Giải thưởng.

Giải Miss G+: có số +1 nhiều nhất.
Giải Miss Pr+ … : có tổng +1 phần giới thiệu nhất.
Giải Miss Pic+ : có tổng +1 phần hình ảnh.
Giải Miss Vid+ có tổng +1 phần video.
Miss Google Plus - Giải thưởng
Miss Google Plus - Giải thưởng
miss-google-plus.tumblr.com
Shared publiclyView activity