Profile cover photo
Profile photo
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฎนครสวรรค์
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Add a comment...

Post has attachment
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากคุรุสภา เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณะบดีฝ่ายบริหาร ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ไกรวิชญ ดีเอม ผู้อำนวยการวิยับและฝ่ายฝึกประาบการณ์วิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากคุรุสภา นอกจากนั้นยังเข้าเยี่ยมชมวิธีการเรียนการสอน
Add a comment...

Post has attachment
ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้เกณฑ์ใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี
Add a comment...

Post has attachment
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมการจัดโครงการจัดสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1/2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ในการชี้แจงการจัดโครงการ เตรียมความพร้อม และการพัฒนาคุณภาพในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน พร้อมด้วย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาและตัวแทนสาขา เข้าร่วมในการประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องกาฬพฤษ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Add a comment...

Post has attachment
คณะครุศาสตร์ เปิดอบรม คุรุพัฒนา หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
Add a comment...

Post has attachment
ประมวลภาพการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ. 2560-2564)

ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดร.สมศักดิ์ ลิลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล”

โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิด ซึ่งคณะครุศาสตร์มีพันธกิจหลักสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ นำทีมโดย ดร.สุพัฒนา หอมบุพผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อ.เสรี ชิโนดม รศ.ดร. สมพร ชัยยะ และ ดร.สมศักดิ์ ลิลา วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ
Add a comment...

Post has attachment
ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded