Profile cover photo
Profile photo
Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie
4 followers
4 followers
About
Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie's interests
Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie's posts

Post has attachment

Biorąc pod uwagę zaistniałe od 1 lipca 2015 r. zmiany Biuro Ekspertyz Sądowych kieruje swoją ofertę również do osób prywatnych, kancelarii adwokackich i radców prawnych.

Jednym z celów postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i jurysdykcyjnego, jest ustalenie prawdy materialnej i wydanie słusznego i sprawiedliwego orzeczenia. Organy procesowe dysponują szerokim wachlarzem środków, służących realizacji tego celu, jednak niewątpliwie biegli różnych dziedzin są bardzo ważnym źródłem dowodowym, zaś ich opinie są bardzo cennym i „mocnym” środkiem dowodowym.

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie, w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. jest instytucją specjalistyczną, jak również jest klasyfikowane jako instytut naukowo-badawczy zgodnie z art. 290 § 1 k.p.c. .  Funkcjonuje na rynku od 7 lat. W tym czasie biegli Biura sporządzili dla organów procesowych kilka tysięcy ekspertyz, z różnych dziedzin kryminalistyki, księgowości i informatyki. Opinie te były oceniane jako rzetelne i wysoce profesjonalne. A profesjonalizm naszych biegłych doceniła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapraszając ich do prowadzenia szkoleń z zakresu księgowości śledczej i informatyki śledczej.

Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalne jest odczytywanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych. Tym samym ustawodawca dopuścił wprowadzanie do postępowania opinii prywatnych (ekspertyz prywatnych).

Zapraszamy do współpracy.

Stenogram, transkrypt i scenopis - fonoskopia.

Wykonanie transkrypcji polega na jak najdokładniejszym zapisie kolejnych wypowiedzi (w tym występujących współrzędnie) zarejestrowanych w ramach danego materiału dźwiękowego z podziałem na poszczególnych mówców oraz z uwzględnieniem wyłącznie najistotniejszych odgłosów pobocznych, a także z podaniem sygnatur czasowych w istotnych punktach.
 
W czasie wykonywania transkryptu dokonuje się oceny ilości oraz płci osób biorących udział w analizowanym zdarzeniu, jak również wstępnie przyporządkowuje się znaczniki każdemu z mówców. W tym celu nie przeprowadza się badań identyfikacyjnych, identyfikatory są przypisywane wyłącznie na podstawie audytywnej (tj. „na ucho”). W umiarkowanym zakresie oceniany jest również stan psychoemocjonalny poszczególnych mówców.
Z uwagi na wszystkie powyższe czynniki, wykonywanie transkryptu należy do najbardziej czasochłonnych badań fonoskopijnych.
 
Istnieje również możliwość wykonania scenopisu, tj. jak najbardziej szczegółowego opisu poszczególnych wydarzeń zawartych w materiale dźwiękowym, z uwzględnieniem najistotniejszych lub jedynie słyszalnych wypowiedzi. Scenopisy mogą być wykonywane np. w przypadku nagrań zawierających zapis skumulowanych pokrzykiwań wielu osób, których nie ma możliwości rozdzielić i przyporządkować im konkretnych wypowiedzi. Szczególnie pomocne mogą być w przypadku nagrań audiowizualnych.
 
Etapy wykonywania transkryptu:
Wykonanie cyfrowej kopii nagrania dowodowego;
Odtworzenie nagrania dowodowego;
Ocena długości i jakości nagrania dowodowego;
Wstępne ustalenie ilości mówców;
Podstawowa poprawa jakości nagrania;
Spisanie treści (tj. wykonanie transkryptu) nagrania dowodowego na podstawie wielokrotnego odsłuchu przy zastosowaniu różnych parametrów;
Weryfikacja spornych fragmentów przez innych biegłych;
Ostateczna weryfikacja wykonanego transkryptu.
 
Transkrypt i stenogram
Pojęcia transkrypcji i stenogramu często używane są zamiennie, choć faktycznie oznaczają całkiem co innego.
 
Stengoram jest efektem pracy stenografa. Stenograf jest osobą, która przy pomocy metody stenografii zapisuje treść padających wypowiedzi. Stenografia, to skrócona, symboliczna metoda za zapisu, pozwalająca na zwiększenie jego szybkości i zwięzłości, w stosunku do zapisu tradycyjnego dla danego języka. Metoda ta była bardziej popularna w przeszłości, gdy zapisu treści ważnych rozmów nie można było dokonać za pomocą urządzeń rejestrujących. Sprawny stenograf, potrafił zapisywać stenogram z szybkością większą niż szybkość bieżącej mowy ludzkiej (ponad 200 sylab na minutę). Stenogram jest nieczytelny dla człowieka władającego jedynie alfabetem danego języka. Jego treść może odczytać tylko osoba biegła w sztuce stenografii.

Transkrypt, jest wynikiem transkrypcji. Transkrypcja w tym konkretnym przypadku oznacza spisanie treści wypowiedzi zarejestrowanych na nośnikach lub zapisanych w formie stenogramu wraz z oznaczeniem osób, czasu, odgłosów towarzyszących wypowiedziom, zaznaczeniem błędów oraz naleciałości gwarowych. Dzięki transkrypcji, osoba zlecająca może zapoznać się z treścią danego zapisu posługując się metodami tradycyjnymi dla danego języka.

Post has attachment
Usługi jakie świadczy Biuro Ekspertyz Sądowych są bardzo specyficzne. Dotychczas korzystały z nich przede wszystkim sądy, prokuratury, policja i służby.
Coraz częściej i to w szerszym zakresie z usług naszych korzystają adwokaci, radcowie, kancelarie prawne czy też firmy i osoby prywatne poszukujące wysokiej jakości ekspertyzy lub specjalistycznej opinii z różnych dziedzin.
Dlatego postanowiliśmy przybliżyć działanie BES i zakres naszych ekspertyz i opinii, by łatwiej było osobom poszukującym rozwiązania skomplikowanych problemów sądowo - prawnych dotrzeć do nas.

Na początek fonoskopia.

Wg definicji, „fonoskopia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniami zapisów dźwiękowych”. Nie jest przy tym istotne źródło owego zapisu dźwiękowego – może to być zarówno nagranie z podsłuchów, wykonane za pomocą dyktafonu, telefonu komórkowego, a także nagranie dźwiękowe stanowiące integralną część nagrania wizualnego.

Szczególnym obiektem zainteresowania fonoskopii jest głos i mowa ludzka – na tym właśnie obszarze skupiają się dwa podstawowe rodzaje analiz fonoskopijnych, tj. badanie identyfikacyjne mówców oraz spisanie treści nagrania. Na zupełnie osobnym krańcu natomiast znajduje się badanie autentyczności (rozumianej jako ciągłość, nie jako oryginalność) owych nagrań.

Do realizowanych w tej dziedzinie badań należą: wykonywanie transkryptów i stenogramów z nagrań, pobieranie materiału porównawczego głosu do dalszych badań, identyfikacja osób na podstawie materiału dźwiękowego, ocena autentyczności i integralności, stwierdzenie czy nie były podejmowane próby montowania nagrania lub jego edycji, odzyskiwanie utraconych nagrań z urządzeń cyfrowych, korekcja nagrań mająca na celu polepszenie zrozumienia wypowiadanych treści, zarejestrowanych na nagraniu, ocena nośników, formatów i systemów, w jakich dostarczono nagrania, obróbka cyfrowa materiału, oczyszczenie z szumów i zakłóceń ułatwiając odsłuch materiału, kopiowanie i konwertowanie nagrań z materiałów dowodowych do popularnych formatów, zgrywanie nagrań zapisanych na analogowych nośnikach dźwięku, identyfikacja zdarzeń akustycznych, ustalanie daty rejestracji nagrania.

Więcej o opiniach i ekspertyzach kryminalistycznych z zakresu fonoskopii można poczytać na naszej stronie:
http://ekspertyzy.net.pl/opinie-bieglych-z-fonoskopii.html

Post has attachment

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie
Wait while more posts are being loaded