Shared publicly  - 
 
Năm Gà Đinh Dậu, ngẫm nghĩ về “Kê Minh Thập Sách”
* NGUYỄN KHẮC MAI Kê Minh
Thập Sách, nghĩa là Mười Chính Sách (dâng) Lúc Gà Gáy Sáng,tương truyền là của
Nguyễn Cơ Bich Châu, một vị phi hậu của vua Trần Duệ Tông (1336-1377). Theo
Truyền Ký Tân Phả của Đoàn Thị Điểm, Bà “là con gái nhà quan,tính cách cứng ...
Translate
* NGUYỄN KHẮC MAI Kê Minh Thập Sách, nghĩa là Mười Chính Sách (dâng) Lúc Gà Gáy Sáng,tương truyền là của Nguyễn Cơ Bich Châu, một vị phi hậu của vua Trần Duệ Tông (1336-1377). Theo Truyền Ký Tân Phả của Đoàn Thị Điểm, Bà “là...
1
Add a comment...