Profile cover photo
Profile photo
Glenn Cotton Ministries- Blog
About
Glenn Cotton Ministries- Blog's posts

Post has shared content
@1
Ty držíš klíč

pátek 12. srpna 2011

Příliš často slyšíme, jak se někdo ptá: „Proč s tím nebo oním Bůh něco neudělá?“ Jiní dělají výroky jako: Jestliže mě Bůh chce uzdravit, tak mě uzdraví nebo kdyby Bůh chtěl, abych to nebo ono měl, tak by mi to dal. Myslí si, že protože je Bůh všemocný, tak by měl pro nás udělat všechno. A to, můj příteli, je náboženství ve své nejhorší podobě! Náboženství je systém falešným nápadů a učení, které se pokouší dát naši zodpovědnost na Boha.

Marek 11:23

Ježíš nám nikdy neřekl, abychom prosili Boha, aby přesunul naše hory. Řekl nám, abychom si vzali Boží víru, která je skrze Jeho Slovo dostupná a přikázali hoře, ať se vrhne do moře. Ježíš pokračoval a řekl, že jestliže promluvíme k hoře a budeme věřit svým vlastním slovům, budeme mít, co říkáme. Tímto způsobem uvolníme v naší situaci Boží víru. Bible nikde neříká, že Bůh bude přesouvat naše hory! Dostali jsme autoritu, abychom proti našim horám uvolnili Boží moc. Bůh bude pracovat a může pracovat jen skrze naši autoritu. On zaopatří moc, ale my ji musíme uvolnit.
Bůh nám dal všechny věci, které patří k životu a Zbožnosti (2. Petr 1:3). Naposledy, když jsem studoval slovo „všechny“, znamenalo, že nic nebylo vynecháno. Tomu slovu jsem se naučil ve třech jazycích, včetně řečtiny a ve všech třech jazycích je stejné. Mnozí věřící „čekají na Boha“, až jim dá věci, které už vlastní. Tyto věci jsou u nás v úschově, ale my musíme vzít klíč a otevřít trezor a vzít si, co nám patří. Ten klíč je víra a použijeme ho slovy plnými víry.
Satan, náš protivník, mučí tolik vzácných Božích dětí a to je ostuda. Ježíš oznámil, že církev má autoritu nad veškerou Satanovou mocí (Lukáš 10:19). Jinými slovy satan nemůže udělat nic, co jsme mu zakázali. Přesto, mnozí věřící si kladou otázky, proč Bůh s tím něco neudělá. To je naše zodpovědnost! Náboženství si nerado bere zodpovědnosti, ale my si ji vzít musíme! Bůh nám řekl, abychom se Poddali Bohu, vzepřeli ďáblu a on (ďábel) od nás uteče! (Jakub 4:7)
Víš, my držíme klíč. Musíme přestat čekat na Boha, až převezme zodpovědnost, kterou pověřil nás. Dostali jsme ohromnou autoritu a Satan je už poražen. Vstaň a použij svou víru! Přesuň své hory! Přijmi to, co je tvoje! Vzepři se Satanu!

Post has shared content
@1
Ty držíš klíč

pátek 12. srpna 2011

Příliš často slyšíme, jak se někdo ptá: „Proč s tím nebo oním Bůh něco neudělá?“ Jiní dělají výroky jako: Jestliže mě Bůh chce uzdravit, tak mě uzdraví nebo kdyby Bůh chtěl, abych to nebo ono měl, tak by mi to dal. Myslí si, že protože je Bůh všemocný, tak by měl pro nás udělat všechno. A to, můj příteli, je náboženství ve své nejhorší podobě! Náboženství je systém falešným nápadů a učení, které se pokouší dát naši zodpovědnost na Boha.

