Profile

Cover photo
118 followers|29,949 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
กิจกรรมเสวนา Science Cafe เรื่อง ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ของ "ไข้เลือดออก" โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญไวรัสเดงกี่ และ ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อในเด็ก ร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค อาการ การป้องกัน และการรักษา รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUIDS COLLEGE FAIR ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
งานการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การนำของงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสู่รั้วมหิดล ณ โรงแรมพิมาฯ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิากยน 2558 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ จากภาควิชาสรีรวิทยา ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ชวยศาสตราจารย์"

http://www.sc.mahidol.ac.th/academics/staff/AC_r/Ratchakrit_S.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ เรื่อง “New Teaching Technique: Teach Less, Learn More.” เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ค้นพบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงกระตุ้นให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ Outcome-Based Education, CDIO-Based Education หรือ STEM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Communities

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม JW Marriot กรุงเทพมหานคร
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 ·  Translate
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
ภาพข่าวกิจกรรม เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ MUSC Open House ในงานมหิดลวิชาการ 2558 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "งานดี...ไม่มีเสี่ยง" โดย รศ. ดร. ภญ.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 คน
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
รายการเสวนาพิเศษ Science Café วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้หยิบประเด็นร้อนในวงการวิทยาศาสตร์เมื่อ คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ประกาศมอบ รางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2015 ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาวิจัยเพื่อยับยั้งการติดเชื้อจากกลุ่มปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคและการค้นพบยารักษาโรคมาลาเรีย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้หัวข้อ "Avermectin และ Artemisinin สำคัญอย่างไร จึงได้รางวัลโนเบล" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย พ.ศ. 2557 และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี จากภาควิชาเคมี เป็นพิธีกรรับเชิญ
ชมภาพข่าวได้ที่
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...

Science Mahidol

Shared publicly  - 
 
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
 ·  Translate
ภาพข่าวและกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Add a comment...
Story
Tagline
Our Vision : "To be a World Class Science Faculty"
Introduction
The Faculty of Science was founded as a Premedical School in 1958 by Professor Dr. Stang Mongkolsuk, and took the name of Faculty of Science, Mahidol University in 1969 with 3 main objectives ;

  1. To continously develop graduates, scientific and technological personnel who have the highest expertise and ethical standards to serve the societies and the country.
  2. To generate research of international standard and offer services of international quality and standard to every level of educational institution, as well as to transfer knowledge and appropiate technology to the public for the benefit of sustainable development of every community and all mankind.
  3. To instigate in students as well as faculty staff discipline, ethics, professional codes of conduct, and maintenance of the country's cultural heritage. 
The faculty is located on Rama VI Road, Ratchathewi District. The faculty is responsible for teaching science to all first year undergraduate students of the university, presently numbering 4,485 students per year, using its facilities at the Salaya Campus, and also assists in teaching second year students in the allied health sciences and medicine.
 
The Faculty of Science offers B.Sc. programs in seven disciplines, namely Chemistry, Biology, Biotechnology, Mathematics, Plant Science, and Physics, to a total of some 360 students per year.
 
The Faculty also has very strong, well-established international graduate programs, 20 programs at Master's level and 20 programs at Ph.D. level, in various scientific disciplines. There are about 600 students at Master’s level and 400 at the Ph.D. level. The Faculty is one of the most prestigious institutes for research and post–graduate training in Thailand and ASEAN. 

The Faculty of Science places a strong emphasis on research, not only as part of the thesis work for graduate programs, but also as an ongoing commitment to international scientific advancement and national development. This serious and sustained emphasis on research has created an excellent academic atmosphere within the Faculty, which has allowed staff to compete successfully for grants, both nationally and internationally, and to perform work of excellent quality.
 
Moreover, staff from the Faculty have won numerous awards for their outstanding research work at the national, regional and international levels. Staff at the Faculty have also performed many administrative and advisory functions in various academic organizations at the national, regional and international levels. 
 
