#دانستنیهایی_درمورد_آقایان

نیازها و ظرفیتهای آقایان با خانمها متفاوت است، بخشی از این تفاوت به دلیل خلقت ایشان و بخشی دیگر به دلیل تجربیات متفاوتی هستند که در تاریخ تمدن بشریت داشته اند. شناخت بیشتر آقایان و خانمها نسبت به هم، و دانستن تفاوتها، ایشان را در برقراری روابط صمیمی در خانواده کمک می کند. موارد زیر دربرگیرنده خلقیاتی از مردان است، که بی اطلاعی خانمها از آنها، بستر بیشتر سوء تفاهمها در خانواده است.

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/دانستنی-در-مورد-آقایان
Photo
Shared publicly