Profile cover photo
Profile photo
Sainumphung Mukdam
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค                 คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ ให้นักเรียนทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน 1.              กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา
มีที่มาความเหมือนหรือต่างกัน...

Post has attachment
อนุทิน10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.   พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด  และม...

Post has attachment
อนุทิน9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.     มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน   ตอบ   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    2.   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ให้นักศึกษาอ่านและสรุปแล...

Post has attachment
อนุทิน8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม   (1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด  ตอบ      พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแห...

Post has attachment
อนุทิน7
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด       ตอบ   ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง     ตอบ   ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหาร...

Post has attachment
อนุทิน6
1.  เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545 ตอบ  เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545  คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแล ได้ร...

Post has attachment
อนุทิน5
ตอบคำถาม แบบฝึกหัดบทที่3 1. นักเรียนอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542     ตอบ  ก. การศึกษา คือ    การเรียนรู้ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้...

Post has attachment
อนุทิน4
ตอบคำถาม แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 2 1. ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร อธิบาย       ตอบ  โดยแกนนำสำคัญภายในคณะราษฎร  สาเหตุมาจากผลพวงหลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน   พ.ศ. 2475 ...

Post has attachment
**

Post has attachment
**
Wait while more posts are being loaded