Currently, the Faculty of Science consists of 12 departments: Anatomy, Biochemistry, Biology, Biotechnology, Chemistry, Mathematics, Microbiology, Pathobiology, Pharmacology, Physics, Physiology, and Plant Science. The Faculty of Science currently has a total of 729 staff, with 291 being academic staf (229 at doctoral level, 47 at Master's level, and 15 at Bachelor's level), 94 teaching assistants, 222 supporting staff and 109 employees.
 
The main goals of Professor Dr. Skorn Mongkolsuk, the present Dean, are for the Faculty to achieve sustainable development, academic excellence, effective teaching and learning, and high quality research with the harmonious environments of internationalization.
 
The Teaching and Learning

The Faculty of Science is responsible for teaching about 2,179 undergraduate students majoring in Faculty, 622 Master's students and 413 Doctoral students. In addition, the Faculty offers courses in Basic Sciences and English to all first year undergraduate students of the university, as well as to second year undergraduate students of some faculties, amounting to another 4,485 students. 

The Faculty also teaches preclinical science subjects to medical students from Ramathibodi Hospital and Bangkok Metropolitan Administration Hopital.
 
Research Areas
 
Research is one of the most important responsibilities of the Faculty of Science. The emphasis of research is generally on problems of local relevance, so researchers have the advantage of greater accessibility to samples, local expertise and potential benefits to the community. Presently, the Faculty is now an internationally known research center for science, technology and medical science. Academic staff publish some 300-350 articles per year in reputable international journals, more than any other institutions in Thailand for the past 10 years.
 
The Faculty’s academic staff have excelled in many areas of research, particularly those that are relevant to the national and regional needs. Major research projects undertaken by biomedical science groups involve the application of innovative biotechnology and genetic engineering techniques for the diagnosis, prevention and treatment of tropical diseases in humans and animals, i.e. malaria, melioidosis, schistosomiasis, filariasis, liver flukes, babesiosis, dengue and thalassemia; the reproduction of cattle and important food and medical substances for man and animals from indigenous natural materials; the control and improvement of the environment.
 
The physical science groups have engaged in many important research projects, such as the studies of physico-chemical properties and utilization of liquid crystals, natural and synthetic polymers, the development of ferrite-polymer composites for industrial applications, chemistry and applications of natural products, organic syntheses of drugs for tropical diseases and other useful compounds, and the use of computers in chemistry, chemical physics and mathematical modelings.
 
Leading researchers
 
Apart from teaching, all faculty members also concentrate on research work. So the Faculty of Science has many leading researchers, who have been awarded numerous research grants from various agencies, such as the Thailand Research Fund (TRF), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), National Research Council of Thailand (NRCT), as well as overseas funding agencies. 

Several staff at the Faculty have been awarded the Outstanding Scientist of Thailand Award, as well as the Outstanding Researcher Award of National Research Council of Thailand. In addition, staff in the Faculty have received international honors, such as the Rolex Award, the Chevron Conservation Award, the Borden Award, the IRRI Award, the Taguchi Award and ASEAN Award.
 
Outstanding Achievements of the Faculty
 
  1. The Faculty of Science has produced the most number of Master's and Doctoral graduates in science and medical science disciplines in Thailand up to now.
  2. The Faculty of Science has produced research work of the highest quality in the fields of Basic Sciences, Applied Science and Bioscience, and has the most research publications in international scientific journals in the country.
  3. The Faculty of Science has produced medical teachers and reseachers for all medical universities nationwide, under the first Ph.D.-M.D. program of the country.  
Challenges and Chances
 
This decade is an important decade for the Faculty of Science, since it faces the important challenges of university autonomy. It is also a period in which Thailand must compete on the world's stage, and to be successful, this will require science and technology, both in creating a new body of knowledge and for inventing new products.
 
In order to fullfill our Misson to be the leader in science and research, assisting in the development of the country's science, technology, economy and human resources, the Faculty of Science has taken this opportunity as a challenge, by preparing its infrastructure and improving staff quality to achieve academic excellence for the benefit of the country and of mankind.
Contact Information
Contact info
Email
Address
Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road,, Bangkok, Thailand 10400