Profile cover photo
Profile photo
IconM
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
วันที่ 27-28 มกราคม 2562
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ขอเชิญพี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและผู้ที่มีใจรักในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน ประชุมสามัญเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/F2F-21012019.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
โชว์ผลงานจับคู่ธุรกิจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่และจัดสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ยางพารา กล้วยหอมทอง มะม่วง ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประสบความสำเร็จ เกษตรกรขานรับดียิ่ง สามารถจับคู่ธุรกิจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1 ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุดรธานี เช่น สมุนไพร ยางพารา กล้วยหอมทอง และมะม่วง เป็นต้น

ซึ่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเข้าสู่ตลาด และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร และให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ โดยมีการจัดสัมมนา เรื่อง “ชี้ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” ให้กับเกษตรกรกว่า 130 คน ณ จังหวัดอุดรธานี

นางอรมน กล่าวว่า การลงพื้นครั้งนี้ พบว่าเกษตรกรกลุ่มต่างๆ มีองค์ความรู้ด้านสินค้าเกษตร และเห็นความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ประสบปัญหาเรื่องที่เกษตรกรยังมีช่องทางการจำหน่ายไม่มากนัก ซึ่งกรมฯ ได้แนะนำช่องทางการจำหน่ายโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุน เกาหลี

รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบทางการค้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนช่องทางการเข้าสู่ตลาดในประเทศ ผ่านตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดธงเขียว และการค้าออนไลน์

นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการ.....

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/DTN-256-271161.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
CITY FARM @SHENZHEN

ในอดีต เมืองเซินเจิ้นที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงพื้นที่ทำเกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลจีนประกาศให้เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่แต่เดิมได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างแทน เนื่องจากคนเมืองได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองอย่างหนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาอาศัยในเมืองกันมากขึ้น รัฐบาลจีนก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนให้เมืองสามารถพึ่งพาตนเองในด้านอาหารได้มากขึ้น และเกษตรในเมืองก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และพึ่งพาตนเองมากขึ้นได้

ในบทความนี้จะมีแปลงผักในเซินเจิ้นอยู่ 2 ตัวอย่าง ได้แก่ Value Farm และ Landgrab City ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับการผลักดันโดยมูลนิธิ Biennale สำนักงานเซินเจิ้นและฮ่องกง ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนงานด้านศิลปะ การออกแบบและสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างให้เมืองมีความน่าอยู่ น่าเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น

มาเริ่มที่ Value Farm เป็นโครงการเกษตรในเมืองจีนที่น่าสนใจ พื้นที่เกษตรแห่งนี้ริเริ่มโดยคุณ Thomas Chung ที่เปลี่ยนพื้นที่โรงงานมาเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานที่มีขนาด 2,100 ตารางเมตร ความโดนเด่นของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ คือ สวนผักที่ทำมาจากพื้นที่โรงงานเดิมที่ถูกทิ้งร่าง กำแพงห้องเก่าๆ ของโรงงานก็เปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผัก อิฐที่เหลือจากอาคารก็นำมาก่อให้เป็นแปลงปลูกผัก โดยแปลงปลูกผักแต่ละแปลงจะมีความสูงที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความลึกของชั้นดินให้แตกต่างกันเพื่อให้สวนผักแห่งนี้ดูมีมิติและชวนให้คนเมืองอยากเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ ผักที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้จึงมีความหลากหลายเป็นพิเศษ ระบบน้ำในโรงงานก็นำมาดัดแปลงเป็นระบบให้น้ำในฟาร์ม อย่างเช่น ท่อน้ำประปาของโรงงานก็ถูกวางอยู่ใต้ดินและปรับเป็นระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์ เป็นต้น

การมี Value Farm ในพื้นที่ช่วยให้พื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากการเป็นแหล่งอาหารแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังเปิดให้คนเมืองเข้ามาใช้ประโยชน์และเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ Value Farm ยังช่วยให้คนเมืองเข้ามาพบปะและทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ.........

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/CityFarm-SHENZHEN.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก

นครนิวยอร์กเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเต็มไปด้วยอาคาร คอนโดและสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่แต่คงไม่มีใครนึกออกว่าเมืองนิวยอร์กเองก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเยอะมาก และก็ไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่สาธารณะที่เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พื้นที่เหล่านั้นจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง เป็นแหล่งมั่วสุม หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ทิ้งขยะแทน

จนถึงปี 2010 คุณ Paula Segal ได้สังเกตเห็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านเธอในย่าน Brooklyn ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจนมีแต่ขยะกองสุม เธอจึงเริ่มค้นหาข้อมูลว่าพื้นที่ที่มีรั้วล้อมแห่งนี้เป็นของใครและมีจุดประสงค์อะไรในการใช้พื้นที่ แล้วเธอก็พบว่า พื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะและเคยมีแผนว่าจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้น เธอจึงนำพื้นที่แห่งนี้ไปหารือกับคนในชุมชนและเทศบาลอยู่หลายครั้งท้ายสุด พื้นที่ดังกล่าวก็ได้กลายเป็น ‘สวนผักกลางชุมชน’ ที่มีชื่อว่า Myrtle Village Green โดยเป็นทั้งแปลงเกษตรสำหรับวิจัย และผลิตพืชผักให้กับชุมชน เป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน และยังเป็นที่ดูหนังกลางแปลงของชุมชนอีกด้วย

จากความสำเร็จของ Myrtle Village Green จึงเกิดความคิดที่จะรวบรวมพื้นที่ว่างสาธารณะทั้งหมดในนครนิวยอร์ก ที่ไม่ได้มีการใช้สอยประโยชน์ใดๆ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และจากการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยคุณ Paula และทีมงานเป็นเวลา 1 ปี จนพบว่า....

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/596Acres-LandSharing.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ปี 2561

ดีแทคได้ทำอินโฟกราฟิกสรุปให้เห็นภาพรวมของอุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ปี 2561 และเปรียบเทียบเศรษฐกิจดิจิตัลประเทศต่างๆ ในอาเซียน 6 ประเทศ

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-Lifestyle/DTAC-10012019.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ส่งต่อแนวคิด ส่งต่อกำลังใจ
สานต่ออุดมการณ์ สู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

28 พฤศจิกายน 2561 : ผ่านไปอย่างสวยงาม กับบรรยากาศการประกาศผล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2561 ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 ของการเฟ้นหาเกษตรกรที่มีความโดดเด่น ภายใต้แนวคิด "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" และถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ในหลาย ๆ รุ่น ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับรุ่นน้องที่ร่วมประกวดในปีนี้ และมีการส่งต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายเกษตรกร ที่สามารถผลักดันภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้

ในการจัดการประกวดในแต่ละปี จะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร ทั้งรุนพี่และรุ่นน้อง ก่อนวันประกาศผล เพื่อปลุกความคิด สะกิดไอเดียให้กับเกษตรกร ด้วยการจัด Workshop เสริมองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ และรับแนวคิด ข้อคิดต่างๆ จาก "พี่ใหญ่" นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประจำทุกปี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ร้อยยิ้ม และเสียงหัวเราะ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่รุ่นน้องจะได้รับจากการแชร์ประสบการจากรุ่นพี่ แต่มันคือความสัมพันธ์ที่ดี มันคือเครือข่ายเกษตรกรที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น และเข้มแข็งขึ้นในทุกๆ ปี

จากความตั้งใจของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วยองค์กรภาคีที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อย่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งหวังที่จะพัฒนาคน เชิดชูเกษตรกร ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งปราชญ์เกษตร การทำเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มเกษตรกร การทำแผนพัฒนาการเกษตร แผนธุรกิจออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกร สร้างพลัง สร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในหลายมิติ นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

การจัดการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด นอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาคน ได้เชิดชูเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ ยังทำให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้ คือคนคุณภาพด้านการเกษตร คนที่จะมาร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทย หนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถด้านหนึ่ง มารวมกับอีกหลายๆ คนที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายๆ ด้าน นี่ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ปี และจะเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่เหนียวแน่น ที่จะร่วมกันพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะเราคือ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"

ผลการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี พ.ศ. 2561
ชนะเลิศอันดับที่ 1....

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/DTAC-281161.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
เทเลนอร์เผย 7 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี 2562

4 ธันวาคม 2562 – ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 7 แนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงปี พ.ศ.2562 ชี้นักพัฒนา ผู้กำหนดนโยบายและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับ “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ” มากขึ้น ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา

นายบียอน ทาล แซนเบิร์ก หัวหน้าศูนย์วิจัยเทเลนอร์ กล่าวว่า แม้ในรอบปีที่ผ่านมา โลกของเทคโนโลยีเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่จากผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี ทำให้นักเทคโนโลยีกลับมาพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆ ของการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ครอบครัวและระดับปัจเจกบุคคล

“แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด ผู้คนในสังคมต่างกลับมาพิจารณาถึงหลักประกันต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ชาญฉลาดและสร้างสรรค์” นายแซนเบอร์ก กล่าว และทั้ง 7 แนวโน้มเทคโนโลยีที่คาดการณ์นั้นจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี 2562

ดีพเฟคจะกระจายตัวมากขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเด็นการใช้ประโยชน์ทางลบของโซเชียลมีเดียและ AI ได้รับการจับตามองจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดีพเฟค” (Deepfake) หรือรูปแบบของข้อมูลปลอมที่แพร่กระจายทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะเกิดเนื้อหาประเภท “ดีพเฟค” มากขึ้น เนื่องจากการทำงานของโมเดลอัลกอธิรึ่มที่เรียกว่า GANs ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น และเรียนรู้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างมากในอนาคตต่อการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลปลอมในโลกดิจิทัล

ทั้งนี้ ดีพเฟคจะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้นในการรณรงค์หาเสียง ซึ่งจะเข้ามาปั่นปวนและให้ข้อมูลเท็จต่อสาธารณชน โดยในปี 2562 ที่จะถึงนี้ ประเทศมหาอำนาจถึง 2 ประเทศ ได้แก่ อินเดียและสหรัฐอเมริกา มีกำหนดจัดการเลือกตั้งและเริ่มรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดี

นอกจากนี้ ในปี 2562 จะเริ่มเห็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โอเปอเรเตอร์และหน่วยงานกำกับดูแลจริงจังกับการกำจัดและสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อกรกับดีพเฟคคอนเทนท์มากขึ้น

AI จะถูกกำหนดด้วยกรอบจริยธรรม
การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการใช้ชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี AI โดยในปี 2562 จะมีการตรวจสอบการใช้งาน AI จากสาธารณะมากขึ้น ตลอดจนการกำหนดกรอบการใช้งานของ AI โดยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดตั้งกรอบธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการใช้ AI เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

การกำหนดกรอบการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง โปร่งใส ติดตามได้ และมั่นคง นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าในเวทีโลกจะมีการอภิปรายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของ AI ในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในทางการเมือง การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน AI ตลอดจนการลงทุนในเครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก AI

“กรอบจริยธรรมอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาระบบนิเวศของ AI ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ในภูมิภาคที่มีการกำกับอย่างยุโรปพัฒนาได้อย่างช้ากว่า อย่างไรก็ตาม กรอบธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายแล้ว กรอบทางจริยธรรมที่กำหนดขึ้นจะช่วยทำให้เกิดความมั่นคง ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

เกิดเมืองจำลอง 5G ขึ้นทั่วโลก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีทดสอบคลื่น 5G การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 5G.....

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-Lifestyle/DTAC-TechnologyTrend.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
“Land Sharing: แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต”
วันที่ 18-19 ม.ค.2562 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ที่มา : thaicityfarm.com/

ปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ได้พัฒนาพื้นที่รูปธรรม และพื้นที่ต้นแบบของการทำเกษตรในเมืองภายใต้แนวคิด “Land Sharing: แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมทั้งในเขตเมืองและรอบๆ ตัวเมืองกลับลดลง มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2050 อาหารที่คนเมืองบริโภค ต้องนำเข้าจากพื้นที่ชนบทถึงร้อยละ 80 และผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ครัวเรือน เพื่อซื้ออาหาร ปัจจุบันพื้นที่ว่างเปล่าในกรุงเทพและปริมณฑลมีเป็นจำนวนมาก และหากนำพื้นที่เหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารให้แก่คนเมืองได้แล้ว เมืองก็จะลดการพึ่งพาอาหารจากพื้นที่ชนบทได้มากขึ้น ลดค่าขนส่งและลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารได้ในอนาคต

หากท่านมีพื้นที่ว่างๆ ในเมืองแต่ไม่รู้จะนำพื้นที่เหล่านั้นไปทำอะไร หรือ อยากทำเกษตรในที่ดินของท่าน แต่กลับไม่มีทั้งเวลาและความรู้เกษตร เพราะมีภาระอื่นที่ต้องรับผิดชอบ ลองมาแชร์ข้อมูลพื้นที่ของท่านในกิจกรรม "Land for Share" ซึ่งเป็นวันนัดพบ "เจ้าของที่ดิน+นักปลูกผัก+นักสนับสนุน มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในพื้นที่ของท่านกันเถอะ

เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมืองเพื่อสร้างอาหาร และสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล เช่นเดียวกับโครงการ 596 Acres ของนครนิวยอร์ก USA........

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/ThaiCityFarmFestival2019.html
Add a comment...

Post has attachment
Public
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเปิดโครงการโคกหนองนาโมเดล พร้อมเปิดป้ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้การศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมี นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ร่วมต้อนรับ

การบริการจัดการดินและน้ำด้วย "โคกหนองนาโมเดล" เป็นการประยุกค์ จากศาสตร์พระราชา ในการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ นำไปสู่ “โคกหนองนาโมเดล”

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการดินและน้ำ ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับเกษตรกรและภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่

จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2.7 ล้านไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาหลักของเกษตรกรในจังหวัด บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วม และบางพื้นที่จะประสบกับภัยแล้งทุกๆ ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การประยุกต์ใช้ โคกหนองนาโมเดล จึงเป็นทางออกที่สำคัญในการบริหารจัดการดินและน้ำให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและภาคีเครือข่าย "โคกหนองนาโมเดล" จึงได้จัดทำโครงการ "โคกหนองนาโมเดล" ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี มีสมาชิกผ่านการอบรม เป็นจำนวน 561 คน

และในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้แบ่งเป็น....

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/AgriNature-17012019.html

ที่มา : FB-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สป.กษ https://www.facebook.com/ncono2000/posts/1486916508118999
Add a comment...

Post has attachment
Public
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยก่อนการประชุม ที่ห้องรับรอง 1 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ นายกฤษณา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน ที่นำโดย นายคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน เข้าพบนายกฯ หลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตามคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

โดยนายกฯกล่าวว่า ขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านทุกคน เราต้องเดินหน้าประเทศไปด้วยกัน ตามแบบประชารัฐ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับปราชญ์ชาวบ้านมาโดยตลอด เพราะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝ่าฟันมาถึงวันนี้ ตนรู้ว่าไม่ง่ายนักหรอก ต้องไปด้วยกัน และต้องใช้เทคโนโลยีใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้วย

นายกฯยังกล่าวว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"ปาบึก"จ.นครศรีธรรมราช ได้เห็นความลำบากของชาวบ้าน เพราะบางคนยากจนจริงๆ รัฐบาลก็ได้ช่วยเพียงใส่บัตรประชารัฐลงไป แต่เราต้องทำอย่างไรให้เขาพัฒนาขึ้น ก็ขอให้คิดพัฒนาต่อไป

จากนั้น นายกฯได้.........

ยังมีต่อที่ http://www.icon-m.com/Farm2Food/F2F-080162.html

ที่มา : www.naewna.com/politic/387490 (อังคาร 8 มกราคม พ.ศ.2562)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded