Profile cover photo
Profile photo
Aditya Srirambhatla
90 followers -
|| सर्वेषाम् मङ्गळम् भवतु ||
|| सर्वेषाम् मङ्गळम् भवतु ||

90 followers
About
Posts

Post has attachment
దక్ష యాగము - 52:
4-123-వ. ఇట్లు వీరభద్రుండు దక్షుని యాగంబు విధ్వంసంబు గావించి నిజ నివాసంబైన కైలసంబునకుఁ జనియె నయ్యవసరంబున. 4-124-చ. హరభటకోటిచేత నిశి తాసి గదా కరవాల శూల ము ద్గర ముసలాది సాధనవిదారిత జర్జరితాఖిలాంగులై సురలు భయాకులాత్ము లగుచున్సరసీరుహజాతుఁ జేరి త చ్ఛరణ సరోరుహంబు...
దక్ష యాగము - 52:
దక్ష యాగము - 52:
bhaktisaagaram.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 51:
4-121-క. తగవేది దక్షుఁ డా సభ నగచాపుఁ దిరస్కరించునాఁ డట 'శ్మశ్రుల్ నగచుం జూపుట' నా భృగు పగకై శ్మశ్రువులు వీరభద్రుఁడు పెఱికెన్. 4-122-సీ. అతుల దర్పోద్ధతుండై వీరభద్రుండు; గైకొని దక్షు వక్షంబుఁ ద్రొక్కి ఘనశితధారాసిఁ గొని మేను వొడచియు; మంత్రసమన్విత మహిత శస్త్ర జ...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 50:
4-119-క. మును దక్షుఁ డభవుఁ బలుకఁ 'గఁ గను గీఁటిన' భగునిఁ బట్టి కన్నులు పెకలిం చెను నందీశ్వరుఁ; డచ్చటి జనముల హాహారవంబు సందడి గొలుపన్. 4-120-తే. కుపితుఁడై నాఁడు భవుని దక్షుఁడు శపింపఁ 'బరిహసించిన' పూషుని పండ్లు డుల్లఁ గొట్టె బలభద్రుఁ డా కళింగుని రదంబు లెలమి డుల...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 49:
4-117-తే. అట్టి దేవునిఁ ద్రిపుర సంహార కరునిఁ జంద్రశేఖరు సద్గుణసాంద్రు నభవు మనము రోషింపఁ జేసిన మంగళములఁ బొంద వచ్చునె పద్మగర్భునకునైన?" 4-118-వ. అని యి వ్విధంబున భయవిహ్వలలోచనలై పలుకుచున్న సమయంబున మహాత్ముండైన దక్షునకు భయావహంబులై సహస్ర సంఖ్యాతంబు లైన మహోత్పాతంబ...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 48:
4-116-సీ. సుమహిత నిశిత త్రిశూలాగ్ర సంప్రోత; నిఖిల దిక్కరి రాజనివహుఁ డగుచుఁ జటులోగ్రనిష్ఠుర స్తనిత గంభీరాట్ట; హాస నిర్భిన్నాఖిలాశుఁ డగుచు భూరి కరాళవిస్పార దంష్ట్రా హతి; పతిత తారాగణ ప్రచయుఁ డగుచు వివిధ హేతివ్రాత విపుల ప్రభాపుంజ; మండిత చండ దోర్దండుఁ డగుచు 4-11...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 47:
4-114-క. "తన కూఁతులు చూడఁగ నిజ తనయను సతి ననపరాధఁ దగవఱి యిట్లె గ్గొనరించిన యీ దక్షుని ఘనపాప విపాక మిదియుఁ గాఁదగు ననుచున్." 4-115-వ. వెండియు నిట్లనిరి "కుపితాత్ముండైన దక్షుండు దన కూఁతుతో విరోధంబు చాలక జగత్సంహార కారణుం డయిన రుద్రునిం గ్రోధింప జేసె; అమ్మహాత్ముం...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 46:
4-112-చ. సరభసవృత్తి నట్లరుగు సైన్యపదాహత ధూత ధూళి ధూ సరిత కుబేరదిక్తటము సభ్యులు దక్షుఁడుఁ జూచి "యెట్టి భీ కర తమ" మం చనం "దమముగాదు, రజఃపటలం" బటంచు ని వ్వెఱపడి పల్కి రాత్మల వివేకవిహీనతఁ బొంది వెండియున్. 4-113-సీ. 'ఈ ధూళి పుట్టుట కెయ్యది హేతువో? ; విలయ సమీరమా? ...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 44:
4-108-తే. వీరభద్రుండు విహత విద్వేషి భద్రుఁ డగుచుఁ దన వేయి చేతులు మొగిచి వినయ మెసఁగ "నే నేమి చేయుదు? నెఱుఁగ నాకు నానతి" మ్మన్న నతని కయ్యభవుఁ డనియె. 4-109-చ. "గురుభుజశౌర్య! భూరిరణకోవిద! మద్భటకోటి కెల్ల నీ వరయ వరూధినీవరుఁడవై చని యజ్ఞము గూడ దక్షునిన్ బరువడిఁ ద్...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 43:
4-107-సీ. అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్ర మాభ్రభ్రమ; కృన్నీలదీర్ఘ శరీర మమరఁ బ్రజ్వలజ్జ్వలన దీప్తజ్వాలికా జాల; జాజ్వల్యమాన కేశములు మెఱయఁ జండ దిగ్వేదండ శుండాభ దోర్దండ; సాహస్ర ధృత హేతిసంఘ మొప్ప వీక్షణత్రయ లోకవీక్షణ ద్యుతి లోక; వీక్షణతతి దుర్నిరీక్ష్యముగను 4-107.1-తే. గ్రక...
Add a comment...

Post has attachment
దక్ష యాగము - 42:
4-105-శా. ఆద్యుం డుగ్రుఁడు నీలకంఠుఁ డిభదైత్యారాతి దష్టోష్ఠుఁడై మాద్యద్భూరి మృగేంద్ర ఘోషమున భీమప్రక్రియన్ నవ్వుచున్ విద్యుద్వహ్ని శిఖాసముచ్ఛయరుచిన్ వెల్గొందు చంచజ్జటన్ సద్యః క్రోధముతోడఁ బుచ్చివయిచెన్ క్ష్మాచక్ర మధ్యంబునన్. 4-106-వ. ఇట్లు పెఱికి వైచిన రుద్రని...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded