در گاه واسط شهر پرداخت ارائه دهنده ی درگاه واسط بانکی
Shared publicly