به شانه ام زدی که تنهاییم را تکانده باشی ....
به چه دل خوش کنم ؟!...
به تکاندن برف از شانه های آدم برفی ....
Shared publiclyView activity