Profile

Cover photo
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.)
Lives in 50 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
128 followers|538,769 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Story
Tagline
ก้าวไปไม่ยั้งหยุด มั่นคงที่สุด สอ.มก.
Introduction
ประวัติการก่อตั้ง

กันยายน 2500

ประชุมคณบดี มก. ครั้งที่ 14/2500 - ขอให้ระงับเรื่องที่คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้ขอให้กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ก่อน - เพราะคงไม่มีเงินทุนหมุนเวียนกู้ในระยะเริ่มต้น

29 กันยายน 2501
มีผู้เข้าชื่อ 18 คน นำโดย อ.พิพัฒน์ สุจินดา ได้ทำหนังสือถึงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ พร้อมแนบรายชื่อผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตของผู้มีเงิน เดือน กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 106 คน - ขอให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จะจัดหาเงินจำนวน 200,000.-บาท จากพิทยาลงกรณ มูลนิธิ มาฝากสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นนี้ เพื่อให้เป็นทนหมุนเวียน

28 ตุลาคม 2501
ศ.พันธุม ดิษยมณฑล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้บันทึกถึงท่านอธิการบดีผ่านประธานกรรมการ สวัสดิการ ขอให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิต สำหรับผู้มีเงินเดือนในกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เหตุผล 4 ข้อคือ 1) มีข้าราชการจำนวนมาก (กว่า 60%) ยื่นความจำนงขอให้จัดตั้ง 2) เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) มีเงินทุน พิทยาลงกรณ มูลนิธิ มาฝากให้เริ่มเป็นทุนหมุนเวียน 4) มีความพร้อมในการบริหารและจัดการได้

27 พฤศจิกายน 2501
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2501 ได้ลงมติรับหลักการให้แผนกคลัง หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ให้และอธิการบดีอินทรี จันทรสถิตย์ รับเป็นประธานกรรมการของสหกรณ์ฯ ด้วย ถ้าคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มีทางได้เงินจากทางอื่นโดยไม่ต้องใช้เงิน ของมหาวิทยาลัย เป็นทุน ในระยะแรกได้ ก็ควรให้จัดตั้งสหกรณ์ได้

8 ธันวาคม 2501
ผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออก ประกาศเชิญ ผู้เข้าชื่อขอเป็นสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาร่างข้อบังคับของสหกรณ์ที่ จะจัดตั้งขึ้น ณ ห้องประชุมตึกเศรษฐศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2501 เวลา 10.00 น.

12 ธันวาคม 2501
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับสำหรับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใน เบื้องต้นและได้ รวบรวมใบสมัครของผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกในชั้นแรกในฐานะผู้เข้าชื่อขอจด ทะเบียนตั้ง สหกรณ์ตามกฏหมาย

24 ธันวาคม 2501
มีการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการขอจดทะเบียน ตั้งสหกรณ์ขึ้น ณ ห้องประชุมแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ คณะกสิกรรมและสัตวบาล มีผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียน สหกรณ์เข้าประชุม 55 คน และมีนายดุลย์ นัยนานนท์ และนายจำเนียร สาระนาค พนักงานสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะขอจดทะเบียนเพื่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์และ เครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนในหมู่ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรมพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2417 โดยให้ชื่ว่า "สหกรณ์ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" และเลือกบุคคลที่ลงนามในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ 10 คนคือ

1. นายอินทรี จันทรสถิตย์
2. นายพันธุม ดิษยมณฑล
3. ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
4. นายวัลลภ นรพัลลภ
5. นายสรวง บุณยาคม
6. นายนิพนธ์ คันธเสวี
7. นายสุทธิ กุฎีศรี
8. นายสะอาด บุญเกิด
9. นายปวีณ ปุณศรี
10. นายเยือน ภัทรเลาหะ
ที่ประชุมยังได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปีแรกขึ้น 10 คน คือ

นายอินทรี จันทรสถิตย์ ประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง
2. นายผล รางแดง เหรัญญิก โดยตำแหน่ง
3. นายสรวง บุณญาคม เลขานุการ
4. นายสุทธิ กุฎีศรี กรรมการ
5. นายบรรเจิด คติการ กรรมการ
6. นายวัลลภ นรพัลลภ กรรมการ
7. นายเมฆ บุญพราหมณ์ กรรมการ
8. ร.ท.ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ กรรมการ
9. นายพันธุม ดิษยมณฑล กรรมการ
10. พระพิจารณพาณิชย์ กรรมการ

6 มกราคม 2502
นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุญาตจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์ข้าราชการกรม- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ได้เลข ทะเบียนสหกรณ์ที่ 23/10889 ตามหนังสือตอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 67/2502 ลงวันที่ 7 มกราคม 2502

23 มกราคม 2502
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1/1 (ครั้งแรก) พิจารณาและตกลงให้สหกรณ์เริ่ม ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 ้มกราคม 2502
1 กุมภาพันธ์ 2503 - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 แก้ข้อบังคับเปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้"

22 เมษายน 2512
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด" มาจนปัจจุบัน

Basic Information
Gender
Decline to State
Other names
สอ.มก.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
50 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900