Profile

Cover photo
Jinatta Saenglun
Attends North Bangkok University
Lives in Nonthaburi Thailand
46 followers|89,752 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
hi
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
😍😍😍😍อยากได้อ่ะ
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
Love Love
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
คาบเรียนบ่าย วันอาทตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2556
ตอบ ข้อ 1.
เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ(Information Sharing)  จะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนเกิดความร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
•กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย(Safety) คือ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยใช้หลักการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย  เช่น  การวางผังโรงงานหรือเครื่องจักรเสียใหม่ การกำหนดมาตรฐานการใช้เครื่องจักรให้พนักงานปฏิบัติ ฯลฯ
•กิจกรรม 5ส (5S) คือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
•วงจร PDCA  คือ  วงจรเพื่อการบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดใหม่ๆ  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
•กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)  คือ กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมคิดปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงาน หรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยใช้หลักการของเครื่องมือในการแก้ปัญหา 7 ประการ ( 7 QC Tools)

2. เทคนิคขั้นสูงในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
•การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)  คือการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน เช่น การทำความสะอาดเครื่องจักร  การตรวจระบบต่างๆ ของเครื่องจักร เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและคงอายุการใช้งานนานที่สุด  เป็นเทคนิคที่สร้างทัศนคติให้กับพนักงานว่า “ผู้ใช้เครื่องจักร  เป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องจักร”  โดยจะต้องพัฒนาพนักงานให้มีความเต็มใจและความสามารถในการดูแลเครื่องจักร
•การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)  คือการผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็น  ในปริมาณที่จำเป็น  เมื่อเวลาที่จำเป็นเท่านั้น  จะไม่มีการผลิตน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณที่ต้องการ  ทั้งนี้เพื่อมุ่งขจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ เช่น พัสดุคงคลังที่เกินความต้องการ การขนย้ายพัสดุที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิต  เป็นต้น
•การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control : TQC)  คือระบบการบริหารงานที่เน้นคุณภาพ  โดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และอาศัยความร่วมมือของทุกแผนก  ทุกคน และทุกระดับ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนถึงพนักงานระดับล่างสุด  อีกทั้งปฏิบัติและระลึกเสมอว่า “หน่วยงานถัดไปเป็นลูกค้าของเรา”

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://pfac.ftpi.or.th/index.php/pf-technique/improvement-technique.html

ตอบ ข้อ 2.
เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตในธุรกิจ ตามแนวคิดคือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและส่งมอบสินค้าครบถ้วนตรงเวลา ตามกรอบข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้มาต้องมีต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้ได้กำไรที่สูง ซึ่งการที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นได้ ต้องมีการจัดการการผลิตที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ต้องมีคุณภาพแต่ราคาถูกซึ่งก็จะส่งผลให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบอยู่ในระดับต่ำ ต่อมาคือส่วนการผลิต ต้องควบคุมของเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการผลิตให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำที่สุดหรือไม่มีของเสียเลยเป็นดีที่สุด เพราะเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง ต่อมาในส่วนของ Packing and shipping ต้องควบคุมให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา เพราะนอกจากจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นยังเป็นการเพิ่มเครดิตให้แก่สินค้า Brand ของเราได้อีกด้วยและเมื่อเราต้องการจะขอขึ้นราคาสินค้าเรามก็สามารถต่อรองได้
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
อยากขจัดออกแม้กระทั่งตัวเองค่ะอาจารย์ เพราะบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองไร้สาระมากเกินไปเหมือนกันค่ะ
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
ดีคะ
 ·  Translate
1
Jinatta Saenglun's profile photoJatuporn Ahosodar's profile photo
3 comments
 
ลุง ไรหล่อแบบนี้
 ·  Translate
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
แม่ลูกแห่งปี
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
บ้านของเรา
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
ที่ไหนคะอาจารย์ น่าไปมั่งจัง
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
ระดมสมอง
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jinatta Saenglun

Shared publicly  - 
 
เคลียร์ 5 ส.ห้อง spare parts  จัด Location ใหม่ 
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
กูเหนื่อยมาก
Education
  • North Bangkok University
    Management, 2013 - present
  • ศรีเทพประชาสรรค์
    วิทย์-คณิต, 1994 - 2000
  • ราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    Management, 2000 - 2002
Basic Information
Gender
Female
Other names
อรวรรณ
Work
Occupation
พนักงานบริษัท
Skills
ทำได้ทุกอย่างที่นายสั่ง
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Nonthaburi Thailand
Previously
Phetchabun Thailand
Links