Brilliant idea. Tôi tưởng tượng có ngày về Sài gòn đi mua xôi nói: "Bán cho tôi 1 gói xôi và 2 gói thiện nguyện".

Rất mong một tổ chức thiện nguyện nào đó phổ biến ý tưởng này, có thể in và phát sticker có biểu tượng dễ nhận dán lên cửa quán hoặc xe bán hàng rong để mọi người tham gia và những người cần giúp đỡ có thể tiếp cận.
Shared publiclyView activity