ни професионална квалификация и какви умения трябва да развива образованието. В рамките на работната среща участваха адв. Гергана Илиева и адв. Любен Тодев от +Dobrev&LyutskanovLawFirm, които представиха възможностите за сключване на договори за обучение на бъдещи или вече наети служители, както и за набиране на служители от други държави.

Презентация
https://drive.google.com/file/d/0B_EyvdvicB2IVDBZRktaM2dCaXVlbzVmVDNkMG40cTE2cDBr/view?usp=sharing
________

A meeting of the HR, Education and CSR Workgroup of the American Chamber of Commerce in Bulgaria was held on 04.10, where the topics of finding the personnel we need and the skills that education needs to develop were discussed. Attorneys-at-Law #GerganaIlieva and +Lyuben Todev from +Dobrev&LyutskanovLawFirm participated in the work meeting and presented the options for concluding contracts for the education of future or current employees, as well as the opportunities for hiring employees from other countries.

#DobrevLyutskanov #LaborMobility #HR
Add a comment...

Post has attachment
След редакции на текста на законопроекта между първо и второ четене, Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

С него, за пръв път в Република България се въведе Смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства – на база време (винетна такса) и на база изминато разстояние (тол такса). От 1 Януари 2019г., пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона, ще заплащат винетна такса за ползване на платената пътна мрежа, като срещу заплащането на тази такса, на съответния ползвател ще се издава т.нар. „електронна винетка“. Последната е електронен документ, автоматично генериращ се в Електронната система за издадените електронни винетки, като съответните контролни органи ще извършват служебна проверка за наличието й, без да имат право да изискват каквито и да е документи от ползвателя.

Същевременно, сред 16 август 2019г., всички пътни превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона, ще заплащат тол такса – такса за изминато разстояние. Ползвателят на платената пътна мрежа има няколко законово осигурени възможности да предоставя на Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за целите на тол таксуването – т.нар. „декларирани тол данни“. Единият от тези варианти е сключването на договор с доставчик на услуга за електронно събиране на пътни такси, който по силата на договора си с ползвателя на пътя, ще му предостави бордово устройство, ще отчита и изпраща данни на АПИ от негово име и ще заплаща дължимите такси за негова сметка, като в зависимост от договорните си взаимоотношения, този доставчик ще получи съответно заплатените на АПИ суми за тол такси от ползвателя в определен в договора срок. Тези доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси се предвижда да бъдат вписвани в един от двата регистъра към АПИ – регистър на Европейските доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси (ЕУЕСТ доставчици) и регистър на националните такива, спрямо които, за разлика от ЕУЕСТ доставчиците, ще има изискване да оперират само на територията на Република България. И по отношение на двата вида доставчици се предвиждат изисквания за вписване в съответния регистър и за сключване на договор с АПИ, като по отношение на ЕУЕСТ доставчиците стриктно са въведени изискванията на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и на Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи.

Следващата възможност пред ползвателите да предоставят данни на АПИ за целите на тол таксуването, е сключването на договор с доставчик на декларирани данни. Това е лице, което предоставя от името на ползвателя данни за географското позициониране на пътното превозно средство, като подобна дейност се очаква да осъществяват и съществуващите до момента търговци, предоставящи услуги по управление на автопаркове (т.нар. “ fleet management providers”).

Ползвателите, които се предвижда да ползват по-епизодично платената пътна мрежа, ще имат възможност да закупят маршрутна карта, която дава право на пътното превозно средство да премине по предварително заявен маршрут по платената пътна мрежа.

На последно място, ползвателите, които не желаят да се възползват от тези възможности, ще могат да получат (закупят или наемат) бордово устройство и от АПИ, която ще изчислява дължимите такси и ще ги събира от предварително предоставена от ползвателя авансова сума.

След обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, Министерски съвет ще следва да приеме и съответни наредби и процедури за прилагане на новите правила, за да може електронната система за събиране на пътни такси по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата ефективно да започне да функционира в законово предвидените срокове.

"Добрев и Люцканов" Адвокатско дружество работи като консултант на Агенция "Пътна инфраструктура" при изготвяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата и продължава работа по изготвяне на проекти на законови и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на новия режим за заплащане на таксите за използване на платената пътна мрежа.

Източник: http://www.parliament.bg/bg/news/ID/4445
________

After changes in the text of the draft between first and second reading, the Bulgarian National Assembly finally accepted the Act on amendment and supplement of the Roads Act

With this act in Bulgaria for the first time was introduced a Mixed system for charging the road vehicles from different categories - on basis of time expired (vignette fee) and on basis of distance traveled (toll). From January 1st 2019 road vehicles with total maximum authorized mass of less than or equal to 3,5 tonnes, shall pay a vignette fee for the use of the paid road network, whereas for the payment of the fee the respective road user shall be issued with a so-called "e-vignette”. The latter is an electronic document automatically generated by the Electronic system for the issued e-vignettes, whereas the respective control authorities shall carry out official checks for its availability, without having the right to require any document whatsoever from the road user.

Meanwhile, from August 16th, 2019 all road vehicles with total maximum authorized mass over 3,5 tonnes shall pay toll - fee for the distance traveled. The user of the paid road network has several options provided by the law to supply the Road Infrastructure Agency (RIA) with data for the purposes of toll charging - the so-called 'declared toll data'. One of those options is to conclude a contract with an electronic toll service provider, who under the contract with the road user shall provide the latter with an onboard unit and shall gather and send data to RIA on his behalf and shall pay the due toll at his expense, whereas based on the contractual relations between them, this service provider shall receive the sums paid to RIA from the road user in a term, set with the contract. These electronic toll service providers are provided to be registries in one of two registers by RIA - registry of the European electronic toll service providers (EETS) providers and a registry of the national ones, who as a difference from the EETS providers shall be required to operate only within the territory of the country. With regard to both types of service providers there are requirements to be entered at the respective registry and to conclude a contract with RIA, whereas for EETS providers strictly are introduced the provisions of Directive 2004/52/EC of the European Parliament and the Council from April 29 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community and of Decision 2009/750/EC of the Commission from October 6th, 2009 for setting an European electronic toll service and its technical elements.

The next option for road users to provide data to RIA for the purposes of toll charging is to conclude a contract with a declared data provider. This is a person, which provides on behalf of the road users data for the geographic positioning of the road vehicle, whereas it is expected for vendors providing fleet management services (so-called "fleet management providers") to perform such services.

Road users, who expect to use the paid road network more inconsistently, shall have the opportunity to buy a route pass, which shall give the right for the road vehicle to traverse the paid road network via a previously declared route.
Finally, road users, who do not want to use those options, shall be able to obtain (buy or lease) an onboard unit also from RIA, which will calculate the due toll and shall collect it from a sum provided by the road user in advance.

After promulgation of the Act on amendment and supplement of the Roads Act, the Council of Ministers shall have to adopt respective ordinances and procedures for application of the new rules, so the electronic system for collection of road fees under art. 10, para. 1 of the Roads Act would be able to effectively function in the terms, provided by the law.

Dobrev & Lyutskanov Law Firm is working as a consultant to the Road Infrastructure Agency in the process of preparing of the draft of Act on amendment and supplement of the Roads Act and is continuing to work on preparing of laws and other normative acts, related to the application of the new regime for payment of the fees for use of the paid road network.

Resource: http://www.parliament.bg/bg/news/ID/4445
_________

Запознайте се с нашата сфера на дейност "Инфраструктура, транспорт и комуникации. Learn about our sphere of Activity
Infrastructure, Transport and Communication
https://www.legaldl.com/services/infrastructure-transport-communication/

Follow our digital magazine about recent amendments and turn notifications ON to receive our next article: https://plus.google.com/collection/EwHXX

#DobrevLyutskanov #Bulgaria #RoardsAct #Amendment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Employing the qualified personnel we need
Labor Mobility Qualifying our employees

AmCham Human Resources, Education and CSR Committee and Dobrev & Lyutskanov Law Firm invite you to a Workshop
https://amcham.bg/events/amcham-hr-education-and-csr-committee-meeting/

October 4th /Thursday/, 2018, 9:00 a.m.
MUZEIKO – America for Bulgaria Children’s Museum
3 Prof. Boyan Kamenov Str.

AmCham members are invited to a workshop aimed at understanding the employing of the qualified personnel, Labor Mobility, and qualifying employees.

Agenda

09:00 – 09:15 Registration
09:15 – 09:30 Welcoming remarks
09:30 – 10:10 Presentation and Q&A
10:10 - 10:50 Second Presentation (MS Office)
10:50 – 11:10 Discussion


Speakers:
Ms. Gergana Ilieva, Attorney-at-Law, Dobrev & Lyutskanov Law Firm
Mr. +Lyuben Todev, Attorney-at-Law, Dobrev & Lyutskanov Law Firm

Working language: Bulgarian

Please note the workshop is open to AmCham members only!

To attend the event, please register below by October 3rd, 2018.
https://amcham.bg/events/amcham-hr-education-and-csr-committee-meeting/
---
Следвайте дигиталното ни списание "Адвокати"!
Follow our digital magazine about recent amendments and turn notifications ON to receive our next article: https://plus.google.com/collection/EwHXX

Разгледайте сборника ни "Българска Инвестиционна Имиграционна Програма" Check our editions: Bulgarian Investment Immigration Program: https://plus.google.com/collection/8jY6ME

Law Firm Events: https://plus.google.com/collection/EQfeX
News: https://plus.google.com/collection/8dCXX

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCBjUG_6cuGLGWpSjdmtH5AQ

#DobrevLyutskanov #AmCham #HR #LaborMobility #Qualifying
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Електронни пари и дружества за електронни пари

Статията на Тереза Шишкова изяснява обхвата и извършването на дейности с електронни пари.

Статията е публикувана в бюлетина "Право и данъци" на "Германо-българската индустриално- търговска камара"
Източник:
https://bulgarien.ahk.de/bg/uslugi/pravo-i-danci/
Изтеглете статията
https://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/recht-steuern/archiv-newsletter-rechtsteuern/

Запознайте се с нашата сфера на дейност "Банково и финансово право"
https://www.legaldl.com/services/banking-and-finance/
__
In this article, Tereza Shishkova is clarifying the scope and the activities with e-money.

The article is published in the Newsletter "Law and Taxes" of The German-Bulgarian Industrial and Commercial Chamber, in the German Language

Resource
https://bulgarien.ahk.de/dienstleistungen/recht-steuern/
Free Download, in the German language
https://bulgarien.ahk.de/dienstleistungen/recht-steuern/archiv-newsletter-rechtsteuern/

Learn about our sphere of activity "Banking and Finance"
https://www.legaldl.com/services/banking-and-finance/
_____
Follow our digital magazine about recent amendments and turn notifications ON to receive our next article: https://plus.google.com/collection/EwHXX

Check our editions:
Bulgarian Investment Immigration Program: https://plus.google.com/collection/8jY6ME
Law Firm Events: https://plus.google.com/collection/EQfeX
News: https://plus.google.com/collection/8dCXX

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCBjUG_6cuGLGWpSjdmtH5AQ

#DobrevLyutskannov #Lawyers #News
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Запознайте се с нашия екип Мила Рабаджиева
https://www.legaldl.com/lawyer/mila_rabadjieva/

Мила Рабаджиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество Добрев и Люцканов в началото на 2016 година на позицията Адвокатски сътрудник. От месец ноември 2016 г. Мила е Юрисконсулт в дружеството, а от август 2017 г. - Младши адвокат. Мила Рабаджиева е магистър по право (2015 г.) от Университет за национално и световно стопанство.
Член е на Софийска адвокатска колегия. Езици: английски
_______
Mila Rabadzhieva joined the team of DOBREV & LYUTSKANOV Law Firm in the beginning of 2016 on the position of Legal Assistant. Since November 2016 Mila is Legal Adviser and as of August 2017 - Junior Lawyer. Mila Rabadzhieva has graduated from the University of National and World Economy (LL. M. 2015)
Member of the Sofia Bar Association. Languages: English

Chaeck Mila Rabadzhieva's articles:
https://www.legaldl.com/en/lawyer/mila_rabadjieva/

#DobrevLyutskanov #Team
Photo
Add a comment...

