കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച്ചേൽ ആണോ സിനിമ കാണാൻ പോണേന്നു അമ്മ
കഷ്ടം അനുഭവിച്ചോർടെ സിനിമയാമ്മേ കാണാൻ പോണേ ന്നു ഞാനും ;)

ലേബൽ : ടേക് ഓഫ് ;)
Shared publiclyView activity