Shared publicly  - 
 
Chính phủ Việt Nam cho biết đã ký một thỏa thuận bí mật với Formosa Plastics, trong đó ngăn chặn cả hai bên trong việc tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết của thỏa thuận. Vào tháng Tư năm 2016, một tòa án tối cao bác bỏ kháng...
1
Add a comment...