အသစ္ထြက္လာမယ့္ Windows 8 ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြဟာ ဘာေတြပါမလဲ ဆုိတာကုိ Microsoft ကေၾကျငာ လိုက္ပါၿပီ။ Windows 8 ရယ္၊ Windows 8 Pro ရယ္၊ Windows RT ရယ္ဆုိၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ (၃)မ်ဳိး ရွိလာပါ လိမ့္မယ္။
Shared publicly