Shared publicly  - 
 
‎1.Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại
2.Ngu + Dũng cảm = Liều
3.Ngu + Lạnh lùng = Lì lợm
4.Ngu + Tự tin = Nguy hiểm
Translate
1
Hoang Bi's profile photoHoàng Lan Dưới Bóng's profile photo
Translate
 
Ngu + Dể Thương = Bá đạo
Translate
Add a comment...