Post has attachment
25 ГОДИНИ ГЕРМАНСКА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОНОМИКА 4

На 20.09.2018 г. в София Тех Парк се проведе конференция Индустрия 4.0, посветена на дигитализацията разбирана като четвърта индустриална революция, като със събитието бяха отбелязани и 25 години германска икономика в България.

Дискусията беше насочена както към миналото - и четвърт век успешно икономическо сътрудничество - така и към бъдещето, като централно място беше отделено на прогнозата как ще се развива индустрията и нашето ежедневие, като в тази връзка представителите на ГБИТК представиха визия как биха изглеждали - и как изглеждат към момента - иновативните град, фабрика, магазин. Събитието продължи с офицален прием. На конференцията "Добрев и Люцканов" Адвокатско дружество беше представено от адв. Катерина Граматикова, адв. Мария Ендрева и адв. Любен Тодев.
________
On 20.09.2018 at Sofia Tech Park was held the Industry 4.0 conference, dedicated to digitalization interpreted as a fourth industrial revolution, whereas the event also celebrated also 25 years of the German economy in Bulgaria. The discussion was aimed towards the past - and a quarter of a century of successful economic cooperation - as well as to the future, whereas the focus was placed on foreseeing how industry and everyday life shall evolve. In that regard, the members of the GBITC presented a vision on the look in the future - and now - of the innovative city, factory, store. The event concluded with an official reception. Dobrev & Lyutskanov Law Firm was represented by Attorneys-at-Law Katerina Gramatikova, Maria Endreva and Lyuben Todev.

Check the Conference:
http://25-bulgarien-ahk.de/bg.html
__________
Subscribe to our section "News and Publications"
https://www.legaldl.com/en/news/

Follow our digital magazine about recent amendments and turn notifications ON to receive our next article: https://plus.google.com/collection/EwHXX

Check our editions:
Bulgarian Investment Immigration Program: https://plus.google.com/collection/8jY6ME
Law Firm Events: https://plus.google.com/collection/EQfeX
News: https://plus.google.com/collection/8dCXX

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCBjUG_6cuGLGWpSjdmtH5A

#DobrevLyutskanov #EU #AHK #Germany
Photo
Add a comment...

Post has attachment
След обсъждане Европейският парламент прие директивата за авторското право

Приети и спорните чл. 11 и чл. 13 на същата, които възлагат допълнителни задължения по защита правата на авторите на платформите в интернет.

За момента ЕС все още предпочита тези въпроси да бъдат доуточнени на национално ниво - което означава, че приложението на новия режим ще бъде обсуловен от приемането на национални законодателни мерки, както при всяка друга директива.

С приемането на директивата ясно е избрана посоката, в която ще се променя цифровият единен пазар - като сега остава въпросът какви конкретни действия ще трябва да предприемат платформите, за да гарантират спазването на новите изисквания.

Запознайте се с нашата сфера на дейност "Интелектуална собственост"
https://www.legaldl.com/services/intellectual-property/
______

After a debate, the European Parliament adopted the Copyright Directive

The controversial art. 11 and art. 13 thereof were also introduced, which assign additional obligations for the protection of authors to internet platforms.

For the moment the EU still prefers to let these matters be finalized at a national level - which means that the application of this regime shall depend on the introduction of national legislative measures, as in the case of every Directive.

With the adoption of the Directive a clear direction for the change of the digital single market - now the only questions that remain standing are what platforms will have to do to guarantee compliance with the new requirements.
_____

• Read our Quick legal Guides about "How To Expand Your retail Business in Europe": https://www.legaldl.com/en/quick-legal-guides/

• Follow our digital magazine about Recent amendments and turn notifications ON to receive our next article: https://plus.google.com/collection/EwHXX
• Follow News https://plus.google.com/collection/8dCXX

Join our discussion topics:

• Digitalisation The Legal Viewpoint: https://plus.google.com/collection/kVPWx
• Bulgarian Investment Immigration Program https://plus.google.com/collection/8jY6ME
• Acknowledgements and Events: https://plus.google.com/collection/EQfeX
Follow Our "News Corner": https://plus.google.com/collection/8dCXX

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCBjUG_6cuGLGWpSjdmtH5AQ

#DobrevLyutskanov #EUlaw #Copyright
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded