กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English & Chinese Skits Show ของนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7/2/60
14 Photos - View album
Shared publiclyView activity