Profile cover photo
Profile photo
Supian Khamwongs
About
Supian's posts

Post has attachment
ทุ่งปอเทือง เมืองขุขันธ์ พ.ศ. 2560
         ปอเทือง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sunn hemp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crotalaria juncea เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ที่ใช้ปลูกทำปุ๋ยพืชสด       ภาษาเขมรท้องถิ่นเมืองขุขันธ์ และแถบอีสานใต้ เรียกว่า​...         ในภาษาเขมรที่กัมพูชา เรียกว่า ធ្មៃផ្កាលឿង (ปอเทือง)...

Post has attachment
บารมีพระพุทธรูปองค์พระจังหันอุ่น เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
มูลเหตุที่พุทธบริษัทแต่สมัยโบราณได้สร้างองค์พระปางปรินิพพาน ประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถวัดพระพรหมรัตน์ในช่วงปี พ.ศ.1900 - 2043 นั้น ได้มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานต่อๆกันมาว่า กาลครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว  มีพระเถระรูปหนึ่งมักจะนิมนต์ออกบิณฑบาตโปรดพุ...

Post has attachment
บิง บีง หรือเบง ?
         เมื่อเราท่านเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่านทางหลวงหมายเลข 220 (สายศรีสะเกษ-ขุขันธ์)ลงมาทางทิศใต้ ประมาณ 43 กิโลเมตร ก็จะมาถึงสี่แยกบ้านบิง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นถิ่นพระเกจิอาจารย์เลื่องชื่อของเมืองขุขันธ์ "พระครูปิย...

Post has attachment
ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดศรีสะเกษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9   ทรงพระราชทาน กระแสพระราชดำรัส  ความว่า  “ได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษ  ว่า  ได้รับอุปสรรคนานาประการ ในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วง และขอให้ทุกคน  มีความมานะบากบั่นในการหาเลี้ยงชีพ  และจะได้ขอให้รัฐบาล เพิ่มค...

Post has attachment
ปัญหาการเก็บภาษีจากหัวเมืองตางๆ ในบริเวณอีสาน พ.ศ. 2373 - 2434
           การเก็บภาษีจากหัวเมืองตางๆ ในบริเวณอีสานถือไดวาเกิดการรั่วไหลมาก จากจุดออนเรื่องขาดระบบบัญชีและความโลภของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ปญหานี้เกิดขึ้นและมีมานาน ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สยามเริ่มทราบและระแคะระคาย สวยที่รั่...

Post has attachment
การปฏิรูปการสื่อสารโทรเลขระหวางขุขันธ์-เสียมเรียบ-นครจำปาศักดิ์ เมื่อ พ.ศ. 2428
           ...นอกจากนี้ปญหาที่ทําใหการบริหารราชการของกรุงเทพฯ ตอหัวเมืองอีศานเปนไปอยางลาชาคือ ปญหาในระบบการสื่อสารที่ทําใหการสงขาวสาร ขอมูล รวมถึงคําสั่งตางๆ ที่มีไปมาระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองตองเสียเวลาเปนอันมาก เชน             หนังสือราช...

Post has attachment
การประกอบอาชีพของชาวอีสานในรอบ 12 เดือน เมื่อปี พ.ศ. 2427
          ...นอกจากนี้ ขุนมหาวิไชย ยังไดเขียนบทความ “เรื่องไปเที่ยวหัวเมืองลาวฝายตะวันออก” ซึ่งเปนบทความที่เลาถึงการเดือนทางไปอีสาน ของขุนมหาวิไชยรวมกับเพื่อนอีก 2 คน ในชวงป ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยเริ่มเลาการออกเดินทางตั้งแตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ บา...

Post has attachment
ประเพณีตางๆ ในรอบ 12 เดือนของชาวอีสาน เมื่อปี พ.ศ. 2439
           ขุนมหาวิไชย หรือหลวงผดุงแควนประจันต (จันทร อุตตรนคร) เปนชาวอุบลราชธานี บวชเปนสามเณรเขามาเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ อุปสมบทเปนพระภิกษุอยูหลายพรรษา จึงลาสึกขาบทออกรับราชการในกระทรวงธรรมการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได...

Post has attachment
เมืองขุขันธ์ในอดีตเมื่อ ร.ศ.117 ตรงกับพ.ศ. 2441 เป็นเมืองหนึ่งใน 21 เมืองที่มีชื่อด้านการผลิตครั่งในบริเวณภาคอีสาน
           เรื่องราวเกี่ยวกับการการเลี้ยงครั่งของเมืองตางๆ ในบริเวณ อีสาน ในบทความ  “เรื่องครั่ง” .วชิรญาณ ตอนที่ 45 (มิถุนายน ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)): หน้า 800-801. กล่าวไว้ว่า “ครั่งเปนเครื่องยอมผาอยางหนึ่งมีแดงแกจัด คนทั้งหลายผูทําผาหม ยอมใชครั่ง...

Post has attachment
หอพระสมุดวชิรญาณ
ศาลาสหทัยสมาคม           หอพระสมุดวชิรญาณ         หอพระสมุดวชิรญาณนั้น เดิมพระราชโอรสธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระหฤทัยกันตั้งขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ แต่แรกอาศรัยตั้งที่ห้องชั้นต่ำมุขกระสันพระที่นั่...
Wait while more posts are being loaded