Profile cover photo
Profile photo
Parsia Wood
About
Parsia's posts

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی و #سایبان_چوب در پارک آب و آتش بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی و #سایبان_چوبی جاری در پارک آب و آتش استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود pine 117*19 shp (می باشد که مشخصات این ٫چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل #چوب استفاده شده در نمای بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب مهندس ۰ هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی ساختمان٫نمای _بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp دعوت می کنیم.


Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه پاسداران بر پایه# ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی جاری در پاسداران استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp (می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نمای_بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب مهندس رفیعی هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی و #پرگولا در منطقه اندرزگو-چیذر بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی و #پرگولا جاری در منطقه اندرزگو – چیذر استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 140*42 shpمی باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نمای_بیرونی و #پرگولا می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس تاریخی هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه نمای چوبی ساختمان #نمای_بیرونی و #پرگولا بر پایه #ترمووود #ترموود pine 140*42 shp دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه الهیه بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی جاری در منطقه الهیه استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود Pine 26*92 می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نما می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس عقبری هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود Pine 26*92 دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #لوور_چوبی در منطقه امیرآباد شمالی بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی #لوور_چوبی جاری در منطقه امیرآباد شمالی استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 42*26 shp می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل #چوب استفاده شده در #لوور_چوبی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس ۰ هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #لوور_چوبی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 42*26 shp دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه فرشته بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی جاری در منطقه فرشته استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 117*19 utv می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در نمای بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس کاووشی هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 117*19 utv دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه سعادت آباد بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی جاری در سعادت آباد استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نمای_بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه ۰ هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه مازندران – سیسنگان بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی و #کف_سازی جاری در منطقه مازندران-سیسنگان- شهرک یاسمن اجرا شده است . نام پروژه پروژه ویلا ما – دفتر معماری ساو میباشد. نوع #چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود نوع #چوب_نما: ۲۶*۹۲ و نوع چوب کف: ۲۶*۹۲ آنتی اسلیپ می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در# نما و #کف_سازی ها می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس تیزمغز هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه نمای چوبی ساختمان و کف سازی بر پایه #ترمووود #ترموود نوع #چوب #نمای_چوبی_ساختمان: ۲۶*۹۲ و نوع #چوب_کف: ۲۶*۹۲ آنتی اسلیپ دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_چوبی_ساختمان و #پرگولا در منطقه لواسان بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان و #پرگولا جاری در منطقه لواسان اجرا شده است . نوع #چوب استفاده شده در این پروژه#ترمووود #ترموود pine 42*140 shp می باشد که مشخصات این #چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نمای_چوبی_ساختمان/ #پرگولا می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس مهدیان هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان و #پرگولا بر پایه #ترمووود #ترموود pine 42*140 shp دعوت می کنیم.

Post has attachment
اجرای #نمای_بیرونی در منطقه سئول بر پایه #ترمووود #ترموود

پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی جاری در منطقه سئول استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در #نمای_بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس خلیلی هستند و پروژه در تاریخ ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه #نمای_چوبی_ساختمان #نمای_بیرونی بر پایه #ترمووود #ترموود pine 117*19 shp دعوت می کنیم.
Wait while more posts are being loaded