Marek 11:23

Ježíš nám nikdy neřekl, abychom prosili Boha, aby přesunul naše hory. Řekl nám, abychom si vzali Boží víru, která je skrze Jeho Slovo dostupná a přikázali hoře, ať se vrhne do moře. Ježíš pokračoval a řekl, že jestliže promluvíme k hoře a budeme věřit svým vlastním slovům, budeme mít, co říkáme. Tímto způsobem uvolníme v naší situaci Boží víru. Bible nikde neříká, že Bůh bude přesouvat naše hory! Dostali jsme autoritu, abychom proti našim horám uvolnili Boží moc. Bůh bude pracovat a může pracovat jen skrze naši autoritu. On zaopatří moc, ale my ji musíme uvolnit.
Bůh nám dal všechny věci, které patří k životu a Zbožnosti (2. Petr 1:3). Naposledy, když jsem studoval slovo „všechny“, znamenalo, že nic nebylo vynecháno. Tomu slovu jsem se naučil ve třech jazycích, včetně řečtiny a ve všech třech jazycích je stejné. Mnozí věřící „čekají na Boha“, až jim dá věci, které už vlastní. Tyto věci jsou u nás v úschově, ale my musíme vzít klíč a otevřít trezor a vzít si, co nám patří. Ten klíč je víra a použijeme ho slovy plnými víry.
Satan, náš protivník, mučí tolik vzácných Božích dětí a to je ostuda. Ježíš oznámil, že církev má autoritu nad veškerou Satanovou mocí (Lukáš 10:19). Jinými slovy satan nemůže udělat nic, co jsme mu zakázali. Přesto, mnozí věřící si kladou otázky, proč Bůh s tím něco neudělá. To je naše zodpovědnost! Náboženství si nerado bere zodpovědnosti, ale my si ji vzít musíme! Bůh nám řekl, abychom se Poddali Bohu, vzepřeli ďáblu a on (ďábel) od nás uteče! (Jakub 4:7)
Víš, my držíme klíč. Musíme přestat čekat na Boha, až převezme zodpovědnost, kterou pověřil nás. Dostali jsme ohromnou autoritu a Satan je už poražen. Vstaň a použij svou víru! Přesuň své hory! Přijmi to, co je tvoje! Vzepři se Satanu!

Post has attachment

Post has shared content
@1
Žádná obyčejná kniha

úterý 6. března 2012

Když nám Bůh dal Své Slovo, naši Bibli, Jeho záměrem bylo zjevit nám Sám sebe a Svou vůli
a zmocnit nás, abychom v tomto současném věku žili vítězně. Mnozí přicházejí o obě tato zjevení i moc, která je jim skrze Slovo dostupná. Jeden z hlavních důvodů proč toto spojení nemají je, že mnozí, ne-li většina, jedná s Biblí pouze jako s další obyčejnou knihou. A jak uvidíme v písmech, k tomu má Bible hodně daleko. Uděláme si čas a uvidíme s čím (nebo správněji řečeno s Kým) jednáme a jak tuto moc a zaslíbení Božího Slova přijmout.

Ve 2. Petrovi 1:15-21 nám Petr říká, že Slovo nejsou jednoduše vychytrale vymyšlené báje a říká, že on byl očitým svědkem věcí, týkajících se Ježíše, Slova v těle. Petr pokračuje a říká, že máme jistější Slovo, než být očitým svědkem, máme Písma, která byla dána svatým lidem skrze Ducha Svatého.

Pavel napsal ve 2. Timoteovi 3:16, že veškeré Písmo je Bohem vdechnuté. Člověk není tvůrce Slova. Bůh je původce a Jeho Svatý Duch ho vdechl do srdcí lidských pisatelů. Když anděl Gabriel mluvil k Marii, řekl o Božích Slovech toto:

Neboť s Bohem nic není nikdy nemožné a žádné slovo od Boha nebude bez moci ani nebude nemožné jeho naplnění. Lukáš 1:37, Rozšířená verze.

Židům 4:12 říká, že Boží Slovo je živé a mocnější než jakýkoli dvojsečný meč a může rozdělit mezi duchem a duší. Verš pokračuje a říká, že může zjevit myšlenky a motivy.

Římanům 10:17 říká, že víra přichází ze slyšení Božího Slova. Víra pro věřícího zpřístupňuje Boží milost. Milost je uvolnění Boží moci v náš prospěch.

Příště probereme, jak se na tuto moc napojit a porozumět zjevením, která jsou v Božím Slovu obsažena.

Post has attachment

Post has shared content
@1 
Nejsi zapomenutý/á

čtvrtek 12. ledna 2012

Je nám řečeno, že právě před pár týdny populace na zemi překročila počet sedmi miliard. Jestliže člověk nezná našeho Nebeského Otce, tak bude pravděpodobně velmi snadné se
v tak obrovském počtu cítit naprosto nevýznamný. Mnozí se tak cítí. Jsou neustále sklíčeni pocitem hluboké osamělosti a cítí, že nikomu na nich ve skutečnosti nezáleží nebo si na ně asi nevzpomene. Dokonce i někteří proroci ve Starém Zákoně měli takové pocity. Možná, že někdo kdo toto čte, se právě teď tak cítí. Mám pro tebe dobrou zprávu.

V Lukášovi 12:6-7 Ježíš řekl následující:

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

Bůh o tobě zná každý detail. Dokonce tě znal ještě před stvořením světa a učinil pro tebe skvělý plán.

Jeremjáš 29:11

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Teď se podíváme na tento verš do Rozšířené Bible:

Neboť já znám myšlenky a plány, které mám pro vás, praví Hospodin, myšlenky a plány
o blahu a pokoji a ne o zlu, abych vám dal v konečném výsledku naději.

Tak a teď si zvaž, co Bůh až do teď pro tebe udělal. Přečti si Jana 3:16. Bůh tě tak miloval, že za tebe dal Svého jediného syna. Ve více než sedmi miliardách lidí není ani jeden, pro koho by to Bůh neudělal! 1. Jan 4:16 říká, že Bůh je láska. Je to samotná podstata Jeho bytosti a přirozenosti. Bůh skrze Svou lásku a Svou víru stvořil celý vesmír a zachovává ho v chodu. Jeho láska je dostatečně veliká, aby to udělala, ale On stále myslí na každého z nás jednotlivě - až do bodu, kdy zná počet vlasů na naší hlavě.

David čelil času velikého zoufalství a osamělosti, když on a jeho muži ztratili všechno, co jim bylo drahé, včetně svých manželek a dětí (viz. 1. Samuel 30). Čtvrtý verš říká, že plakali, až už neměli sílu plakat. To už je veliká sklíčenost a jako kdyby to nestačilo, jeho muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Šestý verš je klíčem k obratu. David se povzbudil v Pánu a získali zpět, co jim nepřítel ukradl.

Příteli, věřím, že nikdy nedovolíš osamělosti nebo pocitu nevýznamnosti, aby tě sklíčil. Bez ohledu na to, kde žiješ, nejsi zapomenut. Devadesát procent světa možná nikdy neslyšelo název tvého města nebo vesnice, ale Bůh ví, kdo jsi a kde jsi. Nezapomněl. Možná jsi neznámý, ale ne pro Boha. Ty nejznámější celebrity na světě nejsou pro Něho důležitější, než jsi ty. On tě miluje. Rozjímej nad touto pravdou a povzbuď se v Pánu.

Post has shared content
@1
To nejlepší ještě přijde

úterý 10. ledna 2012

V Janovi ve druhé kapitole čteme příběh o prvním zázraku, který Ježíš vykonal během Svého času na zemi. Tehdy při svatební hostině v Káně proměnil vodu ve víno. Když to víno, které předtím bylo vodou, donesli správci hostiny, správce upozornil na to, že ve většině případů se nejprve podává lepší víno a pak později víno, které není tak dobré. Na této hostině to nejlepší přišlo na konec. Je to skutečně předobraz a předzvěst věcí, týkajících se Církve. Dostali jsme nové víno.

Prohlídka písma ukáže, že takto Bůh pracuje a že zachoval to nejlepší pro poslední dny. Jsem přesvědčen, že je to právě před námi. Chystáme se vstoupit do těchto dnů Božího nejlepšího! Podíváme se na několik věcí, které Bůh o tom řekl:

Sláva tohoto pozdního domu bude větší nežli prvního. První dům je Starý Zákon, pozdní je nový zákon. (Ageus 2:9).

Církev má být slavná ve svých závěrečných dnech! (Efezským 5:25-27)

Synové Boží mají být zjeveni. (Římanům 8:18-19)

Lepší věci byly zachované pro nás. (Židům 11:39-40)

A zde je něco, ohledně čeho se zkontroluj. Někteří možná říkají: „No, nemyslím si, že všechny tyto věci se mají brát doslova.“ Všechno je to v tom, jak vidíš Bibli. Pro mnoho lidí je Bible dobrou literaturou, ale pro ty, kteří ji skutečně znají, je Bible Boží Slovo. Jestliže to Bůh zaslíbil, tak to také naplní! (4. Mojžíšova 23:19)

Boží zaslíbení, že to nejlepší přijde nakonec, je jisté. Bůh to naplní pro ty, kteří Ho
v těchto dnech hledají. Neber Jeho Slovo na lehkou váhu. Důvěřuj Mu. Vezmi ho za Slovo. Nebudeš zklamaný/á!

Post has shared content
Vlastni svou duši

úterý 3. ledna 2012

Jsme v dalším roce. V myslích většiny lidí to není obyčejný rok. Někteří ho vidí jako velikou příležitost. Jiní chodí ve strachu z toho, co rok 2012 přinese. Některým dokonce bude kvůli tomu strachu jejich srdce zmírat. V Lukáši 21:26 toto Ježíš předpověděl, že
v těchto dnech nastane.

Nebezpečné časy, o kterých psal Pavel Timoteovi, jsou zde. Toto jsou ty dny. (2. Timoteovi 3:1). Pro ty, kteří žijí bez Boha, věci budou čím dál tím víc nebezpečnější
a zmatené. Avšak věřící mezi těmi, kteří se bojí a jsou zmatení, nejsou. Je nám řečeno, co máme v těchto časech dělat.

Podívej se do Lukáše 21:19. V tomto oddíle Ježíš dává Svým následovníkům pokyny, aby v trpělivosti ovládli své duše. Slovo „trpělivost“ by se ve skutečnosti měli přeložit slovem „vytrvalost“ a to znamená vzepření se proti něčemu nebo někomu s použitím síly svědomí. V 1. Petrovi 5:9, nám Petr říká, abychom se vzepřeli Satanovi (a jeho útokům), vytrvale ve víře. Když se vzepřeme nepříteli ve víře, ovládneme svou duši. (Více o tom ve čtvrtek.)

Když člověk má svou duši v naprostém vlastnictví, jeho mysl a city jsou potichu. Nebojí se. Není zmatený. Zůstává v klidu i v nejhorších bouřích. Když Ježíš spal na zádi lodi uprostřed bouřky, měl svou duši ve vlastnictví; Jeho učedníci ne!

Rok 2012 přinese mnoho příležitostí k ovládnutí duše. A vlastně u mnohých to bude záležitostí života a smrti. Stůj ve víře a vyhlašuj konec od začátku. S Bohem, jako naším pomocníkem se nebudeme bát. S Jeho životem v nás budeme ještě mít ten nejskvělejší rok!

Vlastni svou duši 2

čtvrtek 5. ledna 2012

V úterním blogu jsem psal o tom, jak je důležité vlastnit svou duši. Ježíš řekl, že bychom měli v trpělivosti (vytrvalosti) ovládnout svou duši. To znamená, že nebudeme přemoženi strachem nebo zmatkem, kvůli věcem, které se kolem nás dějí. Také jsme stanovili trpělivost jako vzepřít se silou svědomí. Víra, podle Petra, je moc, kterou se máme vzepřít Satanovi a jeho útokům. Dnes ti chci ukázat, jak být silný ve víře a úspěšně se vzepřít.

První věc k zapamatování je, že víra pracuje skrze lásku (Galatským 5:6). Čím je naše láska silnější, tím silnější je naše víra. Juda nám dává do toho porozumění ve verších
20-21. Říká nám, že se máme modlit v Duchu Svatém a tak se zachovat v Boží lásce, která nás vybuduje v naší nejsvatější víře. To je něco, co bychom měli běžně dělat každý den.

Za druhé, musíme si pamatovat, že víra pracuje s nadějí nebo očekáváním. Kde není žádná biblická naděje, tam není žádná víra. Římanům 10:17 říká, že víra přichází ze slyšení Slova. Tento kontext znamená slyšet znovu a znovu a to s důsledností. Písma jsou také zdrojem naší naděje (Římanům 15:4). Abychom svou duši ovládli, musíme denně rozjímat nad Slovem a obnovovat si mysl.

Za třetí k zapamatování si je, že víru vždy doprovází radost. (Římanům 15:13 & 1.Petr 1:8). V Nehemjáši 8:10 nacházíme, že radost Hospodinova je naše síla. Tato radost není citové opojení, i když nakonec ovlivní i naše emoce. Tato radost je duchovní a pochází
z uvěření, že to co Bůh zaslíbil, je také mocen a ochoten pro nás udělat.

Nakonec, víra bude vyhlašovat konečný výsledek ještě před tím, než je vidět. Ježíš řekl konečný výsledek pro Lazara. I když Lazar byl nemocný a nakonec zemřel, Ježíš řekl, že koncem nebude smrt, ale Lazar bude žít a přinese slávu Bohu. Ježíš je náš příklad. Jestliže to fungovalo pro Něho, bude to fungovat i pro tebe. Možná to, čemu čelíš, není zrovna otázka života a smrti, ale ať už je to cokoliv, vyhlas konečný výsledek. Nevzdej se své důvěry a drž pevně své vyznání víry. Nezapomeň vždy mluvit svou víru, ne to co vidíš (Židům 10:35; Židům 10:23 & 2. Korintským 4:13). Chodíme vírou a ne viděním (2. Korintským 5:7).

Víra pracuje skrze lásku a vyzařuje naději a radost. Také nám dává pokoj. Podívej se zpět do Římanům 15:13. Když všechny tyto věci jsou přítomné, jsi v duchu víry a budeš směle mluvit! Budeš silný/á, radostný/á, pokojný/á a budeš vlastnit svou duši bez ohledu na to, co se v roce 2012 děje!

Post has shared content
Povzbuzující slovo do naší doby

středa 7. listopadu 2012

Dnes ráno, když jsem uvažoval o výsledku včerejších voleb a možných dopadech, které to může mít na náš národ v budoucnosti, Bůh mi zdůraznil některé věci ze Svého Slova, které mě velmi požehnaly a povzbudily. A vlastně, když jsem nad nimi rozjímal, povstala ve mně radost PÁNOVA a dala mi velikou naději. Všimni si, že to není pouhý optimismus, ale živá naděje v Boha. Je to víc než optimismus! Je to skutečné a je to jisté!

Nejprve mi Bůh připomněl, že naše (věřícího) občanství je v Nebi a podle 2. Korintským 5:20 jsme velvyslanci tohoto království.
 
Filipským 3:20 (J. B. Phillips, Nový Zákon) … jsme občané Nebe; naše vyhlídky jdou dál až za hranice tohoto světa k nadějnému očekávání spasitele, který přijde z Nebe, Pána Ježíše Krista.

Pak mi Bůh připomněl, že ať už se v tomto světském systému, ekonomice a ve vládách děje cokoliv, my věřící, jsme požehnaní nezvratným požehnáním. Jsme zmocněni k tomu, abychom ve všech svých záležitostech měli zdar. Mezi námi a těmi, kteří jsou bez Boha, bez naděje a bez Krista, je veliký rozdíl. Bůh vždy ukazuje, že mezi těmi, kteří jsou Jeho a těmi ze světa, je rozdíl. Příběhy Izáka, Jákoba, Josefa a Izraelců v Egyptském národě jsou jen několika málo příklady o tomto rozdílu. Zatímco se celý tento plán posledních časů bude vyvíjet, budeme svědky stále se rozšiřujících rozdílů mezi námi, kteří máme více a více světla, požehnání a slávy a těmi, kteří chodí v temnotě. Naše světlo a všechny jeho dopady budou neustále růst, zatímco oni budou klopýtat a nebudou vědět, o co klopýtli.

Přísloví 4:17-19  Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.    

Samozřejmě, že jsem si pak vzpomněl na Jeremjáše 29:11 (KJV):

Neboť já znám myšlenky, který o vás přemýšlím, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát očekávaný konec.

Pak mi Pán připomněl modlitbu našeho velikého Nejvyššího Kněze v Janovi 17 a co řekl Otci v patnáctém verši:

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

V Žalmu 91 Bůh ukázal, že co se Ježíš modlil v Janovi 17, bylo podle Jeho vůle, takže věřím, že můžeme odpočinout v neselhávající pravdě, že Ježíšova modlitba bude pro nás zodpovězena.

Nesmíme zapomenout, že jsme světlo světa a solí země. Na pochmurnost není čas! Je čas zářit. Není čas, abychom ztratili své aroma a vůni. Máme být ti, kteří dobře voní vůní života. Máme být ti, kteří ochutnávají dobro se sladkostí našeho Boha a Jeho Syna, Ježíše.

Jestliže svou radost a naději ztratíme, pomysli na to jak to udělá tento svět neveselý a bez útěchy. My jsme světlem na tomto místě hříchu a temnoty. Ty i já jsme to všechno, co stojí mezi těmi, kteří klopýtají v temnotě a věčným zatracením. Je čas pro církev Ježíše Krista, aby stála slavně na této zemi, tak jak ještě nikdy před tím!  

Post has shared content
Povzbuzující slovo do naší doby

středa 7. listopadu 2012

Dnes ráno, když jsem uvažoval o výsledku včerejších voleb a možných dopadech, které to může mít na náš národ v budoucnosti, Bůh mi zdůraznil některé věci ze Svého Slova, které mě velmi požehnaly a povzbudily. A vlastně, když jsem nad nimi rozjímal, povstala ve mně radost PÁNOVA a dala mi velikou naději. Všimni si, že to není pouhý optimismus, ale živá naděje v Boha. Je to víc než optimismus! Je to skutečné a je to jisté!

Nejprve mi Bůh připomněl, že naše (věřícího) občanství je v Nebi a podle 2. Korintským 5:20 jsme velvyslanci tohoto království.
 
Filipským 3:20 (J. B. Phillips, Nový Zákon) … jsme občané Nebe; naše vyhlídky jdou dál až za hranice tohoto světa k nadějnému očekávání spasitele, který přijde z Nebe, Pána Ježíše Krista.

Pak mi Bůh připomněl, že ať už se v tomto světském systému, ekonomice a ve vládách děje cokoliv, my věřící, jsme požehnaní nezvratným požehnáním. Jsme zmocněni k tomu, abychom ve všech svých záležitostech měli zdar. Mezi námi a těmi, kteří jsou bez Boha, bez naděje a bez Krista, je veliký rozdíl. Bůh vždy ukazuje, že mezi těmi, kteří jsou Jeho a těmi ze světa, je rozdíl. Příběhy Izáka, Jákoba, Josefa a Izraelců v Egyptském národě jsou jen několika málo příklady o tomto rozdílu. Zatímco se celý tento plán posledních časů bude vyvíjet, budeme svědky stále se rozšiřujících rozdílů mezi námi, kteří máme více a více světla, požehnání a slávy a těmi, kteří chodí v temnotě. Naše světlo a všechny jeho dopady budou neustále růst, zatímco oni budou klopýtat a nebudou vědět, o co klopýtli.

Přísloví 4:17-19  Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.    

Samozřejmě, že jsem si pak vzpomněl na Jeremjáše 29:11 (KJV):

Neboť já znám myšlenky, který o vás přemýšlím, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát očekávaný konec.

Pak mi Pán připomněl modlitbu našeho velikého Nejvyššího Kněze v Janovi 17 a co řekl Otci v patnáctém verši:

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

V Žalmu 91 Bůh ukázal, že co se Ježíš modlil v Janovi 17, bylo podle Jeho vůle, takže věřím, že můžeme odpočinout v neselhávající pravdě, že Ježíšova modlitba bude pro nás zodpovězena.

Nesmíme zapomenout, že jsme světlo světa a solí země. Na pochmurnost není čas! Je čas zářit. Není čas, abychom ztratili své aroma a vůni. Máme být ti, kteří dobře voní vůní života. Máme být ti, kteří ochutnávají dobro se sladkostí našeho Boha a Jeho Syna, Ježíše.

Jestliže svou radost a naději ztratíme, pomysli na to jak to udělá tento svět neveselý a bez útěchy. My jsme světlem na tomto místě hříchu a temnoty. Ty i já jsme to všechno, co stojí mezi těmi, kteří klopýtají v temnotě a věčným zatracením. Je čas pro církev Ježíše Krista, aby stála slavně na této zemi, tak jak ještě nikdy před tím!  
Wait while more posts are being loaded