Profile cover photo
Profile photo
Bank Anucha
39 followers
39 followers
About
Posts

Post has attachment
สอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7   ข้อ
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ ห้ามลอกกัน เขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน _____________________________________________________________________________________...
สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร 
ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประ...
อนุทิน 11
อนุทิน 11
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบังคับใช้เมื่อใด     ตอบ   มาตรา
๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันวันประกาศในราชกิ...
อนุทิน 10
อนุทิน 10
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.
มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน     ตอบ   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 2.
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ให้นักศึกษาอ่านและสรุ...
อนุทิน 9
อนุทิน 9
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ
พรบ. เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม 1 . พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด     ตอบ   วันที่  21  ธันวาคม 
2547 2 . ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิ...
อนุทิน 8
อนุทิน 8
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 7
1. พรบ.สภาครูฯ
2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด     ตอบ   ประกาศ 11 มิถุนายน 2546 บังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546 2.
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง     ตอบ   ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น 3.
คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง...
อนุทิน 7
อนุทิน 7
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 6
1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545     ตอบ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ...
อนุทิน 6
อนุทิน 6
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทินที่ 5
1. นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542     ก.  การศึกษา     ตอบ   การศึกษา คือ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวห...
อนุทินที่ 5
อนุทินที่ 5
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 4
1. ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ   คณะราษฎร์ในตอนนั้น
(พ.ศ.2475) เป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งเหตุผลผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามถือเป็นฉบับแ...
อนุทิน 4
อนุทิน 4
anucha61.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 3
1. ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราต้องมีกฎหมาย หากไม่มีจะเป็นอย่างไร     ตอบ   เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังได้
จำเป็นต้องอาศัยพึ่งพาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่รวมกันเป็นสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายซึ่งเป็นข้อบังคับใช้กับคนทุก...
อนุทิน 3
อนุทิน 3
anucha61.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded