กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
และสอบวิชาพิเศษของลูก – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/2/60
48 Photos - View album
Shared publiclyView activity