Profile

Cover photo
Tauland Kadija
Works at Tauland Kadija
Attended Hidraulik i Pergjithshem
Lives in Shkoder Albania
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
Përgjigja e shejkh Ubejd el-Xhabirij për vëllezërit Selefij të Shkodrës
December 21, 2013 9:24 pm ⋅ EsSelefusSalih.com
Përgjigja e shejkh Ubejd el-Xhabirij për vëllezërit Selefij të Shkodrës
Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij
bismillah

I kam bërë vizitë1 (zijaret) shejkh Ubejd el-Xhabirij ditën e dielë – 12/ 2/1435 Hixhri, pas  namazit të Akshamit, në prezencë të: shejkh, Dr. Muham-med ibn Galib, shejkh Arafat ibn Hasen dhe dy vëllezërve nga Bahrejni, në këtë kohë shejkh Arafati lexoi një pyetje që i drejtohej shejkh Ubejdit nga vëllezërit që merren me Davet (thirrje Islame) në qytetin e Shkodrës – Shqipëri.
Shejkh Arafat ibn Hasen:
Pyetja: Shejkh i nderuar: All-llahu ju ruajt ne jemi një grup prej selefive shqiptarë nga qyteti i Shkodres, shpresojmë nga ju që ti përgjigjeni pyetjes së mëposhtme:
Një vëlla i yni selefi ka dhuruar vakëf një (copë) tokë për ndërtimin e një xhamie dhe për shërbime të tjera edukimi që të jenë në shërbim të Da’wetit Selefi tani dhe në të ardhmen -insha-Allah.
Por ne nëse duam të ndërtojmë një xhami në vendin tonë, duhet që patjetër të marrim miratimin e Komunitetit Musliman (el-Meshjekhah el-Islamijeh) për këtë gjë.
Dhe nuk merret miratimi prej tyre vetëm pasi të ketë kaluar pronësia e tokës (vakëf) tek ata; dhe pas kësaj ata zotërojnë autoritetin e shfrytëzimit të tokës dhe të asaj që ndërtohet mbi të, qoftë kjo xhami apo diçka tjetër. Sikurse ata zotërojnë autoritetin e zgjedhjes së imamit të xhamisë.
Ju bëjmë me dije se kjo Meshjekhah (Komunitet) i lufton Selefitë dhe Selefizmin dhe e shtrembëron imazhin e tyre. Kjo Meshjekhah (Komunitet) i ndalon të diplomuarit në Universitete Islamike që i përkasin Menhexhit Selefij nga Imamlleku dhe mësimdhënia në xhamija. Ata që e drejtojnë këtë Mues-seseh (shoqatë, organizatë; pra Komunitetin Musliman) ju përkasin grupimeve të devijuara prej sufistave dhe hizbive.
Për ndërtimin e një xhamije ne posedojmë dy mënyra (rrugë):
E para: Nga ana e Meshjekhas (Komunitetit) , (pra nëpermjet tyre), dhe parapriu më sipër sqarimi i gjëndjes së tyre dhe urrejtja e tyre për Selefitë dhe Selefizmin. Nëse ne biem dakord me ata që të ndërtojmë një xhami duhet patjetër që t’iu dhurojmë atyre tokën, pas kësaj nuk kemi besim tek ata dhe së fundmi ne iu kemi dhuruar atyre tokën bashkë me xhaminë; sepse marrëveshja me ata është vetëm gojore.
E dyta: është: që një grup vëllezërish të themelojnë një mues-seseh (shoqatë, organizatë) fetare – kulturore me liçensë nga Gjykata dhe kjo tokë (vakëf) të qëndrojë në pronësinë e atij që ka dhuruar tokën vakëf, pastaj të ndërtojmë në këtë tokë një ndërtesë dhe ta përdorim atë në emër të mues-seseh (shoqatës, organizatës) si xhami apo qendër Selefije.
Pyetja është: Cili është orientimi i juaj për ne? Si të veprojmë për këtë gjë dhe cilën rrugë të ndjekim për ndërtimin e xhamisë?
Shejkh Ubejdi është përgjigjur:
Unë jam dakord me të dytën (pra me mënyrën e dytë), të shkëputen nga kjo Meshjekhah (Komuniteti); ajo nuk është Meshjekha e vërtetë. Themeloni një mues-seseh (shoqatë, organizatë) që ti bashkojë (mbledhë) selefitë.
Pastaj një nga të pranishmit tha se disa thonë: se kjo është shoqatë hizbije.
Atëherë shejkhu tha: (atë që thonë këta njerëz se kjo mues-seseh është hizbizëm) nuk i dëmton. O bijtë e mij: hizbizmi bazohet në wela dhe bera, ndërsa kjo mues-seseh jo, nuk është hizbije, kjo është xhem’ije (shoqatë) khajrije (bamirëse), ajo nuk bazohet në wela dhe në bera.
Hizbizmi është se nëse nuk falesh në xhaminë e tyre ata të urrejnë ty, e nëse nuk iu merr leje atyre ata të urrejnë ty; por kjo (mënyra e dytë) nuk është në asnjë mënyrë hizbizëm.
Transmetoju atyre selamin tim dhe transmetoju atyre se unë u jap atyre fetwa për këtë (për mënyrën e dytë).
Shejkh Arafat ibn Hasen: Ata kanë edhe një pyetje tjetër:
Ne kemi edhe një pyetje tjetër që ka lidhje me dhënien mësim vëllezërve Selefij qoftë kjo në xhami apo në Merkez (qendër):
A i lejohet një prej vëllezërve tanë Selefij – i cili është diplomuar në Fakultetin e Thirrjes Islame për Gjuhë Arabe dhe Studime Islame në Libi, dhe më pas është diplomuar për Magjister në Fik’h – për të dhënë mësim vëllezërve vetëm nëpërmjet përkthimit të komentimeve të librave të dijetarëve Selefi; sepse disa njerëz i kanë vënë kusht që të ketë tezkije prej ndonjë dijetari ose të ketë studiuar tek dijetarët?
Shejkh Ubejdi përgjigjet:
Përderisa ju zotëroni diplomë nga Universiteti, kjo ju mjafton.
Pasha All-llahu o bijtë e mi unë nuk jam përpjekur për tezkijeh nga askush. Ta besoni se kush ka për qëllim Sunnetin, iu jep mësim të tjerëve për Sunnetin, shkruan libra për të ndihmuar Sunnetin, All-llahu do ta ndihmojë atë dhe atij do t’i vijë tezkija. Të paktë janë ata që marrin tezkije.
Kjo mues-seseh (shoqatë, organizatë) kur të përfundohet, – All-llahu ju dhashtë bereqet- dhe të zgjedhni librat që të jepni mësim, pastaj ai që është i pastër në akideh,  në ikhlas për All-llahun dhe në pasimin e të Dërguarit –sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem-, i japin tezkije veprat e tij. Ai që e ka frikë All-llahun, All-llahu i jep atij rrugëdalje.
E shkruajti përgjigjen në arabisht: Alben Aliu el-Albani
E kontrolloi: Shejkh Arafat ibn Hasen el-Muham-medij
El- Medineh eN-Nebewij-jeh 17/ 2/ 1435
Përktheu pyetjen dhe përgjigjen: Astrit Hoxha
Shkodër 18/ 2/ 1435 H. (21/ 12/ 2013)
1. Shënim:
Pyetja i është dërguar e formuluar në arabisht nga Shkodra shejkh Arafat ibn Hasen el- Muham-medij nëpërmjet studentit Alben Aliu për t’ia drejtuar shejkhut të nderuar Ubejd el-Xhabirij.
Përgjigja e dhënë nga shejkh Ubejdi është shkruajtur nga studenti Alben Aliu dhe nuk është dërguar vetëm pasi është kontrolluar dhe ka marrë aprovimin e shejkh Arafat el-Muham-medij.
. (3)
 ·  Translate
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee
Subhaan Allah ! Deve Leggere - Il Discorso di Allah ai Suoi servi nel Giorno della Resurrezione Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee ' Adi ibn Hatim ( Radiallahu ' anhu ) ha detto : Il Messaggero di Allah ( صلى الله ع...
 ·  Translate
Subhaan Allah ! Deve Leggere - Il Discorso di Allah ai Suoi servi nel Giorno della Resurrezione Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee ' Adi ibn Hatim ( Radiallahu ' anhu ) ha detto : Il ...
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
Abu Ammar Ali Al - Houdayfî
E- mailImprimer FONDAZIONI salafiti violata da Yahya al HAJOURÎ e quelli con lui Scritto da sceicco Abu Ammar Ali Al - Houdayfî . Pubblicato in Articoli Le fondazioni salafiti violati da Yahya Al Hajourî e quelli con lui : Confutazione di Sheikh Abu Ammar A...
 ·  Translate
E- mailImprimer FONDAZIONI salafiti violata da Yahya al HAJOURÎ e quelli con lui Scritto da sceicco Abu Ammar Ali Al - Houdayfî . Pubblicato in Articoli Le fondazioni salafiti violati da Yahya Al Hajourî e quelli con lui : Co...
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
shejkh Albani
Hadithi
1 Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
ka thënë në hadithin e transmetuar nga En-Nua’man ibn Beshir (radijAllahu
anhu): “Kush nuk falenderon të paktën, nuk ka
falenderuar të madhen . Kush nuk I falenderon njerëzit, nuk ka falenderuar
Allahun. ...
 ·  Translate
Hadithi 1 Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë në hadithin e transmetuar nga En-Nua’man ibn Beshir (radijAllahu anhu): “Kush nuk falenderon të paktën, nuk ka falenderuar të madhen . Kush nuk I falenderon n...
1

Tauland Kadija changed his profile photo.

Shared publicly  - 
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee
Subhaan Allah ! Deve Leggere - Il Discorso di Allah ai Suoi servi nel Giorno della Resurrezione Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee ' Adi ibn Hatim ( Radiallahu ' anhu ) ha detto : Il Messaggero di Allah ( صلى الله ع...
 ·  Translate
Subhaan Allah ! Deve Leggere - Il Discorso di Allah ai Suoi servi nel Giorno della Resurrezione Da : Bahjah Quloob al- Abrar - Shaikh Abdur - Rahman ` ibn Nasir as- Sa` dee ' Adi ibn Hatim ( Radiallahu ' anhu ) ha detto : Il ...
1

Tauland Kadija

Shared publicly  - 
 
Shaykh Abdullah al- Bukharee
Shaykh Abdullah al- Bukharee Domanda: Come possiamo conciliare con una persona o le persone che difendono alcuni di coloro che hanno usato per seguire le persone di desideri, mentre scuse per loro e sostenendo si sono pentiti di quello che erano al momento ...
 ·  Translate
Shaykh Abdullah al- Bukharee Domanda: Come possiamo conciliare con una persona o le persone che difendono alcuni di coloro che hanno usato per seguire le persone di desideri, mentre scuse per loro e sostenendo si sono pentiti...
1
Work
Employment
  • Tauland Kadija
    present
  • Hidraulik i Pergjithshem
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Shkoder Albania
Links
Education
  • Hidraulik i Pergjithshem
Basic Information
Gender
Male
Tauland Kadija's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر - Android Apps on Google Play
market.android.com

يمكنكم هنا متابعة جميع حلقات وادي الدئاب الجزء العاشر فرجة ممتعة Here you can follow all the valley rings Aldiab Part X Gap fun

Hajj 2013 Live
makkahlive.net

Hajj 2013 from Makkah/Mecca Live online to watch hajj 2013.

Makkah TV Live Online 24/7 | MakkahLive.Net
makkahlive.net

Watch Makkah Live 24/7 while listening to AlQuran AlKareem Channel Live Online streaming from Saudi Arabia.

Estonian Independence Day 2012
www.google.com

See more doodles at google.com/doodles!

Nuk keni lënë njeri pa folur rreth tij Muhammed ibën Hadi el Medkhali
bilalishkoder.blogspot.com

Pyetja: ky thotë: shejh i nderuar! Ju duam për hir të All-llahut, ju dhe të gjithë dijetarët të cilët mbrojnë Sunnetin dhe pjestarët e tij.

Këshillë e vyer e shejkh Mahir el-Kahtanij për ata që shkruajnë në internet
ebujusuf.blogspot.com

Pyetja: A lejohet braktisja e një pune të mirë – sikurse është përhapja e diturisë- për tu përqëndruar në kërkimin e diturisë? Përgjigja: Po

Ska dyshim që shejh Albani është prej dijetarëve dhe mbrojtësve të hadithit
bilalishkoder.blogspot.com

Ska dyshim që shejh Albani është prej dijetarëve dhe mbrojtësve të hadithit Salih el-Luhajdan - http://www.sahab.net/forums/index.php?showto

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Kur flasin Injorantët në Fitne-ato Shtohen She...
ebujusuf.blogspot.com

Kur flasin injorantet per Fitne para Dijetareve te Medhenj Fitnet vetem do te shtohen. Prandaj ti o njeri qe je i zellshem per te dale me fl

Kur flasin Injorantët në Fitne-ato Shtohen Shejkh Salih el-Feuzan
ebujusuf.blogspot.com

Pyetje e paraqitur për Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah: All-llahu të dhëntë mirësi, Shkëlqesia juaj ky pyetës thotë: Si mund ta dallojm

Dija nuk merret prej një adhuruesi të devotshëm
ebujusuf.blogspot.com

Vëllai ynë Hasan es-Sumali hafidhahullah, shpjegon përse nuk duhet të merret dija prej një adhuruesi të devotshëm. Një prej dobive të nxjerr

Shoqëria e mirë të ndihmon të jesh korrekt në Fe - Ibën Baz
rrugaselefeve.blogspot.com

Shoqëria e mirë të ndihmon të jesh korrekt në Fenë e All-llahut Abdulaziz ibën Baz - http://www.binbaz.org.sa/mat/2058 I jam rikthyer korrek