Profile cover photo
Profile photo
Bilingo SA
22 followers -
multilingual dictionary south africa
multilingual dictionary south africa

22 followers
About
Posts

Post has attachment
How to ask: do you like music? in all 11 South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-do-you-like-music-in-all-south-african-languages/

1. English: do you like music?
2. Afrikaans: hou jy van musiek?
3. Ndebele: uyawuthanda umculo / umbhino?
4. Xhosa: uyawuthanda umulo?
5. Zulu: uyawuthanda umculo?
6. Sepedi: o rata mmino?
7. Sesotho: na orata mmino?
8. Setswana: a o rata mmino?
9. Siswati: uyawutsandza yini umculo?
10. Tshivenda: ni a funa muzika?
11. Xitsonga: u rhandza vuyimbeleri xana?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to ask: Do you have vegetarian food? in all 11 SA languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-do-you-have-vegetarian-food-in-all-11-sa-languages/

1. English: Do you have vegetarian food?
2. Afrikaans: het julle vegetariese kos?
3. Ndebele: unakho ukudla kwabadla imirorho
4. Xhosa: ingaba ninaso isidlo sabatya imifuno?
5. Zulu: unako ukudla kwabadla imifino kuphela?
6. Sepedi: le na le dijo tsa go se be le nama?
7. Sesotho: Na o na le dijo tsa batho ba sa jeng nama?
8. Setswana: A o na le dijo tsa mojamerogo?
9. Siswati: unakho yini kudla kwalabangayidli inyama/labadla tibhidvo kuphela?
10. Tshivenda: vha na zwiliwa zwa vhathu vha sa li nama?
11. Xitsonga: xana u na swakudya swa lava dyaka matsavu ntsena?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to ask: where is the nearest dentist? in all 11 SA languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-where-is-the-nearest-dentist-in-all-11-sa-languages/

1. English:  where is the nearest dentist?
2. Afrikaans: waar is die naaste tandarts?
3. Ndebele: ukuphi udorhodere wamazinyo oseduze?
4. Xhosa: undawoni oyena gqirha wamazinyo ukufuphi?
5.  Zulu: ukuphi udokotela wamazinyo oseduze?
6. Sepedi: ngaka ya kgauswi ya meno e mokae?
7. Sesotho: ebe ngaka ya meno e haufi e fumaneha kae?
8. Setswana: ngaka ya meno e e gaufi e fa kae?
9. Siswati: ukuphi dokotela wematinyo lodvutane?
10. Tshivenda: dokotela wa mano wa tsinisa u ngafhi?
11. Xitsonga: xana dokodela wa meno wa le kusuhi u le kwihi?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to ask: where is the diesel pump? in all 11 SA languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-where-is-the-diesel-pump-in-all-11-south-african-languages/

1. English:: where is the diesel pump?
2. Afrikaans: Waar is die diesel pomp?
3. Ndebele: ikuphi ipompo yedizela?
4. Xhosa: iphi impompo yedzizile?
5. Zulu: uphi umpompi kadizili?
6. Sepedi: pompo ya diesel e mo kae?
7. Sesotho: pompo ya dezele e hokae?
8. Setswana: pompo ya tisele e fa kae?
9. Siswati: iphi ipompu yadizili?
10. Tshivenda: Bommbi ya dizele ngafhi?
11. Xitsonga: pompo ya dizele yi kwihi?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to ask: which school do you go to? in all 11 SA languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-which-school-do-you-go-to-in-all-11-south-african-languages/

1. English: which school do you?
2. Afrikaans: in watter skool is jy?
3. Ndebele: ufunda kisiphi isikolo?
4. Xhosa: ufunda phi?
5. Zulu: ufunda kusiphi isikole?
6. Sepedi: o ya sekolong sefe?
7. Sesotho:o kena sekolo hokae?
8. Setswana: o kena sekolo kwa kae?
9. Siswati: ufundza kusiphi sikolwa?
10. Tshivenda: ni khou dzena kha tshikolo tshifhio?
11. Xitsonga: u nghena eka xikolo xihi?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to say I am pregnant in all 11 South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-say-i-am-pregnant-in-all-11-south-african-languages/

1. English: I am pregnant
2. Afrikaans: ek is swanger
3. Ndebele: ndizithwele // ngikhulelwe // ngisebantwini
4. Xhosa: ndikhulelwe
5. Zulu: ngikhulelwe
6. Sepedi: ke imile
7. Sesotho: ke ithwetse
8. Setswana: ke moimana
9. Siswati: ngikhulelwe
10. Tshivenda: ndo vifha muvhilini // ndo gonya miri
11. Xitsonga: ndzi muyimani

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to say I need a doctor in all 11 South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-say-i-need-a-doctor-in-all-11-south-african-languages/

1. English: I need a doctor
2. Afrikaans: ek het 'n dokter nodig
3. Ndebele: ngidinga udorhodere
4. Xhosa: ndifuna ugqirha
5. Zulu: ndidinga ukubona udokotela
6. Sepedi: ke tsoma ngaka
7. Sesotho: ke hloka ngaka
8. Setswana: ke tlhoka go bona ngaka
9. Siswati: ngidzinga dokotela
10. Tshivenda: ndi toda dokotela
11. Xitsonga: ndzi lava dokodela

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to ask: which way to the airport? in 11 South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-ask-which-way-to-the-airport-in-11-sa-languages/

1. English: which way to the airport?
2. Afrikaans: in watter rigting is die lughawe?
3. Ndebele: ngingakhamba kuphi nangiya edoyolweni leemphaphamtjhini?
4. Xhosa: yeyiphi indlela eya kwisikhululo seenqwelomoya?
5. Zulu: kufikwa kanjani esikhumulweni senzindiza?
6. Sepedi: boemafofane bo ka lehlakoreng lefe?
7. Sesotho: ebe tsela e yang boemafofane ke efe?
8. Setswana: boemelafofane bo kwa kae?
9. Siswati: iphi indlela leya esikhumulweni setindiza?
10. Tshivenda: vhukavhamabufho vhu ngafhi?
11. Xitsonga: xana ndlela yo ya erivaleni ra swihahampfhuka yi kwihi?

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to say: I'm sorry in all 11 official South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-say-im-sorry-in-all-11-official-south-african-languages/

1. English: I'm sorry
2. Afrikaans: ek is jammer
3. Ndebele: ngiyacolisa // ngilibalela
4. Xhosa: dicela uxolo
5. Zulu: ngiyaxolisa
6. Sepedi:tshwarelo
7. Sesotho: ke mohau
8. Setswana: intshwarele // ke maswabi
9. Siswati: ngiyacolisa
10. Tshivenda: ndi khou humbela pfarelo
11. Xitsonga: ndza tisola

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to say happy birthday in all 11 South African languages

http://www.bilingo.co.za/language-dictionary/how-to-say-happy-birthday-in-all-11-south-african-languages/

1. English: Happy birthday
2. Afrikaans: Gelukkige verjaarsdag
3. Ndebele: Langelihle lamabeletho
4. Xhosa: umhla wokuzalwa omnandi min' emnandi
5. Zulu: usuku lokuzalwa oluhle
6. Sepedi: letsatsi la matswalo la lethabo
7. Sesotho: letsatsi le monate la tswalo
8. Setswana: itumelele letsatsi la matsalo
9. Siswati: lusuku lwekutalwa loluhle
10. Tshivenda: duvha lavhudi la mabebo
11. Xitsonga: siku ro tlangela ku velekiwa

http://www.bilingo.co.za/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded