Profile cover photo
Profile photo
Science Mahidol
164 followers -
Our Vision : "To be a World Class Science Faculty"
Our Vision : "To be a World Class Science Faculty"

164 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
Add a comment...

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
Add a comment...

Post has attachment
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จัดโดย 5 สถาบัน ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 2 จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นพิธีที่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว ยังเป็นการสอนนักศึกษาแพทย์ให้เห็นถึงความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ การปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่เป็นการฝึกความเป็นแพทย์ในการต้องให้การดูแลผู้อื่นอย่างดีที่สุด
Add a comment...

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC School Network 2561" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง SC1 – 152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นประธานในการสรุปภาพรวมและการดำเนินงาน และการประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงปรึกษาหารือกับผู้แทนแต่ละโรงเรียนเพื่อสร้างและพัฒนาโครงการและหาแนวทางร่วมกันเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลรางวัลเกียรติยศให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้ประสานงานดีเด่น
Add a comment...

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา พลพวก อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะบัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์ให้ทุน พสวท. และส่วนรวม และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลหลายรายการจากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในงาน มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ ผ่านการแสดง Science Show การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ทั้งยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ ในต่างประเทศ และจัดแสดงบูธแนะนำการศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้ามาสอบถามข้อมูลจำนวนไม่น้อย
Add a comment...

Post has attachment
Mahidol University, Faculty of Science
เผยแพร่โดย Arisara Ch · 52 นาที ·
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน รำลึกแบบเรียน ฉบับ 99 ปี อาจารย์สตางค์ เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้มากมาย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542-2550) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 ท่านล้วนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์สตางค์ งานวิจัยเมื่อแรกเริ่มของอาจารย์สตางค์ และความยากง่ายในการทำงานวิจัยด้วยเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อ 60 ปี ก่อน รวมทั้งการเรียนการสอนในสมัยอาจารย์สตางค์ วิชาที่อาจารย์สตางค์เป็นผู้สอน รูปแบบและลักษณะการสอน ความพิเศษและน่าทึ่งของอาจารย์สตางค์ในมุมมองของลูกศิษย์ การทำให้คนเก่งมาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์กับการเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตในด้านการวางรากฐานวิทยาศาสตร์และวิจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลถึงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ปิดท้ายด้วยอนาคตทางวิทยาศาสตร์ไทยผ่านสายตาของอาจารย์สตางค์ด้วยมุมมองของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามคำถามอื่นๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
Add a comment...

Post has attachment
นับเป็นเวลากว่า 47 ปี ที่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้จากไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งถือเป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 99 ของท่านอาจารย์สตางค์ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2462)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครอบครัวของอาจารย์สตางค์ ลูกศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธี ภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป อีกทั้งนิทรรศการศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รำลึกถึงอาจารย์สตางค์ ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย
Add a comment...

Post has attachment
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP โดยมี รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นวิทยากรการอบรม และ ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน มีความตั้งใจในการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมที่กำหนด นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามตามพันธกิจของโรงเรียนที่เน้นการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมได้แก่ Inspiring Science Show, Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life และกิจกรรม Walk Rally-Lab Tour. โดยกิจกรรมเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสรรสร้างความคิด จุดประกายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21
Add a comment...

Post has attachment
งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ เน้นปลูกฝังความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานบริการสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการสู่ความเป็นเลิศมาเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
Add a comment...

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามหลักการ OBE" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำ มคอ.3 และจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามหลักการ Outcome Based Education (OBE) รวมถึงมีความเข้าใจหลักการที่สำคัญของการวัดและประเมินผล
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded