Profile cover photo
Profile photo
Glenn Cotton Ministries- Blog
About
Posts

Z Glennova Facebooku 8. listopadu 2014

V Matoušovi 5:14 Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže 

být skryto.“ (Rozšířená verze, Amplified)

Efezským 5:8 říká: „Neboť kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu; 

choďte jako děti Světla (žijte životy těch, kteří jsou narození do Světla).“ 

(Rozšířená verze, Amplified)

1. Tesalonickým 5:5 říká: „Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne; 

nepatříme ani noci ani tmě.“

Věřící jsou světo. Jsme synové světla. Přemýšlej dnes o tom, co to znamená. 

Neexistuje žádné množství tmy, které může přemoci jen malé množství 

světla! Světlo vždy přemáhá tmu. Když chodíme ve světle Slova, jsme více než 

vítězové!

Z Glennova Facebooku 3. listopadu 2014

Rozšířená Bible (Amplified Bible version) Jeremjáše 29:11 říká:

Neboť já znám myšlenky a plány, které mám o tobě, praví Hospodin, 

myšlenky a plány o blahu a pokoji a ne o zlu, dát ti v konečném 

výsledku naději.

The Message verze uvádí:

Vím, co dělám. Všechno jsem to naplánoval – plány postarat se o 

tebe, ne tě opustit, plány dát ti budoucnost, ve kterou doufáš (kterou s 

nadějí očekáváš).

Tato slova nejsou jen tak nějaká slova. Jsou to slova zaslíbení od 

Boha. Ježíš a další novozákonní pisatelé předpovídali v těchto 

posledních dnech veliké nebezpečí, zhoubné nákazy, hladomor a 

válku. Bez ohledu na to, co se ve světě kolem nás děje, nemáme se 

bát ani být ve stresu, když vidíme naplnění proroctví, protože známe 

ten výsledek pro věřícího. Máme budoucnost naplněnou požehnanou 

nadějí. My ZVÍTĚZÍME!

Slyšel jsem, že ve Slově je řečeno 365 krát, (jednou na každý den 

v roce), napomenutí, abychom se nabáli. Budoucnost věřícího je daná. 

Bůh všechno naplánoval pro blaho a pokoj – pro tento život a pro 

celou věčnost.

Když vidíš, jak se události vyvíjejí, budeš mít příležitost se bát. Jdi 

kolem nich bez povšivnutí. Pozvedni oči! Naděje bude brzy viditelná! 

(Naděje se brzy stane tím, co uvidíš)

Dobrá rada pro náš den

Rozjímal jsem nad dvěma oddíly a vnímám, že jsou pro nás v těchto dnech vhodné. Pro oddíl z Žalmu 37 jsem vybral překlad Verze Nový život (New Life Version).

Netrap se kvůli hříšným lidem. Nechtěj být jako ti, kdo konají to, co je špatné. Neboť oni brzy uschnou jako tráva. Jako zelená rostlina brzy odumřou. Důvěřuj Hospodinu a konej dobro. Tak budeš žít v zemi a budeš nasycen. Buď šťastný v Hospodinu. A on ti dá touhy tvého srdce. Odevzdej svou cestu Hospodinu. Rovněž v Něho důvěřuj. A On to vykoná. Způsobí, že to, že jsi na tom správně a že jsi dobrý, se ukáže jako světlo a tvé moudré činy jako poledne. Odpočívej v Hospodinu a buď ochoten na Něho očekávat. Netrap se, když se všechno daří dobře tomu, kdo vykonává své hříšné plány.

To je prvních osm veršů. Povzbuzuji Tě, aby sis četl/a celý tento úžasný Žalm. Kdyby sis chtěl/a číst v této verzi, najdeš ji na stránkách Biblegateway.com

Druhý oddíl je 1. Tesalonickým 5:16-24. Také je to z překladu Verze Nový život (New Life Version).

Neustále buďte plní radosti. Nikdy se nepřestaňte modlit. Ve všem dávejte díky. To je to, co Bůh chce, abyste dělali, kvůli Kristu Ježíši. Nesnažte se zastavit dílo Ducha Svatého. Nesmějte se těm, kteří mluví pro Boha. Všechno zkoušejte a nedovolte dobrým věcem, aby se od vás vzdálily. Straňte se všeho, co i jen vypadá jako hřích.

Nechť Bůh pokoje si vás pro Sebe oddělí. Nechť je každá vaše část pro Boha oddělená. Nechť váš duch a vaše duše a vaše tělo je zachováno úplné. Nechť jste bez viny, když Pán Ježíš znovu přijde. Ten, který vás povolal je věrný a On co zaslíbil, vykoná.

Povzbuzuji Tě, aby ses těmito Slovy útěchy a vzdělání povzbuzoval/a. 

Vložit svou důvěru v Boha se vyplatí

Blog z GCM IPhone Aplikace

úterý 30. července 2013

Jeremjáš 17:5-8
Easy-to- Read Version (ERV)

Toto praví Pán:

„Špatné věci se stanou těm, kteří vkládají svou důvěru v lidi. Špatné věci se stanou těm, kteří jsou závislí na lidské síle. Je to proto, protože přestali důvěřovat v Hospodina. Jsou jako křoví na poušti, kde nikdo nežije. 

Je to horká a suchá země. Je to špatná půda. Toto křoví neví o dobrých věcech, které Bůh může dát.“

„Ale ti, kteří důvěřují v Hospodina, budou požehnaní. Ví, že Hospodin udělá, co řekne. Ti budou silní jako stromy zasazené u potoka, které vyšlou kořeny do vody. Ničeho se nebojí, když začnou být horké dny. Jejich listí je vždy zelené. Nikdy si nedělají starosti ani v roce, který nemá déšť. Vždy nesou ovoce.“

V lidech nebo v pozemských institucích se prostě nenachází žádné zabezpečení ani naděje, ale v našem velikém Bohu je zabezpečení i naděje pro dnešek i pro naši budoucnost.   
Commenting is disabled for this post.

FB 29.06.2013

Každý týden víc a víc vidíme i slyšíme znepokojující věci, které se dějí ve světě. Kdyby to, co vidíme, že se kolem nás děje, bylo všechno, co víme, bylo by snadné si zoufat; ale máme větší důkaz než věci, které vidíme na tomto světě!

Ježíš ve Své modlitbě za nás v Janovi 17 řekl velmi jasně, že jsme na světě, ale nejsme ze světa. Tuto kapitolu si často čti. Ježíšova modlitba je za tebe a bude zodpovězená!

A nyní si všimni způsobu, jak verze „The Message“ překládá Filipským 3:20:

20-21 Ale je tu mnohem víc života pro nás. Jsme občané nebes!

Žijeme ve světě, ale jsme občané většího království a jsme pod lepší vládou než je jakákoli vláda na této zemi. A co víc, 1. Jan 4:4 říká nejenom že nejsme z tohoto světa, ale že Ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Zůstaň plný/á víry. To je to vítězství, které přemáhá svět. (1. Jan 5:4).

A ještě jedna věc k přemýšlení na dnešek i na každý den:

1. Jan 4:17-18 ESV:

Tímto došla Boží láska s námi k dokonalosti, abychom měli důvěru pro den soudu, protože jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě. 18 V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven. Neboť strach má co do činění s trestáním a kdokoli se bojí, nedošel k dokonalosti v lásce.  
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Boží vyšší cesty 2

Glenn Cotton, přepis mluveného kázání z GCM IPhone Aplikace

4. prosince 2012

Chci se vrátit k tomu, o čem jsme hovořili v minulé části. Chcete-li, vraťte se a opět si přečtěte Přísloví 16:3, Žalm 37:5 a Izajáše 55:8-11. Hovořili jsme o Božím plánu, o Boží vizi oproti lidským plánům, schématům a vizím. A že Boží plán je ten, který nám přinese úspěch. Tento plán nás učiní více než vítězi. Tento plán zvítězí. Tento plán je ten, který Jeho slovo skrze náš život uskuteční. Pro tento plán Bůh učinil zaopatření, pro tuto vizi Bůh učinil zaopatření. Bůh tento plán a tuto vizi požehnal.

Žádný jiný plán nebo žádnou jinou vizi požehnat nemusí, pouze tu Svou. Ale Jeho plán a vize jsou již požehnané. Už jsou zaopatřené. A to jsou ty plány a vize, které chceme. 

Nedávno, když jsem se modlil, Bůh mi dal srovnání mezi uskutečněním Jeho plánu a mít dítě. Když se dva lidé stanou manželi, jedna z věcí, po které většina párů touží, je mít děti. A tak začnou o tom hovořit. A dokonce začnou dítě plánovat. A někteří se začnou na příchod dítěte připravovat. Někdy připraví dětský pokoj, pěkně ho vyzdobí, udělají ho krásný, až dítě přijde, aby tam mohlo žít. A někteří jdou ještě dál a už vyberou pro dítě jméno. Veškerá tato příprava, veškeré tyto rozpravy přináší do života manželského páru veliké nadšení. Přináší jim to blaho, protože mají veliké očekávání. 

Ale, víš, veškeré tyto přípravy, i když jsou skvělé a to veškeré nadšení, které to vytváří, to těmto manželům dítě nedá. Aby tento pár mohl mít dítě, musí mít intimní čas. Musí nastat čas, kdy se spolu sejdou, v intimní situaci a tehdy je do ženy zaseto semeno. To semeno uvnitř té ženy roste a pak to dojde na místo, kdy nastane radost z narozeného dítěte. Ale dítě nikdy nepřijde, dokud tam není ten intimní čas. Tak je to i s vizí. Dokud nemáme intimní čas s Bohem, dokud se neseznámíme s Bohem intimním způsobem a nepřijmeme semeno vize od Boha, tak nikdy neuvidíme naplnění té vize. Není to možné. Neexistuje žádný jiný způsob, jak bychom ji mohli přijmout. 

A tak musíme strávit čas na modlitbě, ve Slově, rozjímat nad Božím Slovem tak dlouho, dokud Bůh do nás tu vizi nevloží. Tato vize je ta, kterou Bůh bude zaopatřovat. To je ta, pro kterou Bůh učinil plány. To je ta vize, která uspěje. 

Pak poté, co ta žena otěhotní, nosí to dítě v sobě, musí dostávat správnou péči a výživu. Protože během této doby, které se říká těhotenství, může být to dítě v nebezpečí. Takže se musí udělat zaopatření, které to dítě v ní ochrání. Dítě musí dostávat výživu. Cokoli jí ta žena, tím se vyživuji i dítě. 

Tak je to i s vizí. Musíme se neustále sytit Božím Slovem. Protože Boží Slovo nám dává výživu a vybuduje nás a Boží Slovo také bude dávat výživu té vizi, která je v nás. Tu vizi vybuduje a způsobí, že se v nás rozvine. Víš, mnoho vizí nikdy nedojde k uskutečnění. Hovořím o vizích, které přichází od Boha, nikdy nedojdou k uskutečnění, nikdy se nestanou požehnáním, kterým Bůh chce, aby skrze naplnění byly. Protože jsou potracené nebo nedonošené. Protože pro ně není správná výživa. Nemají správné přijímání věcí od Boha, věcí, které nás povzbudí, které ustanoví myšlenky pokoje, myšlenky radosti, které nás pronesou časy, kdy ta vize vypadá, jako že se nikdy nenaplní. Takže se o tu vizi musíme starat a dávat jí výživu. A dělat věci, které jsou nezbytné, aby se ta vize uskutečnila. 

A pak když nastane čas, aby se dítě narodilo, žena přijde do situace, které se říká porod. Ve Starém i Novém zákoně Bible hovoří o práci ku porodu. Pavel konkrétně hovořil o práci ku porodu, když došlo na církev v Galácii. Řekl, znovu pracuji ku porodu za vás, dokud ve vás nebude zformován Kristus, dokud neuvidíte všechno, co je v Kristu vaše, dokud neuvidíte, že už jste v Kristu, dokud neuvidíte, co můžete dělat v Kristu a pracuji ku porodu, abyste tyto věci uviděli. Vize se narodí skrze tento proces porodu. Je to stejné jako když se skrze proces porodu narodí dítě. Pavel hovořil o čase intenzivní modlitby, dokud se ta vize neporodí do naprostého uskutečnění. 

Stejně jako žena, když rodí, přijde pak do situace, kdy je to silnější (intenzivnější) a pak se narodí dítě. Pak je tam radost. Pak je tam s dítětem to požehnání a mohou si dítě vzít domů a dát ho do pokoje, který pro něj připravili a mohou dítěti dát jméno, pro které se rozhodli. A tak je to i s vizí. Když dojdeme na to místo, kdy se vize rodí, jsme v období, kdy je to intenzivní, to je období, kdy nám Bůh dává konečnou podobu té vize a přivádíme ji na zem. A s tou vizí bude požehnání. Vize vyžaduje čas. Buď je ta vize od Boha anebo to není žádná opravdová vize. 

Opět, jak jsem již včera řekl, Bůh chce, ať jsi požehnaný/á. Bůh chce, ať jsi více než vítězem. Bůh chce, ať naplníš to, co pro tvůj život má. Ale pouze Jeho plán zvítězí. Pouze Jeho plán tě učiní více než vítězem. Strav s Ním čas. Rozjímej nad Božím Slovem, modli se v duchu, dokud ta vize v tobě není zformována. Pak se o tu vizi starej. Vyživuj tu vizi a syť ji tak dlouho, dokud neuvidíš, že nastal čas pro tu vizi, aby se narodila. A když nastal ten čas a ty ten čas strávíš a tu vizi porodíš, tehdy nebude vyčkávat, přijde a bude požehnáním pro tebe i pro všechny, kteří jsou kolem tebe.        
Commenting is disabled for this post.

Boží vyšší cesty

Glenn Cotton, přepis mluveného kázání z GCM IPhone Aplikace

27. listopadu 2012

(Boží plány jsou vždy lepší než naše. Jeho plány jsou úplné a vždy vedou k požehnání!)

Izajáš 55:8-11

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. 

Žalm 37:5 říká: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Přísloví 16:3 říká: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány (myšlenky KJV) budou zajištěny.

Když se dnes podíváme na církevní svět, vidíme mnoho organizací, plánů a takzvaných služeb a organizací, které vytvořili lidé. Mnohé z nich byly vytvořené lidskými plány a nápady. Lidé, buď sami nebo se skupinou lidí dělají to, co se obrátilo v náhlé nápady. Bůh v nich není. Vzpomínám si, že v Žalmu 127 Bůh řekl, že ti, kteří staví dům, se nadarmo namáhají, jestliže ho nestaví Hospodin. 

Víte, existují lidské plány a záměry, které velmi brzy uvidíme, jak přijdou vniveč. Mnohé z toho co vidíme v církevní světě, přijde vniveč. Ne, jestliže je záměrem toho plánu a té vize, udělat všechno, co Bůh chce udělat, musí být od Boha. Musí přijít od Něho. Musí to být Jeho plán.

Víte, Jeho plán, Jeho způsob je požehnaný. Jeho plán, Jeho způsob je už zaopatřený. A když chodíme v Jeho plánu a v Jeho způsobu, tak zjistíme, že jsme ochráněni před útoky nepřítele, protože v Jeho plánu je zabudovaná ochrana. On nás vede po cestě, po které ve skutečnosti už šel před námi za nás. Bůh neudělal to, že by ti jen tak něco vhodil do života a ty aby sis s tím skrze pokus a omyl musel poradit a přitom zjistit: No, tak tahle část nefungovala, tak zkusíme něco jiného. Ne, to je lidský plán. Bůh řekl, mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky, mé cesty jsou vyšší než vaše cesty. 

Ale Bůh řekl, Mé Slovo, Mé Slovo, které vyjde z mých úst, které je od nás všech svobodné, jestliže se zastavíme, jak jsem o tom hovořil v nedávném vyučování: Zpomal, poslouchej Boha, naslouchej Bohu, vyhlas, co Bůh řekl, Jeho Slovo má v sobě moc, která způsobí, že se naplní. Nepostrádá moc k naplnění. 

A tak když jsme dostali to, co o tom řekl Bůh, když jsme dostali plán od Boha, tehdy Bůh nejprve ustanoví naše myšlenky. Dá nám myšlenky které nás přivedou k pokoji, dá nám myšlenky pokoje a utišení, dá nám myšlenky, které nám pomohou vytrvat, když se zdá, že se naše vize nenaplní, že neuvidíme ovoce té vize. Naše myšlenky budou ustanovené, budou ustálené a my budeme v pokoji a budeme v radosti, což nás udělá silné v Pánu. A pak protože jsme svěřili svou cestu Hospodinu, On, to je Jeho Slovo v nás, Jeho Slovo působící skrze nás, naplní, co Bůh pro nás určil, abychom dělali. Naše služby budou úspěšné, naše práce, zaměstnání v těchto věcech uspěje. Naše firmy, podniky, které jsme založili a kde nám Bůh ukázal způsob, jak to dělat, uspějí.  

Bůh chce, ať si požehnaný/á. Bůh chce, ať uspěješ. Bůh chce, ať zvítězíš. Bůh chce, ať jsi víc než vítěz. A ten plán, který tě udělá více než vítězem, bude ten, který přijde od Něho. Ne skrze náhlé nápady, ne skrze skvělé plánování. Ale ten plán, který nám dá Bůh.

Buď dnes požehnaný/á, následuj Boží plán, Jeho záměr a usiluj o Jeho cíle ve svém životě.     
Commenting is disabled for this post.

Víc a lepší 

Glenn Cotton, přepis mluveného kázání z GCM IPhone Aplikace

18. listopadu 2012

Když jsem učil v biblické škole v Praze, rád jsem se studenty něco dělal. Hovořili jsme o obnovení pro lidi, kteří to čas od času minou, dostanou se do nepořádku a do průšvihu. Studenty jsem učil, že Bůh nikdy neobnovuje věci tak, jak byly dříve. Ale Bůh vždy obnovuje věci lépe, než byly dříve. Víte, Bůh je Bohem „více a lepší“. Máme lepší smlouvu, založenou na lepších zaslíbeních, protože Bůh nebyl uspokojen se smlouvou, kterou měl s Izraelci tehdy ve Staré smlouvě. A tak jsem to studentům říkal a jejich slovo pro „better“ je „lepší“. Tak jsem říkal: „Víte, když Bůh obnovuje věci, tak je dělá tak dobré, jak byly před tím.“ A oni řekli: „Ne, ne, ne.“ A pak zvolali: „Lepší, lepší,“ protože se dozvěděli, že když Bůh obnoví náš život poté, co jsme udělali nepořádek, neudělá ho takový, jaký byl dříve, ne pouze tak dobrý. To není pro našeho Boha dost dobré. On ho udělá lepší.

Efezským 3:20-21 jsou verše, které lidé často citují. Podíváme se na ně, protože hovoří o skutečnosti, že Bůh je Bohem více. Je Bůh, který dělá věci lepší.

Tomu pak, který působením své moci v nás může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.  

Bůh je mocen učinit neskonale víc, než zač prosíme nebo si myslíme. Víte, náboženství mě nikdy nepřestává udivovat a znechucovat. Protože náboženství vždy ukazuje Boha jako Boha, který bere. Boha, který od nás požaduje veliké věci a vkládá na nás těžká břemena. Náboženství nás stále okrádá o to, co Bůh pro nás zamýšlí. 

Čím jdu ve svém rozjímání nad Slovem dál, čím víc chodím s Bohem, tím víc si uvědomuji, že jsem ještě ani nesetřel povrch Boží dobroty. Nezačal jsem ještě ani rozumět všemu, co Bůh má pro mě připravené a co všechno Bůh zamýšlí, abych se z toho těšil, zatímco jsem na této zemi. 

Víte, náboženství bude dělat kompromisy s učením, jako je uzdravení. Bůh učinil pro naše uzdravení zaopatření. Učinil pro naše uzdravení hojné zaopatření. Nemusíme chodit v nemoci ani bolesti. Nemusíme mít stres mysli, protože Ježíš to všechno nesl. Nebyl to lidský nápad. Byl to Boží nápad. 

Lidé říkají, že v evangeliu žádné zdraví není. Minuli to. Protože samotné Boží Slovo má v sobě moc k uzdravení našeho těla, ke stabilizování a utišení naší mysli a dát nám zdravé myšlenky k vyhnání veškerého strachu, veškerého odrazení, veškeré hrůzy a všeho co by způsobilo, že bychom byli deprimovaní nebo utlačovaní. Bůh udělal všechno. Skrze Ježíše všechno vykonal. 

Pak Bůh řekl, jestliže dáme, bude nám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a přetékající, tu nám lidé dají do klína. Náboženství říká: „Ne, Bůh chce, abys měl jen co ti stačí.“ Tak to si měli před tím, než to začali učit, promluvit s Davidem, protože David řekl: Můj kalich přetéká. Neřekl, že v kalichu bude jen troška, jen tak akorát, aby takzvaně řečeno byla „píšťalka vlhká“ . Ale On zaopatří přetékání. Bůh je Bohem super hojnosti. Jak už jsem na to před chvílí odkázal. Za Staré smlouvy Bůh nebyl s touto smlouvu spokojen, protože tato smlouva Mu nedovolovala neustále žehnat a aby proud požehnání proudil k lidem, kteří pod tou smlouvou byli. Takže když s tou smlouvou nebyl spokojen, uzavřel, podle epištoly Židům, lepší smlouvu, založenou na lepších zaslíbeních. Vlastně to ústřední téma v knize Židům je pro mě „lepší.“ Bohu se nelíbilo, tak jak to bylo, protože Bůh nemohl žehnat a nemohl být Bohem, který je v životech lidí „více“, protože nedokázali tu smlouvu dodržet kvůli slabosti těla. 

Takže nám dal Ježíše, který je lepší obětí. Ježíše, který byl ten jediný, kdo dokázal tu Starou smlouvu dodržet a uspokojit Boží spravedlnost, abychom se my mohli těšit z „více“. Bůh je Bohem více a já se modlím, abyste nad Jeho Slovem rozjímali, abyste byli silní v Jeho Slově, abyste dostali to více, které Bůh pro vás má. Možná se ti dnes daří velmi dobře. Chvála Bohu za to. Ale Bůh má pro tebe více, ještě dnes.  
Commenting is disabled for this post.

Klíč, který získá výsledky 

Glenn Cotton, přepis mluveného kázání z GCM IPhone Aplikace

16. října 2012

(Naše vlastní plány podléhají nezdaru, ale existuje způsob, který přináší výsledky. Zde je klíč.)

Nedávno jsem slyšel jednoho člověka říct něco, co mě požehnalo a věřím, že tobě i mě to bude velmi k užitku. On si ve svém životě procházel obdobím, kdy věci nešly tak, jak by chtěl. Takže přišel s několika plány, jak se z té situace dostat ven. Ale vždy když začal jeden ze svých plánů uskutečňovat, tak se stalo něco, co ten plán ukončilo a on nedokázal učinit ten krok, který chtěl. Tak se rozhodl, že stráví nějaký čas na modlitbě s půstem a tak to udělal a Bůh mu dal čtyři věci. Zaprvé řekl: Zpomal. 

Když to pověděl, vzpomněl jsem si, že se ve Slově říká: Upokoj se a věz, že Bůh je Bůh. Tehdy u Rudého moře, když Mojžíš a Izraelci došli k Rudému moři, byli u konce. Před sebou měli Rudé moře a za sebou faraonovu armádu. Bůh jim řekl: „Stůjte v klidu a uvidíte spasení Hospodinovo.“ 

Někdy jsme příliš zaneprázdnění. Naše mysl burácí jako stroj a nejsme ztišení a nejsme v pokoji. Když jsme takový, Bůh s námi nemůže jednat. Nepředáme vládu (správu) svého života Bohu, aby On mohl způsobit něco, co bude pro náš život požehnáním.

Takže ten muž řekl, že Pán mu pověděl: Zpomal.

Pak Bůh tomu muži řekl: Poslouchej Boha. Poslouchej Boha. 

Víš, ti, kteří Boha slyší, jsou ti, kteří poslouchají a mají záměr, že uslyší. Neustále slyším, že když Bůh řekl Šalamounovi, že může mít cokoli, co chce, že požádal o moudrost. Ale když si přečteš ten oddíl a budeš ho studovat, tak zjistíš, že Šalamoun ve skutečnosti o moudrost neprosil. Poprosil o rozumějící srdce. To slovo „porozumění“ v hebrejštině znamená: srdce, které soustředěně poslouchá s úmyslem slyšet a řídit se tím. 

Víte, my musíme Boha poslouchat. Musíme poslouchat soustředěně. Musíme Bohu naslouchat, naslouchat tomu co říká s vědomím, že když uslyšíme, co nám říká o naší situaci, budeme v tom kráčet a budeme se tím, co říká, řídit. To je víra. To se líbí Bohu. 

A tak když máme takové srdce, uslyšíme Boha a tak protože Šalamoun dokázal Boha slyšet, Šalamoun chodil ve veliké moudrosti a používal velikou moudrost v rozhodnutích a v soudech, které vykonával pro izraelský národ. Nebyla snad veškerá tato moudrost do Šalamouna prostě vylitá? Šalamounovi byla dána schopnost porozumět, jak se k této moudrost dostat. To je to, co potřebujeme. Takže Bůh řekl: Poslouchej Boha.

Pak ta třetí věc, o které ten muž řekl, že mu Bůh pověděl, byla: Naslouchej Bohu. 
Víš, jedna věc je Boha poslouchat, ale když Bůh začne mluvit, musíme Mu naslouchat. A nedělej to tak, jak někteří lidé při rozhovoru. Zatímco to slyší, tak si to zároveň upravují. Ne, když Bůh mluví, tak nechej to, co Bůh říká, ať je tím, co Bůh říká. S vědomí, že když to co Bůh říká, zavedeme do svého života, tak to přinese výsledek, po kterém toužíme. Bůh je zdaleka moudřejší než my. Víte, my můžeme přijít s jakýmsi plánem, ale Bůh řekl, že Jeho myšlenky jsou vyšší než naše myšlenky. Ale On Své myšlenky před námi skoupě nezadržuje, On k nám může mluvit. Dá nám moudrost, kterou potřebujeme. 

Pak ta poslední věc, o které ten muž řekl, že mu Bůh pověděl, byla: Když si mě slyšel, vyhlas a prohlas to, co jsem k tobě promluvil. Potřebujeme začít říkat to, co Bůh řekl. Ježíš to udělal. Řekl, že: „Skutky, které konám, nejsou mé skutky, ale slova, která slyším od Otce, ta mluvím. Mluvím pouze to, co mluví On. Můj Otec pracuje, i já podobně pracuji neboli pracuji podle toho, jak pracuje Otec. Dívám se, co Otec dělá, naslouchám tomu, co Otec říká a tyto věci dělám a dělání těchto věci je důvodem, proč dostáváme ty zázraky, které skrze mou službu dostáváme.“ 

Chci, ať jsi požehnaný/á. Chci ať jsi úspěšný/á ve všem, k čemu přiložíš ruku. Chci, ať prosperuješ ve všem, k čemu přiložíš svou ruku a Bůh to chce také. Řekl to ve Svém Slově. Takže: Upokoj se. Zpomal. Poslouchej Boha. Naslouchej Bohu. A pak vyhlas to, co Bůh řekl a podle toho také jednej.        
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded