Profile cover photo
Profile photo
Sirilak Rattana
36 followers -
วันนี้อาจเป็นดินที่ไร้ค่า แต่พรุ่งนี้ต้องเป็นฟ้าที่ยิ่งใหญ่
วันนี้อาจเป็นดินที่ไร้ค่า แต่พรุ่งนี้ต้องเป็นฟ้าที่ยิ่งใหญ่

36 followers
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7   ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน ____________________________________________________ 1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา
...
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ระเบียบต่าง ๆ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร    ประกาศใช้เมื่อใด   ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น    เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพ...
อนุทิน 11
อนุทิน 11
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 10
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 1.   พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด              ตอบ    ปร...
อนุทิน 10
อนุทิน 10
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.      มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน   ตอบ   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.              2.   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ให้นักศึกษ...
My Law
My Law
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ 1.   พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  2  ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด                 ตอบ      พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร...
My Law
My Law
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 7
ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด       ตอบ   ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง      ตอบ   ผู้บริ...
อนุทิน 7
อนุทิน 7
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง 3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง 5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด 6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธา...
My Law
My Law
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
1 .  เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.   2545                    ตอบ      เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล...
My Law
My Law
sirilak-kaew029.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded