Shared publicly  - 
 
"ช่วยเหลือคนอื่นแล้วถูกมองว่าสร้างภาพ ก็ยังดีกว่าพวกใจบาป ที่นอกจากจะไม่ช่วย ยังจับผิดดูจิตบกพร่อง"
Translate
1
Sour Sweet's profile photo
 
ค่ะ ใช่เลย
Translate
Add a comment...