Profile cover photo
Profile photo
Tamás Dr. Benedek
12 followers -
Dr. Benedek Tamás ügyvéd vagyok. Tevékenységemet több éves ügyvédjelölti, valamint államigazgatási, ill. kormányzati területen szerzett tapasztalataimra építve folytatom. Célom, hogy munkám során ügyfeleim érdekeit fiatalos dinamizmussal, diszkréten, a lehető legmagasabb szakmai valamint erkölcsi színvonalon képviseljem.
Dr. Benedek Tamás ügyvéd vagyok. Tevékenységemet több éves ügyvédjelölti, valamint államigazgatási, ill. kormányzati területen szerzett tapasztalataimra építve folytatom. Célom, hogy munkám során ügyfeleim érdekeit fiatalos dinamizmussal, diszkréten, a lehető legmagasabb szakmai valamint erkölcsi színvonalon képviseljem.

12 followers
About
Posts

Post has attachment

Figyelem! A korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjét legkésőbb 2017. 03. 15. napjáig fel kell emelni minimum 3.000.000,- Ft összegre. Ne hagyja az utolsó pillanatra! Az ügyvédi munkadíjról kérjen ajánlatot már most! 0620/5788074
iroda@benedekugyved.hu

Termőföld megszerzésének szabályai I. rész

Ma induló cikksorozatomban a termőföld megszerzésének szabályait kívánom ismertetni egyszerű, közérthető nyelven. Az egyes írások természetesen – a jogszabályok terjedelmére és bonyolultságára tekintettel – inkább ismeretterjesztő jelleggel készültek, a teljesség igényét nem vállalhatták. (A cikkek jogi tanácsadásnak nem minősülnek).

Mely földterületek minősülnek termőföldnek?

Bel, vagy külterületi fekvéstől függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Kik szerezhetnek Magyarországon termőföldet?

Főszabály szerint csak természetes személyek és tagállami állampolgárok. Termőföldet szerezhet továbbá az Állam, valamint bizonyos esetekben egyes jogi személyek (egyházak, jelzálog-hitelintézetek, települési önkormányzatok mezőgazdasági termelőszervezetek).

Összesen mekkora méretű termőföldet lehet megszerezni?

- Azok, akik nem minősülnek földművesnek, egyszerre maximum 1 hektár területnagyságú termőföldet birtokolhatnak (ez alól kivétel, ha az eladó és a vevő egymás közeli hozzátartozói).
- A földszerzési (tulajdonjog) maximum földművesek esetében (valamint közeli hozzátartozók között) 300ha, míg ezek a személyek és a mezőgazdasági termelőszervezetek egyszerre maximum 1200 ha méretű területet birtokolhatnak (ez esetben nem tulajdonosai az összes területnek, hanem egyéb jogcímen használják, pl. haszonbérlik azokat.)
- Az állattartó telep üzemeltetője, valamint a vetőmag előállítással foglalkozók által egyszerre birtokolható termőföld nagysága maximum 1800ha lehet.

Ki minősül földművesnek?

Magyarországon földműves nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, és az a tagállami állampolgár, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.
Földművesként regisztrálni az illetékes Földhivatalnál lehet.

Mik a termőföld megszerzésének további feltételei?

1. A tulajdonjog megszerzésének feltétele, hogy a szerző fél legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a szerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.
2. Ha a megszerezni kívánt föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg, és a földhasználati jogviszony megszűnését követő időre az 1. pontban foglalt kötelezettségeket vállalja.
3. A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs a földhasználatért járó, fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (földhasználati díjtartozás).
4. A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
5. A pályakezdő gazdálkodónak a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
- a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
- mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet fog folytatni.

A cikknek folytatása következik......

Mit tehetünk, ha egy birtokunkban lévő dolog birtoklásában, használatában megakadályoznak, vagy megzavarnak bennünket?

1. Önhatalmúlag visszaszerezhetjük a tőlünk elevett dolgot, vagy önhatalmúlag megszüntethetjük a dolog birtoklásának, használatának zavarását. Ezt azonban csak és kizárólag a birtok megvédéséhez szükséges mértékben és csak akkor tehetjük meg, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó időveszteség meghiúsítaná a birtokvédelmünket.

2. Ha a birtokháborítás még 1 éven belül történt, akkor forduljunk a települési önkormányzat jegyzőjéhez és kérjük tőle az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Az eljárás illetékköteles, 3000,- Ft-ba kerül, a jegyző pedig 15 napon belül dönt és a birtoksértőt eltiltja a további birtokháborítástól. Az eljárás során a jegyző csak azt vizsgálja, hogy mi birtokosok voltunk-e, s hogy megfosztottak-e bennünket a dolog birtokától vagy zavartak -e bennünket a dolog birtoklásában. Tehát csak a tényeket vizsgálja.
A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, azt három napon belül végre kell hajtani.

3. Ha a jegyző határozatát sérelmesnek tartjuk, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérhetjük a jegyzői határozat megváltoztatását. Akkor is egyből a bírósághoz kell fordulnunk, ha a birtokháborítás kezdete óta már több, mint egy év eltelt. A ténykérdésekben döntő jegyzői eljárással szemben a bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultságunkat fogja vizsgálni. Tehát a bíróság nem pusztán azt vizsgálja, hogy birtokosok voltunk-e, hanem azt, hogy van –e jogcímünk (tulajdonos, bérlő, szívességi használó stb.) vagyunk-e a dolog birtoklására!

Post has attachment
Mától a "GAZDAHELY" elnevezésű online agrár-szakmai felület jogi szakértőjeként várom a gazdák kérdéseit.

http://www.gazdahely.hu/szakertoi-felulet/agrarjog/

Ügyfeleim kintlévőségeinek behajtása érdekében irodám az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
- Folyamatos tárgyalás az ügyfelek adósaival szóban és írásban egyaránt.
- Szakszerű ügyvédi felszólító levelek küldése.
- Amennyiben lehetséges, fizetési megállapodások előkészítése, megkötése.
- Peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása.
- Képviselet a végrehajtási, felszámolási és csődeljárások során.

Post has attachment
Új együttműködő partnerem az Ingatlan Malom Ingatlan Közvetítő Iroda.
- Ingatlanközvetítés
- Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOKK) igénylésével kapcsolatos ügyintézés
- teljes körű hitelügyintézés
- biztosítások kötése
Photo

Post has attachment
Partnerem, a Qllective International Debt Collection Ltd. révén a kintlévőségek behajtására Európa és a világ legtöbb országában lehetőség nyílik.
Photo

Mégsem kell törzstőkét emelni 2016. 03. 15. napjáig?!

A Magyar Ügyvédi Kamara tájékoztatása alapján, Gulyás Gergely által benyújtott T/9379sz. törvényjavaslat szerint a törzstőkeemelésre megszabott határidőt egy évvel, 2017. 03. 15-re halasztanák. (A törvényjavaslat még nem került elfogadásra).

A határidő hosszabbítás vonatkozik azon alapítványokra és egyesületekre valamint azon többi érintett gazdasági társasági formára is, melyek létesítő okiratai még nem kerültek módosításra a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded