Theo thông tin trong bài này thì VAMC đã "mua vào" 5000 tỷ đồng nợ xấu nhưng mới chỉ phát hành 3800 tỷ trái phiếu đặc biệt. Vì không có thông tin chi tiết nên không rõ khoản chênh lệch 1200 tỷ giữa 2 con số trên là gì. Có 3 khả năng sau:

- 5000 tỷ giá trị sổ sách là gross debt, nghĩa là chưa trừ trích lập dự phòng. Như vậy 1200 tỷ là trích lập dự phòng của số nợ xấu đó, tương đương 24%.

- Các ngân hàng bán nợ xấu thấp hơn net debt (đã trừ trích lập dự phòng). Như vậy họ phải chấp nhận haircut 24% để được đổi số nợ xấu này lấy trái phiếu đặc biệt của VAMC.

- VAMC trả 1200 tỷ tiền mặt cho các ngân hàng, 3800 tỷ còn lại trả bằng trái phiếu đặc biệt.

Có ai có thông tin cụ thể hơn không?
Shared publiclyView activity