Đầu tuần làm việc vất vả quá.
Shared publiclyView activity