Shared publicly  - 
 
Tự diễn biến bắt đầu bằng ai, khi nào?
Khi cho rằng nói, viết những đề nghị trái quan điểm,
chủ trương, đường lối của Đảng là tự diễn biến, cần phải loại bỏ thì thử hỏi
nếu quan điểm, chủ trương ấy sai, có hại cho dân tộc thì sao. Ông Kim Ngọc
chẳng đã làm trái chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp...
Translate
Khi cho rằng nói, viết những đề nghị trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng là tự diễn biến, cần phải loại bỏ thì thử hỏi nếu quan điểm, chủ trương ấy sai, có hại cho dân tộc thì sao. Ông Kim Ngọc chẳng đã làm trái ch...
3
Nguyễn Khắc Long's profile photo
 
ĐẢNG CỔNG SẢN VIỆT NAM BẾ TĂC kHÔNG TÌM ĐƯỢC lỐI THÓAT THÂN CỨ LUẨN QUẨN MÃI
Translate
Add a comment...